eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaraczewo › Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaraczewo - ETAP IIOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaraczewo – ETAP II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZYDŁOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791247

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 2

1.5.2.) Miejscowość: Jaraczewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-930

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672115511

1.5.8.) Numer faksu: 672161236

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@szydlowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaraczewo – ETAP II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79e01c04-75a4-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00480000

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002764/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa hydroforni Jaraczewo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.szydlowo.pl/740-przetargi-aktualne.html?

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/;https://epuap.gov.pl/wps/portal; inwestycje@szydlowo.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zamawiający, e-mail: urzad@szydlowo.pl; dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: inspektor@cbi24.pl;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
h) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WK.271.65.2022-I

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaraczewo.

2. W ramach robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaraczewo w roku 2018 (etap I) wykonano (poniższy zakres nie stanowi przedmiotu zamówienia):

- dwa zbiorniki retencyjne o pojemności V=100m3 każdy, wraz z fundamentami;
- częściowe wykonanie niezbędnej instalacji zasilającej, spustowej oraz przelewowej dla nowo wybudowanych zbiorników wraz z zasuwami umożliwiającymi jej przełączenie w etapie II do nowego budynku SUW;
- tymczasowe odcinki rurociągów (do czasu realizacji etapu II): tj. rurociągu PE dn 110, zasilającego nowo wybudowane zbiorniki retencyjne z istniejącego budynku SUW oraz rurociągu PE dn 160, zasilającego zestaw pompowy II stopnia z nowo wybudowanych zbiorników retencyjnych;
- wymianę i podłączenie zestawu hydroforowego II stopnia wraz z zestawem pompy płucznej i sterowaniem w istniejącym budynku SUW, zgodnie z wymogami AST;
- ułożenie w gruncie kabli sterowniczych 2x3x1,5mm2 ekranowanych pomiędzy nowymi zbiornikami retencyjnymi a istniejącą rozdzielnią technologiczną dla potrzeb sterowania pompami głębinowymi;
- montaż w zbiornikach retencyjnych 2 kpl. sond konduktometrycznych i podłączenie ich do istniejącej rozdzielni sterowniczej technologicznej;
- kolektor kanalizacji grawitacyjnej dn200 wraz ze studzienkami betonowymi, przejmującego wody spustowe ze zbiorników oraz wody popłuczne z odstojnika tj. odcinki: od zbiorników retencyjnych kolejno do studzienek S1 i S2, pomiędzy studzienkami S1-S2, S2-S3 oraz S3 – granica działki;
- próby ciśnieniowe, płukanie i dezynfekcję nowo wykonanych instalacji.

3. W ramach etapu II należy wykonać:

- modernizację dwóch studni głębinowych SW-2 i SW-3;
- nowe rurociągi wody surowej ze studni głębinowych SW-2 i SW-3 do nowego budynku SUW;
- dla studni głębinowych SW-3 (rys. S/01 – nr 6) wykonać nową obudowę (np. standardu „LANGE”)
- budowę nowego budynku SUW wraz z nową technologią uzdatniania, instalacją wod- kan, wentylacją oraz instalacją elektryczną i sterowniczą;
- budowę odstojnika wód popłucznych;
- odcinek kanalizacji grawitacyjnej do zbiorników bezodpływowych zgodnie z częścią graficzną;
- rurociągi wody uzdatnionej: PE dz 160 z nowego budynku SUW do miejsca podłączenia zasilania zbiorników retencyjnych (przygotowanego w etapie I) oraz PE dz 225 z miejsca podłączenia przygotowanego w etapie I, przy zbiornikach retencyjnych, do nowego budynku SUW;
- rurociąg wody uzdatnionej PE dn 160 z nowego budynku SUW do miejsca włączenia do sieci wodociągowej (za nowym budynkiem SUW);
- nowe kable zasilająco – sterownicze między obiektami tj. pomiędzy nowym budynkiem SUW a studniami SW-2 i SW-3, zbiornikami retencyjnymi, studnią SzP, szafą elektryczną przyłączeniową ZKP;
- przeniesienie i podłączenie zestawu pompowego II stopnia z zestawem pompy płucznej i sterowaniem (zamontowanym w etapie I) z dotychczasowego budynku SUW do nowego budynku SUW;
- przepięcie 2 szt. sond hydrostatycznych wykonanych w etapie I do nowej rozdzielni sterowniczej technologicznej nowego budynku SUW;
- płukanie, dezynfekcję, próby ciśnieniowe, rozruch mechaniczny i technologiczny SUW;
- zagospodarowanie terenu: ogrodzenie, drogi dojazdowe, teren zielony (zgodnie z częścią graficzną).

4. Przedmiot zamówienia realizowany jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej, z wyłączeniem przedmiaru robót, oraz za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SWZ (projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

6. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kod CPV Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

7. Powodem niedokonania podziału zamówienia na części jest charakter przedmiotu zamówienia (przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody) oraz technologia jego wykonywania.

Stacja uzdatniania wody stanowi spójny i zwarty obiekt budowlany składający się z wielu elementów, które są ze sobą ściśle powiązane, przenikają się i muszą być wykonane kompletnie w określonym reżimie technologicznym. Przy podziale zamówienia na części istnieje ryzyko braku wyboru wykonawcy. Ze względu na spójność robót budowlanych na obiekcie, brak wyboru wykonawcy nawet jednej części, skutkowałby niemożliwością wykonania całego przedmiotu zamówienia.

Nie bez znaczenia jest także okoliczność, iż wykonywanie przedmiotu zamówienia przez jednego wykonawcę, chociażby z powodu stałych kosztów utrzymania jednego terenu budowy, znacznych ilości zamawianych materiałów budowlanych, a przez to po niższych cenach, skutkuje mniejszym kosztem wykonania przedmiotu zamówienia.

Ponadto potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.

Podział przedmiotu zamówienia na wiele części niesie także znaczne ryzyko powstania trudności i przeszkód w ustaleniu wykonawcy odpowiedzialnego za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym w ramach rękojmi za wady czy też odpowiedzialności na podstawie art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wykonanie każdego z zakresów robót budowlanych ma wpływ na kolejny zakres wynikający z technologii wykonywania robót budowlanych. W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia przez jednego wykonawcę, odpowiedzialność za cały proces budowlany, w jego wykonawczym aspekcie, bezspornie ponosi jeden wykonawca.

Niedokonanie podziału zamówienia na części, z uwagi na jego niewielki zakres i rozmiar, nie utrudni konkurencji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie
poniższych kryteriów: 1) cena 2)okres rękojmi za wady obiektu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady obiektu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W odniesieniu do zdolności technicznej zamawiający wymaga aby wykonawcy dysponowali, co najmniej:
a) jedną osobą, która będzie skierowana przez wykonawcę do kierowania budową (będzie pełniła funkcję kierownika budowy), posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenia zawodowego, liczone od momentu uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym w kierowaniu zakończoną budową lub przebudową lub remontem stacji uzdatniania wody nie mniejszej niż 86 m3/h wraz z oczyszczalnią wód popłucznych w oparciu o separator lamella,
b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

2. W odniesieniu do zdolności zawodowej zamawiający wymaga aby wykonawcy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie (zakończyli; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), co najmniej:
a) dwie stacje uzdatniania wody, w technologii kompletnych prefabrykowanych modułów technologicznych, filtracji ciśnieniowej oraz wykonaniu orurowania ze stali kwasoodpornej, o wydajności technologii uzdatniania nie mniejszej niż Q maxh = 86,0 m3/h,
b) dwie kompletne technologie oczyszczania wód popłucznych o minimalnej wydajności Q maxh= 4,0 m3/h każda, w oparciu o moduł separatora lamella, z ponownym wykorzystaniem wody oczyszczonej w podstawowym procesie uzdatniania,
c) dwa zestawy pompowe drugiego stopnia zasilające gminną sieć wodociągową przesyłową, o wydajności minimum 129 m3/h wraz ze sterowaniem wyposażonym w funkcje zaawansowanego oszczędzania energii elektrycznej i redukcji strat wody tj. posiadającym minimum 3 podstawowe funkcje:
- automatycznej lokalnej korekty ciśnień w minimum 16 punktach w trybie bieżącej pracy urządzenia,
- automatycznej zdalnej korekty ciśnień przez komunikację ze zdalnymi punktami pomiaru ciśnienia na sieci,
- sterowanie pompą nocną posiadającą mniejszą wydajność niż pozostałe pompy urządzenia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy, określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej polega, na zasadach określonych w 118 ustawy, na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, zamawiający określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdy z podmiotów, na których zdolnościach zawodowych polega wykonawca.

3. Zamawiający, na podstawie art. 121 pkt 1 ustawy, zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę technologii uzdatniania wody.

4. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs Narodowego Banku Polskiego, zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zamawiający zaleca wykorzystanie wykazu osób, którego wzór przekaże wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy);
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (zamawiający zaleca wykorzystanie wykazu robót budowlanych, którego wzór przekaże wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane w dokumentach zamówienia, jest zobowiązany udowodnić poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych (np. atestów/certyfikatów/etykiet/aprobat), o których mowa w art. 104-107 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w dokumentach zamówienia.
2. W celu potwierdzenia, że oferowane przez wykonawcę urządzenia spełniają wymagania zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz w tabeli oceny technicznej (załącznik nr 2A do SWZ), zamawiający żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych: karty katalogowe, certyfikaty, atesty, prospekty – dla urządzeń równoważnych.
3. Przedmiotowe środki dowodowe wykonawca składa wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 1 do
SWZ – formularz oferty), składana jest, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. (przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych formatów danych, w
szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.), przy użyciu środków komunikacji elektronicznej opisanych w
rozdziale VII SWZ. 2. Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa
obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium na kwotę 40.000,00 zł

2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego numer: 95 8937 0007 0000 1674 2000 0040 z dopiskiem: „Wadium – zamówienie na roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaraczewo”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu nastąpi tylko wtedy, gdy kwota wadium na rachunku zamawiającego zostanie uznana (zaksięgowana) przed upływem terminu składania ofert (ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem).

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej poprzez wczytanie na skrytkę zamawiającego e-PUAP.

5. Wadium wnoszone w formie, o której mowa w ust. 4 musi obejmować cały okres związania ofertą oraz odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty, na pierwsze żądanie, na rzecz zamawiającego kwoty wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy, określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

amawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art.454-455 ustawy oraz postanowień Projektu Umowy. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-29 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.