eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Busko-Zdrój › Przebudowa dróg powiatowych Nr: 0115T, 0019T, 0073T i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T o łącznej długości 9 771 m na terenie Powiatu BuskiegoOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg powiatowych Nr: 0115T, 0019T, 0073T i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T o łącznej długości 9 771 m na terenie Powiatu Buskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Busku -Zdroju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 299943882

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wełecz 146

1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413067638

1.5.8.) Numer faksu: 413784639

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.golab@pzd.busko.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.busko.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg powiatowych Nr: 0115T, 0019T, 0073T i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T o łącznej długości 9 771 m na terenie Powiatu Buskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e728cc9-7568-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479750

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00060606/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa dróg powiatowych Nr: 0115T, 0019T, 0073T i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T o łącznej długości 9 771 m na terenie Powiatu Buskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0e728cc9-7568-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 261.7.PP.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu przebudowy dróg powiatowych
Nr 0115T, 0019T, 0073T i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T na terenie Powiatu Buskiego
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Przedmiot zamówienia obejmuje 4 zadania:
Zadanie 1:Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska – Pacanów – Oleśnica – Strzelce od km 1+920 do km 5+851 długości 3931 m:

Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni istniejącej drogi na odcinku od km 1+920 do km 5+851 poprzez wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni oraz jej poszerzenia korony drogi
w wyniku którego następuje zmiana parametrów użytkowych i technicznych. Plan polegać będzie na przebudowie istniejącej nawierzchni do normatywnych szerokości pasa ruchu 2,75 m oraz poboczy szerokości 0,75 m. Na całej szerokości długości zostaną ścięte i uzupełnione pobocza o szer. 0,75m wraz z utwardzeniem kruszywem kamiennym 0,31 mm. Planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,50 m wraz z profilowaniem łuków, spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni do właściwych parametrów technicznych oraz likwidację przełomów. Na istniejącej nawierzchni zostanie ułożona warstwa wiążąca o zmiennej grubości 125 kg/m2 (AC 16W) oraz warstwa ścieralna (AC 11S) grubości 4 cm. Planuje się przebudowę wszystkich skrzyżowań związaną z wykonaniem korekty łuków i nadaniem normatywnych spadków odmulenie rowów wraz z częściowym umocnieniem dna rowu i skarp elementami prefabrykowanymi. Plan obejmuje również poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę chodnika w miejscowości Rataje Słupskie. Zostaną wykonane zjazdy do posesji i na działki rolne, drogi boczne wraz z wykonaniem przepustów rurowych i ścianek czołowych. Przy przystankach autobusowych planuje się wykonanie chodników (peronów przystankowych) o długości 20 m każdy oraz wykonanie barier sprężystych na przepustach, ustawienie barier olsztyńskich i wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Inwestor posiada decyzję Ministra Cyfryzacji o zwolnieniu z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach realizowanej inwestycji.

Zadanie 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0019T Chwałowice - Szaniec - Zwierzyniec od km 9+002 do km 12+112 dł. 3110 m wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.

1. Zamówienie obejmuje:
 sporządzenie projektu budowlanego (droga i branże) i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń;
 sporządzenie projektu wykonawczego (droga i branże);
 nadzór autorski projektanta;
 nadzór przyrodniczy w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany)
 dokumentację podziałową;
 obsługę geodezyjną;
 wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie powyższych projektów;
 inwentaryzację powykonawczą;
 wykonanie i montaż tablic informacyjnych.

3. Zakres robót budowlano - montażowych do wykonania w ramach zamówienia
a) ROBOTY BUDOWLANE:
Zakres obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania w/w zadania między innymi:
 obsługę geodezyjną budowy wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
 rozbiórkę istniejącej jezdni (w miejscach, gdzie brak jest możliwości wykonania wzmocnienia warstw asfaltowych);
 wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni do szerokości wymaganej przepisami dla drogi klasy L na całości odcinka;
 wykonanie wzmocnienia nawierzchni asfaltowej „nakładki asfaltowej” na szerokości istniejącej jezdni na całości odcinka;
 budowa chodnika lewostronnego lub prawostronnego w zależności od możliwości usytuowania przez miejscowość Szaniec;
 budowa zjazdów;
 przebudowa skrzyżowań;
 budowa pobocza (utwardzenie kruszywem kamiennym);
 wykonanie oznakowania drogi wraz z budową urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 budowa systemu odwodnienia drogi - budowa rowu, regulacja istniejącego rowu odpływowego, przebudowy istniejących urządzeń wodnych (w razie konieczności, z zachowaniem stosunków wodnych)
 przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą sieciową (jeśli zajdzie taka konieczność),
 budowa kanału technologicznego - po uzgodnieniu z Zamawiającym należy uzyskać odstępstwo z Ministerstwa Cyfryzacji od obowiązku budowy kanału technologicznego,
 regulacja wysokościowa włazów i studni (jeśli zajdzie taka konieczność),
 wycinka kolidujących drzew i krzewów.
Precyzyjny zakres przebudów sieci oraz wycinek drzew i krzewów zostanie ustalony na etapie projektu budowlanego, po uzyskaniu warunków technicznych od Zarządcy sieci.

Zadanie 3: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa – Koniecmosty – Stary Korczyn od km 26+385 do km 27+840 dł. 1455 m:

Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni istniejącej drogi na odcinku od km 26+385 do km 27+840 poprzez wykonanie poszerzenia korony drogi w wyniku którego następuje zmiana parametrów użytkowych i technicznych. Plan polegać będzie na przebudowie istniejącej nawierzchni do normatywnych szerokości pasa ruchu 2,75 m oraz poboczy szerokości 0,75 m. Na całej szerokości długości zostaną ścięte i uzupełnione pobocza o szer. 0,75m wraz z utwardzeniem kruszywem kamiennym 0,31 mm. Planuje się poszerzenie jezdni na całej długości do szerokości 5,50 m wraz z profilowaniem łuków, spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni do właściwych parametrów technicznych oraz likwidację przełomów. Planuje się przebudowę wszystkich skrzyżowań związaną z wykonaniem korekty łuków i nadaniem normatywnych spadków. Na poszerzeniu planuje się wykonanie podbudowy: warstwa stabilizacji cementem gr. 15 cm, warstwa z kruszywa łamanego 31,5 – 63 mm o gr. 15 cm warstwa górna z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm, warstwy wiążącej AC 11W o zmiennej grubości 125 kg/m2 oraz ułożenie geosiatki na połączeniu nawierzchni z poszerzeniem. Na istniejącej nawierzchni zostanie ułożona warstwa wyrównawcza o zmiennej grubości (AC 11W, 75 kg/2) oraz warstwa ścieralna (AC 11S) grubości 4 cm. Planuje się odmulenie rowów wraz z częściowym umocnieniem dna rowu i skarp elementami prefabrykowanymi. Zostaną wykonane zjazdy do posesji i na działki rolne, drogi boczne wraz z wykonaniem przepustów rurowych i ścianek czołowych. Przy przystankach autobusowych planuje się wykonanie chodników (peronów przystankowych) o długości 20 m każdy oraz wykonanie barier sprężystych na przepustach, ustawienie barier olsztyńskich i wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Inwestor posiada decyzję Ministra Cyfryzacji o zwolnieniu z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach realizowanej inwestycji.

Zadanie 4: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko-Zdrój – Łagiewniki – Elżbiecin od km 1+500 do km 2+775 dł. 1275 m – ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
Na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko-Zdrój – Łagiewniki – Elżbiecin od km 1+500 do km 2+775 dł. 1275 m” Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie buskim, gminie Busko - Zdrój. Zakres inwestycji na drodze powiatowej nr 0057T rozpoczyna się w km 1+500, a kończy w km 2+775 i obejmuje odcinek długości 1.275,00 m.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego w tym decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) (jeżeli zajdzie taka konieczność) lub pozwolenia na budowę. W ramach realizowanej dokumentacji projektant wykona i zatwierdzi aktualizację projektu stałej organizacji ruchu oraz wykona i zatwierdzi projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót.
b) Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. W myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 1351, z poźn. zm.) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w razie konieczności zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie.
c) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanym. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni :
• Nadzór przyrodniczy w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów, oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany).
• Nadzór autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową.
• Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
• Wykonanie i montaż tablic informacyjnych.
Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45221200-4 - Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71322500-6 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtarzających:
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych
z zakresem robót/usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót/usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą prace z zakresu:
Roboty w zakresie budowy dróg
Roboty w zakresie burzenia
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
Roboty w zakresie budowy autostrad i dróg
Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Roboty w zakresie układania chodników
Roboty odwadniające i nawierzchniowe
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Instalowanie znaków drogowych
Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnej
Roboty inżynieryjne i budowlane
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego.
Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa,
a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót/usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót/usług, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym
na obiekcie objętym przedmiotem zamówienia lub podobnym będącym w posiadaniu Zamawiającego.
5) Zamówienie, o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót/usług wskazanych w pkt. 2.
6) Do wyceny zakresu robót będą stosowane czynniki cenotwórcze z wyceny przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania, a ceny materiałów i robocizny będą odpowiadały średnim cenom
z ostatniego kwartału przed udzieleniem zamówienia dla rynku województwa realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o udokumentowane cenniki branżowe np.; SEKOCENBUD
lub udokumentowane ceny z trzech hurtowni branżowych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości.

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SWZ dokumenty w zakresie:
1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu
2) niepodlegania wykluczeniu
2. Oświadczenia o których mowa w ust. 1 należy złożyć zgodnie z odpowiednim wzorem stanowiącym załączniki do SWZ. Oświadczenia te dla podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane są oddzielnie dla każdego z tych podmiotów. Oświadczenia wraz
z ofertą składane są w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) wykonanych robót.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
• jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” lub „wybuduj”, w ramach której wykonano roboty związane z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem drogi/dróg z nawierzchnią asfaltową, zrealizowaną w ramach jednej umowy/kontraktu. Wymagana wartość wykonanej roboty budowlanej wynosiła minimum: 6 000 000,00 zł brutto.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.
2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ kierownika robót, na co najmniej 1 zakończonej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem drogi/dróg z nawierzchnią asfaltową o wartości min. 6 000 000,00 zł brutto;
• Projektantem w specjalności drogowej posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania.
UWAGA:
Funkcja kierownika i projektanta może być łączona przez tą samą osobę.

Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia:
1) Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót.
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadanych uprawnieniach.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium w wysokości: 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych00/100 );
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:
1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1 SWZ - w zakresie wykonanych robót wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót.
2) Pozostałe warunki udziału w postępowaniu podlegają sumowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami określonymi w rozdziale XXII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia zgodnie z informacją wskazaną w rozdziale XIV SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.