eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej w TarnowieOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej w Tarnowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.choczynska@umt.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/umtarnow

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ac35b766-7445-409d-a527-96e904cde528

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej w Tarnowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f89a578b-4888-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479652

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021444/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Budowa mini Ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej w Tarnowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00385064/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIM.271.46.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw przy ul. Warzywnej 3 w Tarnowie.
Zakres robót do wykonania zamówienia obejmuje m.in.:
1) wytyczenie geodezyjne;
2) demontaż m.in. ogrodzenia, krawężników, nawierzchni z kostki betonowej;
3) korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod nawierzchnie;
4) wykonanie podbudowy;
5) wykonanie obrzeży betonowych;
6) wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze żwiru płukanego;
7) wykonanie dojazdu do placu zabaw z nawierzchni z kostki betonowej;
8) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie placu zabaw;
9) wykonanie ogrodzenia terenu szkoły wraz z bramkami i bramą wjazdową;
10) wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z bramkami i bramą wjazdową;
11) dostawę i montaż urządzeń zabawowych;
12) dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej;
13) dostawę i montaż urządzeń komunalnych (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz tablica z regulaminem);
14) humusowanie wraz z obsianiem terenu mieszanką traw;
15) wypełnienie materiałem kamiennym naturalnym pas pomiędzy dojazdem a ogrodzeniem;
16) nasadzenia drzew i krzewów;
17) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera „Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ oraz dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 637140,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1035660,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 637140,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK Kazimierz Doleciński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 850006450

7.3.3) Ulica: ul. Sióstr Służebniczek 17

7.3.4) Miejscowość: Tarnów

7.3.5) Kod pocztowy: 33-100

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 637140,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.