eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Prowadzenie działań promujących Polskę przez klub tenisa stołowego KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg w międzynarodowym wydarzeniu sportowym - meczu w Lidze Mistrzów z zespołem Etival Clairefontaine ASRTT.



Ogłoszenie z dnia 2022-12-06

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Prowadzenie działań promujących Polskę przez klub tenisa stołowego KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg w międzynarodowym wydarzeniu sportowym – meczu w Lidze Mistrzów z zespołem Etival Clairefontaine ASRTT.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Organizacja Turystyczna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016213775

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Młynarska 42

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-171

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pot@pot.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pot.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie działań promujących Polskę przez klub tenisa stołowego KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg w międzynarodowym wydarzeniu sportowym – meczu w Lidze Mistrzów z zespołem Etival Clairefontaine ASRTT.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54c6c200-7587-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479939

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00126770/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.19 Prowadzenie działań promujących Polskę przez klub tenisa stołowego w międzynarodowym wydarzeniu sportowym w Lidze Mistrzów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Realizacja przedmiotowego zamówienia publicznego może być zapewniona jedynie przez Klub Tenisa Stołowego (Zespół: KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg), ponieważ nie istnieją inni alternatywni wykonawcy, którzy mogliby potencjalnie zrealizować przedmiotowe zamówienie na rynku francuskim. Przyczyną techniczną o obiektywnym charakterze jest monopol naturalny, tj. Klub Tenisa Stołowego (Zespół: KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg) z uwagi na swoją obecną pozycję na arenie międzynarodowej jako jedyny jest w stanie świadczyć przedmiotowe zamówienie. Jest podmiotem posiadającym obiektywną możliwość wykonania zamówienia z powodu dysponowania unikatowym potencjałem promocyjnym, uwzględniając miejsce, czas, zakres i zasięg meczów, w których uczestniczy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 22/2022/KK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 410000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie działań promujących Polskę przez klub tenisa stołowego KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg w międzynarodowym wydarzeniu sportowym – meczu w Lidze Mistrzów z zespołem Etival Clairefontaine ASRTT (27.11.2022).

4.5.3.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 504300 PLN

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Klub Tenisa Stołowego

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8672021811

7.3.3) Ulica: Al. Niepodległości 2

7.3.4) Miejscowość: Tarnobrzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 39-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 504300 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-11-27 do 2022-12-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.