eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Modernizacja systemów zabezpieczeń w Muzeum Pałacu HerbstaOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja systemów zabezpieczeń w Muzeum Pałacu Herbsta

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Sztuki w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277500

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Więckowskiego 36

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-734

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeum@msl.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.msl.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja systemów zabezpieczeń w Muzeum Pałacu Herbsta

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45e17a18-7558-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479715

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028519/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja systemów zabezpieczeń w Muzeum Pałacu Herbsta

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/msl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/msl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych, w szczególności dotyczące komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, sposobu
przygotowania oferty, składania ofert i innych dokumentów zawiera SWZ udostępniona na https://portal.smartpzp.pl/msl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG.271.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Modernizacja systemów zabezpieczeń w Muzeum Pałacu Herbsta”.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określony został w:
- Dokumentacji projektowej - załącznik nr 7 do SWZ
- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 8 do SWZ
- Projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 6 do SWZ
- Zakresem tego postępowania nie są objęte roboty wskazane w dokumentacji projektowej:
• w pkt. 16.1 WYMIANA ELEMENTÓW AKTYWNYCH SIECI KOMPUTEROWEJ poz. Nr 6
• w pkt. 16.3 WYMIANA STACJI OPERATORSKIEJ CCTV ORAZ BMS poz. Nr 3, 4
• w pkt. 16.6 WPROWADZENIE CENTRALNEGO SYSTEMU MONITORUJĄCEGO poz. Nr 1, 2
• w pkt. 16.7 WYMIANA KAMER poz. Nr 6, 7, 8, 9
• w pkt. 16.8 MODERNIZACJA SYSTEMU REJESTRACJI poz. Nr 5
• w pkt. 16.10 SYSTEM INDYWIDUALNEJ OCHRONY ZBIORÓW poz. Nr 1, 2, 3

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp - polegających na powtórzeniu podobnych asortymentów robót zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego – Modernizacja systemów zabezpieczeń w Muzeum Pałacu Herbsta mi. CCTV, BMS, SWIN system indywidualnej ochrony zbiorów, sieci komputerowej, automatyki. Zakres robót ustala się w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunki na jakich zostaną one udzielone: wykonanie robót w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu polegających na powtórzeniu podobnych asortymentów robót oraz zgodnych z przedmiotem zamówienia polegających na: Modernizacja systemów zabezpieczeń w Muzeum Pałacu Herbsta. Warunki powtórzonego zamówienia będą takie same jak zapisane w SWZ. Strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania tego zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w przypadku: wystąpienia robót tego samego rodzaju oraz zabezpieczenia środków w budżecie.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenione zostaną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi wykazać, iż posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym tj. usługi ochrony mienia realizowane w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, 2021 r. poz. 469, z późn. zm.)
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolność techniczna lub zawodowa:
a. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: należycie, co najmniej 1 robotę instalacyjne dot. systemów alarmowych na obiekcie wpisanym do Rejestru zabytków, których zakres odpowiadał przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu, za łączną kwotę co najmniej 500 000,00 PLN brutto. Zamawiający wymaga załączenia dowodów określających, czy prace te zostały zrealizowane w sposób należyty i prawidłowo ukończone np. referencje, protokoły odbioru, poświadczenia,
b. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 2 (dwie) osoby które posiadają ważne Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia NIMOZ (Narodowy Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków) w zakresie projektowania, instalowania systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia aktualnych dzień złożenia:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w Rozdziale 9 pkt. 1. ppkt. 4) lit. a).
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 3 do SWZ), zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale 9 SWZ pkt 1 ppkt 4) lit. b).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą:
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
Ponadto do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ (oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
Uwaga: w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców z osobna;
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeśli dotyczy) wraz z oświadczeniem wstępnym tego podmiotu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;
c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy).
d) oświadczenie Wykonawcy składane w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022r. poz. 835) - – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy: w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (pkt 3 w Załączniku nr 1 do SWZ), z którego wynika, które konkretnie roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegóły w SWZ - Załącznik nr 6 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/msl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.