eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczekociny › Remont dróg gminnych na terenie gminy (Szczekociny, Rokitno, Goleniowy, Drużykowa)Ogłoszenie z dnia 2023-11-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dróg gminnych na terenie gminy (Szczekociny, Rokitno, Goleniowy, Drużykowa)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZCZEKOCINY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398735

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Senatorska 2

1.5.2.) Miejscowość: Szczekociny

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-445

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczekociny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szczekociny.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f5b6322e-5d27-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg gminnych na terenie gminy (Szczekociny, Rokitno, Goleniowy, Drużykowa)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5b6322e-5d27-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00478700

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416853

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.271.1.13.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1- Remont dróg gminnych na terenie Gminy Szczekociny (Szczekociny, Rokitno, Goleniowy, Drużykowa) - Drużykowa obejmującej roboty budowlane polegające:
- cięcie piłą i mechaniczne rozebranie nawierzchni z mma,
- frezowanie – korekcyjne,
- mechaniczne ścinanie poboczy,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową szybko – rozpadową w ilościach zgodnych z PN tj. 0,5 kg/m2,
- warstwa wyrównawczo – profilowa z betonu asfaltowego AC 16W, na bazie asfaltu 50/70 wg WT-2 z 2010 – KR2, śr. gr. 2 cm,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową szybko – rozpadową w ilościach zgodnych z PN tj. 0,5 kg/m2,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, na bazie asfaltu 50/70 wg WT-2 z 2010 – KR2, gr. 4 cm,
- na całej długości drogi krawędzie zeskosować,
- pobocza z kruszywa kamiennego, szer. 0,75 mb z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5, gr. 10 cm,
- odwodnienie powierzchniowe spadkami poprzecznymi i podłużnymi na pobocza i przyległy teren,
- plantowanie i ukształtowanie przyległego terenu wzdłuż drogi wraz z obsianiem trawą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 145587,21 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Remont dróg gminnych na terenie Gminy Szczekociny (Szczekociny, Rokitno, Goleniowy, Drużykowa) - Goleniowy ul. Floriańska i ul. Strażacka
obejmującej zadania:
Zadanie 2.1. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Szczekociny (Szczekociny, Rokitno, Goleniowy, Drużykowa) - Goleniowy ul. Floriańska
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie odcinka drogi gminnej obejmujące:
- cięcie piłą i mechaniczne rozebranie nawierzchni z mma,
- frezowanie – korekcyjne,
- mechaniczne ścinanie poboczy,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową szybko – rozpadową w ilościach zgodnych z PN tj. 0,5 kg/m2,
- warstwa wyrównawczo – profilowa z betonu asfaltowego AC 16W, na bazie asfaltu 50/70 wg WT-2 z 2010 – KR2, śr. gr. 2 cm,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową szybko – rozpadową w ilościach zgodnych z PN tj. 0,5 kg/m2,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, na bazie asfaltu 50/70 wg WT-2 z 2010 – KR2, gr. 4 cm,
- na całej długości drogi krawędzie zeskosować,
- pobocza z kruszywa kamiennego, szer. 0,75 mb z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5, gr. 10 cm,
- oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp,
- odwodnienie powierzchniowe spadkami poprzecznymi i podłużnymi na pobocza, przyległy teren i do istniejących rowów,
- plantowanie i ukształtowanie przyległego terenu wzdłuż drogi wraz z obsianiem trawą.,

Zadanie 2.2. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Szczekociny (Szczekociny, Rokitno, Goleniowy, Drużykowa) - Goleniowy ul. Strażacka
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie odcinka drogi gminnej obejmujące:
- cięcie piłą i mechaniczne rozebranie nawierzchni z mma,
- frezowanie – korekcyjne,
- mechaniczne ścinanie poboczy,
- przełożenie krawężników betonowych,
- przełożenie kostki betonowej,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową szybko – rozpadową w ilościach zgodnych z PN tj. 0,5 kg/m2,
- warstwa wyrównawczo – profilowa z betonu asfaltowego AC 16W, na bazie asfaltu 50/70 wg WT-2 z 2010 – KR2, śr. gr. 2 cm,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową szybko – rozpadową w ilościach zgodnych z PN tj. 0,5 kg/m2,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, na bazie asfaltu 50/70 wg WT-2 z 2010 – KR2, gr. 4 cm,
- regulacja pionowa studni,
- na całej długości drogi krawędzie zeskosować,
- pobocza z kruszywa kamiennego, szer. 0,75 mb z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5, gr. 10 cm,
- oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp,
- odwodnienie powierzchniowe spadkami poprzecznymi i podłużnymi na pobocza, przyległy teren i do istniejących rowów,
- plantowanie i ukształtowanie przyległego terenu wzdłuż drogi wraz z obsianiem trawą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 175447,97 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Remont dróg gminnych na terenie Gminy Szczekociny (Szczekociny, Rokitno, Goleniowy, Drużykowa) - Szczekociny ul. Łąkowa
- cięcie piłą i mechaniczne rozebranie nawierzchni z mma,
- rozebranie krawężników i ław betonowych,
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50 cm,
- rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych gr. 15 cm,
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm,
- wykonanie robót ziemnych korytowych na chodnikach i zjazdach,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- ułożenie krawężników 15x30 cm i 15x22 cm na ławie betonowej z oporem,
- ułożenie oporników 12x25 cm na ławie betonowej z oporem – zjazdy,
- ułożenie obrzeży 30x8 cm na ławie betonowej z oporem – chodnik,
- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa kamiennego 0/63: zjazdy – gr. 15 cm, chodnik – gr. 10 cm,
- wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5: zjazdy – gr. 10 cm, chodnik – gr. 5 cm,
- nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej: zjazdy – gr. 8 cm (kolor), chodnik – gr. 8 cm (szara),
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową szybko – rozpadową w ilościach zgodnych z PN tj. 0,5 kg/m2,
- warstwa wyrównawczo – profilowa z betonu asfaltowego AC 16W, na bazie asfaltu 50/70 wg WT-2 z 2010 – KR2, śr. gr. 2 cm,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową szybko – rozpadową w ilościach zgodnych z PN tj. 0,5 kg/m2,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, na bazie asfaltu 50/70 wg WT-2 z 2010 – KR2, gr. 4 cm,
- regulacja pionowa studni, kratek i zaworów,
- plantowanie i ukształtowanie przyległego terenu wzdłuż drogi wraz z obsianiem trawą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 276115,18 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – Remont dróg gminnych na terenie Gminy Szczekociny (Szczekociny, Rokitno, Goleniowy, Drużykowa) – Rokitno - Podlas
- usunięcie krzewów
- cięcie piłą i mechaniczne rozebranie nawierzchni z mma,
- mechaniczne ścinanie poboczy,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową szybko – rozpadową w ilościach zgodnych z PN tj. 0,5 kg/m2,
- warstwa wyrównawczo – profilowa z betonu asfaltowego AC 16W, na bazie asfaltu 50/70 wg WT-2 z 2010 – KR2, śr. gr. 2 cm,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową szybko – rozpadową w ilościach zgodnych z PN tj. 0,5 kg/m2,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, na bazie asfaltu 50/70 wg WT-2 z 2010 – KR2, gr. 4 cm,
- na całej długości drogi krawędzie zeskosować,
- pobocza z kruszywa kamiennego, szer. 1,00 mb z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5, gr. 10 cm,
- oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp,
- odwodnienie powierzchniowe spadkami poprzecznymi i podłużnymi na pobocza, przyległy teren i do istniejących rowów,
- plantowanie i ukształtowanie przyległego terenu wzdłuż drogi wraz z obsianiem trawą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 260402,48 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 180517,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 180517,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 180517,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INSTAL-TOR Bis Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6492303694

7.3.3) Ulica: ul. Zielona 97

7.3.4) Miejscowość: Szczekociny

7.3.5) Kod pocztowy: 42-445

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

wykonanie nawierzchni asfaltowych, wykonanie chodników, zjazdów


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 180517,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 222188,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 222188,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 222188,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INSTAL-TOR Bis Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6492303694

7.3.3) Ulica: ul. Zielona 97

7.3.4) Miejscowość: Szczekociny

7.3.5) Kod pocztowy: 42-445

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie nawierzchni asfaltowych, wykonanie chodników, zjazdów


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 222188,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 340321,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 340321,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 340321,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INSTAL-TOR Bis Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6492303694

7.3.3) Ulica: ul. Zielona 97

7.3.4) Miejscowość: Szczekociny

7.3.5) Kod pocztowy: 42-445

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

wykonanie nawierzchni asfaltowych, wykonanie chodników, zjazdów


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 340321,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 320787,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 320787,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 320787,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INSTAL-TOR Bis Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6492303694

7.3.3) Ulica: ul. Zielona 97

7.3.4) Miejscowość: Szczekociny

7.3.5) Kod pocztowy: 42-445

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

wykonanie nawierzchni asfaltowych, wykonanie chodników, zjazdów


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 320786,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.