eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa oraz montaż sprzętu biurowego, mebli biurowych oraz innego wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 134 im. Stanisława Lema w Krakowie"Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oraz montaż sprzętu biurowego, mebli biurowych oraz innego wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 134 im. Stanisława Lema w Krakowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 134

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000709649

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kłuszyńska 46

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-499

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 264 90 63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp134@mjo.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp134kr.edupage.org/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oraz montaż sprzętu biurowego, mebli biurowych oraz innego wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 134 im. Stanisława Lema w Krakowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9460f02-611a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479903

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017371/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa oraz montaż sprzętu biurowego, mebli biurowych oraz innego wyposażenia na potrzeby Szkoły

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00435518/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP134/ZP/4/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 75530,94 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż sprzętu biurowego, mebli biurowych oraz innego wyposażenia wraz z zapewnieniem gwarancji na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 134 im. Stanisława Lema w Krakowie.
2. Szczegółowy wykaz urządzeń biurowych, mebli biurowych i pozostałego wyposażenia, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia określają Załączniki nr: 2.1., 2.2 do SWZ. Będą on odpowiednio wprowadzone jako załączniki do umowy w sprawie zamówienia publicznego dla danej części Zamówienia. Część I zamówienia stanowią meble biurowe oraz pozostałe wyposażenie, część II zamówienia stanowi wyposażenie biurowe.
3. Dostawy i montaż sprzętu odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą, w szczególności z transportem, ubezpieczeniem na czas transportu, odpowiednim zapakowaniem, wniesieniem do wyznaczonego pomieszczenia, rozpakowaniem, montażem i pierwszym uruchomieniem.
4. Dostawy odbywać się będą w dniach roboczych, będących jednocześnie dniami pracy Placówki szkolnej, w godzinach od 8:00 do 15:00. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Zamawiający wymaga, aby stanowiące przedmiot zamówienia sprzęty były fabrycznie nowe (np. niepowystawowe), sprawne, zdatne do umówionego użytku, spełniające określone w SWZ wymagania funkcjonalne oraz były wolne od wad fizycznych i prawnych.
6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty lub elementy składowe, jeżeli wymagają tego przepisy prawa powszechne obowiązującego, posiadały deklarację zgodności CE, odpowiednie atesty lub certyfikaty a meble były dostosowane do wymagań ergonomii.
7. Miejscem spełnienia świadczenia będzie siedziba Zamawiającego.
8. Gwarancja za wady fizyczne przedmiotu zamówienia: określone we wzorze umowy (odpowiednio załącznik nr 3.1 i 3.2 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39132100-7 - Szafy na akta

39151000-5 - Meble różne

39160000-1 - Meble szkolne

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.5.5.) Wartość części: 56470,94 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż sprzętu biurowego, mebli biurowych oraz innego wyposażenia wraz z zapewnieniem gwarancji na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 134 im. Stanisława Lema w Krakowie.
2. Szczegółowy wykaz urządzeń biurowych, mebli biurowych i pozostałego wyposażenia, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia określają Załączniki nr: 2.1., 2.2 do SWZ. Będą on odpowiednio wprowadzone jako załączniki do umowy w sprawie zamówienia publicznego dla danej części Zamówienia. Część I zamówienia stanowią meble biurowe oraz pozostałe wyposażenie, część II zamówienia stanowi wyposażenie biurowe.
3. Dostawy i montaż sprzętu odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą, w szczególności z transportem, ubezpieczeniem na czas transportu, odpowiednim zapakowaniem, wniesieniem do wyznaczonego pomieszczenia, rozpakowaniem, montażem i pierwszym uruchomieniem.
4. Dostawy odbywać się będą w dniach roboczych, będących jednocześnie dniami pracy Placówki szkolnej, w godzinach od 8:00 do 15:00. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Zamawiający wymaga, aby stanowiące przedmiot zamówienia sprzęty były fabrycznie nowe (np. niepowystawowe), sprawne, zdatne do umówionego użytku, spełniające określone w SWZ wymagania funkcjonalne oraz były wolne od wad fizycznych i prawnych.
6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty lub elementy składowe, jeżeli wymagają tego przepisy prawa powszechne obowiązującego, posiadały deklarację zgodności CE, odpowiednie atesty lub certyfikaty a meble były dostosowane do wymagań ergonomii.
7. Miejscem spełnienia świadczenia będzie siedziba Zamawiającego.
8. Gwarancja za wady fizyczne przedmiotu zamówienia: określone we wzorze umowy (odpowiednio załącznik nr 3.1 i 3.2 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30191400-8 - Niszczarki

30233151-4 - Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD)

31711422-7 - Urządzenia mikrofalowe

4.5.5.) Wartość części: 19060 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 65928 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 185607 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 65928 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Cezas – Glob Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 739-000-15-18

7.3.3) Ulica: Żelazna 2

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-419

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 65928,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 37027,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 50061 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 37027,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PH ENERGIA S.C P. WIELGO H.WIDOMSKI

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PH ENERGIA S.C P. WIELGO H.WIDOMSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591956722

7.3.3) Ulica: WARSZAWSKA 151

7.3.4) Miejscowość: KIELCE

7.3.5) Kod pocztowy: 25-547

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 37027,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.