eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › "Zakup 1 szt. noszy z transporterem do ambulansu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-11-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup 1 szt. noszy z transporterem do ambulansu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690271233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poniatowskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-026

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wspr@wspr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup 1 szt. noszy z transporterem do ambulansu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6c98da1-7cd7-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00479824

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059542/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Dostawa 1 szt. noszy mechanicznych z transporterem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system obsługujący proces udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
2. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania. 5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i
zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania. 6.Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym przyjęciu oferty przez System. 7. W celu złożenia
oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć w Systemie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do systemu swój podmiot. Ten użytkownik będzie pełnić rolę administratora podmiotu Wykonawcy. Rejestracja w Systemie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy, oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie w zakładce E-learning.8. W zakresie nieuregulowanym Pzp lub SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez
Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1], dalej „RODO”, informuję, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym o numerze referencyjnym: WSPR-DT/3113/16/2023 pod nazwą jak w tytule - jest Zamawiający, tj. Wojewódzka Stacja pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów - reprezentowana przez
Dyrektora – dalej Administrator lub WSPR; 1.2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udzieleniem lub wykonywaniem zamówienia publicznego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WSPR za pomocą adresu rodo@wspr.pl, telefonicznie nr tel. 17 8526253, Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WSPR w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w wybranym przez WSPR trybie postępowania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
PEŁNA INFORMACJA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE POSTĘPOWANIA
https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WSPR-DT/3113/16/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych nie wcześniej
niż w 2023 r., wolnych od wad fizycznych i prawnych, nie służących jako przedmiot używany do celów demonstracyjnych
noszy mechanicznych wraz z transporterem według specyfikacji określonej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Wymagalny minimalny okres gwarancji na nosze wraz z transporterem to 36 miesięcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki:
2.1. Załącznik nr 3 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do specyfikacji ( dostępny w oddzielnym pliku).
2.2. Załącznik nr 4 do SWZ pn. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami stanowiące załączniki do specyfikacji ( dostępne w oddzielnym pliku)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33192600-8 - Sprzęt do podnoszenia dla służby zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwości skorzystania z opcji, o której mowa w art. 441 PZP:
1.1. zakres zamówienia objętego opcją:
1.2. Zamawiający zamierza skorzystać z opcji rozszerzając pierwotne ( gwarantowane) zamówienie na 1 szt. noszy mechanicznych z transporterem o dodatkową 1 szt. noszy mechanicznych wraz z transporterem na warunkach finansowych wynikających ze złożonej oferty Wykonawcy tj. cena jednostkowa noszy mechanicznych wraz z transporterem dostarczonych w ramach opcji nie będzie wyższa niż cena za nosze mechaniczne wraz z transporterem objęte zamówieniem podstawowym. Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w terminie 14 dni od uprzedniego otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać.
2. okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z opcji : Zamawiający zamierza skorzystać z opcji w przypadku, gdy będzie posiadał środki na zwiększenie zakresu zamówienia. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
3. warunek uruchomienia prawa opcji :
3.1. Zakup 1 szt. noszy mechanicznych z transporterem, o którym mowa powyżej zostanie dokonany wyłącznie w przypadku skorzystania przez Zamawiającego, w terminie wykonania umowy pisemnego oświadczenia określającego skorzystanie z prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria:
a) Oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP dla zaoferowanego asortymentu. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ;
b) Formularz parametrów wymaganych (techniczno-użytkowych) stanowiący równocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;
c) Dokument dopuszczający do obrotu zaoferowane produkty jako wyrób medyczny ( zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych tj. Dz. U z 2022 r. poz. 974 ze zm.;
2. Zgodnie z pkt 3.5. SWZ Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych do określonych w SWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przedmiotowe środki dowodowe w postaci szczegółowego opisu oferowanych rozwiązań. Nie wskazanie w ofercie rozwiązań równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania rozwiązań wymienionych w SWZ i załącznikach do SWZ.
3. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
4. Jeżeli wymagane jest złożenie certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż certyfikaty, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany
Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
5. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa je wraz z ofertą.
6. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
7. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP dla zaoferowanego asortymentu. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ;
b) Formularz parametrów wymaganych (techniczno-użytkowych) stanowiący równocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;
c) Dokument dopuszczający do obrotu zaoferowane produkty jako wyrób medyczny ( zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych tj. Dz. U z 2022 r. poz. 974 ze zm.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz OFERTA- załącznik nr 1 do SWZ;
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu - wzór ewentualnego oświadczenia na załączniku nr 2 do SWZ
3) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów (w formularzu OFERTA oraz z zastrzeżeniem ppkt. b);
b) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do OFERTY
tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski ;
c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:
- Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
- ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp ( jeśli dotyczy)
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wskazanym w art. 117 ust. 4
PZP (jeśli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i Oświadczenia wskazane w sekcji V pkt 5.5 Ogłoszenia. Pozostałe
dokumenty będą traktowane jako wspólne.
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą stanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. W formularzu OFERTA w miejscu przewidzianym na wpisanie nazwy (firmy) wykonawcy i innych danych właściwych dla wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
7. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony mogą dokonywać istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach i na warunkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa i w niniejszej umowie.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 - zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy nie wymagają aneksu do umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w następujących przypadkach:
a) w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług, na podstawie odrębnych przepisów, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług;
b) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
c) z uzasadnionych przyczyn, w celu prawidłowego zrealizowania wszystkich działań objętych przedmiotem umowy i osiągnięcia zamierzonego przez Zamawiającego rezultatu, konieczna stanie się modyfikacja terminów realizacji przedmiotu umowy określonych w umowie;
d) w zakresie urządzeń wchodzących w zakres przedmiotu umowy w przypadku, gdy urządzenia stanowiące przedmiot oferty zostały wycofane z rynku, lub zaprzestano ich produkcji, co wynika z przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia producenta, a zaproponowany przez Wykonawcę w jego miejsce urządzenie posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności niż urządzenie będące przedmiotem oferty, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SWZ, oraz w zakresie pozostałych parametrów zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. Warunki dostaw, wykonywanie świadczeń gwarancyjnych pozostają bez zmian, a wynagrodzenie Wykonawcy nie może zostać zwiększone;
4. Wprowadzenie powyższych zmian umowy może nastąpić w następującym trybie:
1) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Wykonawca złoży wniosek do Zamawiającego o dokonanie zmiany niniejszej umowy, zawierający szczegółowe uzasadnienie;
2) Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności danego przypadku danej zmiany umowy dokona oceny zasadności wniosku Wykonawcy;
5. Zamawiający może odmówić dokonania zmiany bez podania przyczyny.
6. Z wnioskiem o dokonanie zmiany przewidzianej w ust. 3 może wystąpić zarówno Wykonawca jak i Zamawiający.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-15 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-15 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia: do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
2.Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego- wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.