eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 58 przy ul. Niecałej 20 w BydgoszczyOgłoszenie z dnia 2023-11-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 58 przy ul. Niecałej 20 w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bydgoszcz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351297

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jezuicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-102

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 525858124

1.5.8.) Numer faksu: 525858273

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 58 przy ul. Niecałej 20 w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e94627f-5782-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00480218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018713/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.73 Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 58 na os. Jachcice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404418

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.47.2023.B

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 58 przy ul. Niecałej 20 na os. Jachcice w Bydgoszczy w następującym zakresie rzeczowym:
– roboty ziemne i przygotowawcze z demontażem fragmentu istniejącego ogrodzenia z siatki – długości 14mb oraz pozostałych urządzeń zabawowych;
– wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku – ok. 172m2 pod zaprojektowanymi urządzeniami zabawowymi wraz z ułożeniem geowłókniny i obrzeżem betonowym 6x20x100cm – 93,0mb na podsypce piaskowej,
– dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw, w tym m.in.: zestaw zabawowy trzy wieżowy, linearium, piaskownica, huśtawka podwójna, bujak, ławka ze stolikiem, kosz na śmieci,
–budowę ogrodzenia panelowego długości 15,0mb wraz bramą szerokości 2,0m
i furtką szerokości 1,5m wyposażone w zamek, ocynkowanego i malowanego na kolor ciemny zielony o wysokości 1,20 m,
– dostawa i montaż tablicy informacyjnej zawierającej regulamin korzystania
z wybiegu oraz informację o finansowaniu inwestycji w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia jak wyżej należy wykonać zgodnie z: dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych wymienionymi poniżej, obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023.682 j.t. z późn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej:

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 167587,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 179781,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 167587,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma FENSTER Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 340775226

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 65

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-825

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 167587,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.