eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Budowa tarasu zadaszonego i wiaty śmietnikowej przy Klubie Karino Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta oraz wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznegoOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa tarasu zadaszonego i wiaty śmietnikowej przy Klubie Karino Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta oraz wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351001192

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: os. Zgody 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-949

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@krakownh.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://krakownh.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www. bip.krakow.pl/?bip_id=466&mmi=16636

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa tarasu zadaszonego i wiaty śmietnikowej przy Klubie Karino Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta oraz wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40e7d97f-5116-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00480023

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005709/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Roboty budowlano-remontowe w Klubie Karino Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00404171/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DA.261.1.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 113177,28 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: Budowa tarasu zadaszonego i wiaty śmietnikowej przy Klubie Karino Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta oraz wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego”, obejmująca:
1) budowę tarasu zadaszonego naziemnego (zakres prac objęty jest decyzją nr 1174/6470.1/2022 z dnia 23.09.2022r. zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowany i udzielającą pozwolenia na budowę)
2) budowę wiaty śmietnikowej (Zamawiający dokonał zgłoszenia robót do organu architektoniczno – budowlanego który w ustawowym terminie 21 dni nie wniósł sprzeciwu)
3) zaprojektowanie oraz wykonanie monitoringu zewnętrznego CCTV – wg opisu przedmiotu zamówienia zawartego w zał. nr 6 do SWZ.

Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia ujęte zostały w:
a) Dokumentacji projektowej oraz decyzji nr 1174/6470.1/2022 z dnia 23.09.2022r – całość stanowi zał. nr 5 do SWZ
b) Wzorze umowy - zał. nr 1 SWZ

Wiążącymi i nadrzędnymi będą w kolejności zapisy: umowy, dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, pozostałe załączniki do SWZ.

2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z:

1) dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 5 do SWZ,
2) decyzją nr 1174/6470.1/2022 z dnia 23.09.2022r.,
3) decyzją ULICP
4) niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia,
5) wzorem umowy (Załącznik nr 1 do SWZ),
6) ofertą Wykonawcy,
7) wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i normami, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262310-7 - Zbrojenie

45223220-4 - Roboty zadaszeniowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45422100-2 - Stolarka drewniana

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 134772,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 134772,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 134772,49 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jacek Smoleń UNI -BUD W SPADKU

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7351688847

7.3.3) Ulica: Ul. Słomczyńskiego 2/35

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-234

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 134772,49 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-24

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.