eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpitala Specjalistycznego w KielcachOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpitala Specjalistycznego w Kielcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290503911

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prosta 30

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-371

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.cieslik@szpitalprosta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpgin.kielce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpitala Specjalistycznego w Kielcach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7a2c2f4-7605-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00480507

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00105474/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługa ubezpieczenia szpitala

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://oneplace.marketplanet.pl., www.szpitalprosta.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w sposób następujący:
- przy użyciu platformy zakupowej marketplanet.pl pod adresem: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach https://szpitalprosta.ezamawiajacy.pl/, dotyczy złożenia oferty wraz z dokumentami składanymi z ofertą przetargową,
- przy użyciu poczty elektronicznej - email: a.cieslik@szpitalprosta.pl dopuszczalna jest komunikacja również w pozostałych przypadkach (np. zadawanie pytań, składanie wyjaśnień, wzywanie do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, uzupełnienie dokumentów itp.)
Uwaga: plik zawierający w/w dokumenty powinien posiadać nazwę (firmy) wykonawcy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej marketplanet.pl. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową pod adresem /szpitalprosta.ezamawiajacy.pl/ lub datę otrzymania na skrzynkę e-mail. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych. Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na marketplanet.pl. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z marketplanet.pl w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Za¬mawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz.2415) tj:
a) oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320),z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej ( opatrzonej kwaifikowanym podpisem elektronicznym). lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SAG ZP-22/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe ubezpieczenie Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpitala Specjalistycznego w Kielcach
W skład ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia wchodzą:
- Ubezpieczenie obowiązkowe podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
- Nadwyżkowe ubezpieczenie OC ponad ubezpieczenie obowiązkowe podmiotu wykonującego działalność leczniczą
- Ubezpieczenie dobrowolne OC za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem;
- Ubezpieczenia mienia Ubezpieczającego od wszelkich ryzyk;
- Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej; warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia usług ubezpieczeniowych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. Wykonawcy mających siedzibę na terenie RP muszą posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2022r. poz. 2283 z późn. zm.) w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia w danej części zamówienia. Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych zezwoleń, pozwoleń, zgód, zgłoszeń, koncesji, licencji itp. zwanych dalej „zezwoleniami” przez cały okres trwania umowy oraz ich okazywania Zamawiającemu na każde jego wezwanie. W przypadku, gdyby którekolwiek z dotychczasowych zezwoleń wygasło lub zostało cofnięte w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nowe zezwolenie w tym zakresie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje następujące warunki wprowadzenia zmian umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej:
- w razie dokonywania przez Zamawiającego inwestycji w majątek trwały, wzrostu jego wartości lub zbywania takiego majątku, a także rozliczania klauzuli automatycznego pokrycia;
- w razie konieczności zwiększenia aktualnych sum gwarancyjnych lub uzupełnienia limitów;
- w przypadku zmian organizacyjnych (w tym przekształceń i likwidacji oraz powstania nowych jednostek) mogących wystąpić u Zamawiającego w tym jego jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, w tym zmianie zakresu wykonywanej działalności w szczególności miejsca jej wykonywania;
- w przypadku korzystnych dla Zamawiającego zmian Ogólnych Warunków Ubezpieczenia;
- w przypadku zmian przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia;
- w przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach zawartych w SWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określonych w SWZ;
- w której Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, niż przewidziane przez Zamawiającego w SWZ.
Zamawiający przewiduje następujący rodzaj i zakres zmian, o których mowa w ust. 1 par. 9 , polegający na:
- zmianie wielkości sum ubezpieczenia w związku z: nabywaniem/zbywaniem/likwidacją środków trwałych, modernizacją/ulepszeniem środków trwałych, oddaniem do użytku nowych inwestycji, umowami cywilno-prawnymi nakładającymi na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia wraz z weryfikacją składek za ubezpieczenie będące ich konsekwencją;
- zmianie wysokości sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych wraz z weryfikacją stawek i składek ubezpieczenia będące ich konsekwencją;
- zmianie zakresu ubezpieczenia w związku z: zmianą zakresu wykonywanej działalności, ujawnieniem się i/lub powstaniem nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SWZ lub wynikającego z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących;
- zmianie wysokości składki ubezpieczeniowej na skutek rozszerzenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się i/lub powstania ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w OPZ lub wynikającego z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących;
- zmianach przewidzianych w klauzulach zawartych w SWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określonego w SWZ;
- wydłużeniu (maksymalnie o 3 miesiące)/skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wyrównaniu terminów ubezpieczenia;
- zmianie terminów płatności składki;
- włączenie nowej jednostki organizacyjnej Zamawiającego,
- zmiany zakresu i/lub przedmiotu działalności Zamawiającego, Ubezpieczonych;
- aktualizacji danych Wykonawcy, w szczególności zmiany: nazwy, adresu siedziby;
- zmianie wysokości składki ubezpieczeniowej w skutek okoliczności przewidzianych niniejszą umową;
- w przypadku konieczności interpretacji/wykładni znaczenia i/lub zakresu pojęć zastosowanych w umowie, gdy budzą uzasadnione wątpliwości;
- zmianie postanowień umowy w celu dostosowania do zmian w prawie powszechnie obowiązującym, które mają wpływ na realizację umowy;
- zmianie umowy dotyczącej poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istotnych postanowień umowy. Niedopuszczalne są zmiany umowy, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej marketplanet.pl, pod adresem: https://szpitalprosta.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.