eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy w Świdnicy realizowana w ramach zadania pn."Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica"Ogłoszenie z dnia 2023-11-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy w Świdnicy realizowana w ramach zadania pn.”Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŚWIDNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718389

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bartosza Głowackiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina.swidnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.swidnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy w Świdnicy realizowana w ramach zadania pn.”Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1a08d1b-7c97-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00478340

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006180/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy w Świdnicy realizowana w ramach zadania pn.”Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - FST”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminaswidnica.logintrade.net/zapytania_email,146157,19fc5e9a597ccc5de960c9b1a0dbdbf7.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane są za pomocą : poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@gmina.swidnica.pl lub (z
zastrzeżeniem,że oferta wraz z załącznikami złożona musi być na Platformy Przetargowej Gminy Świdnica) oraz przy użyciu
Platformy Przetargowej Gminy Świdnica
https://gminaswidnica.logintrade.net/zapytania_email,146157,19fc5e9a597ccc5de960c9b1a0dbdbf7.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,wnioski,zawiadomienia oraz informacje przekazywane są, przy użyciu Platformy
Przetargowej Gminy Świdnica https://gminaswidnica.logintrade.net/zapytania_email,146157,19fc5e9a597ccc5de960c9b1a0dbdbf7.html
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
przetargi@gmina.swidnica.pl (z zastrzeżeniem, że oferta wraz z załącznikami złożona musi być na platformie).2. Do połączenia
używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia
poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Świdnica
ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających nazadawanie pytań do treści
SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.3. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy
Przetargowej dostępne są pod adresem https://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html4. Informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:a)Środkiem komunikacji
elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem
https://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z
niniejszym postępowaniem. b) Instrukcja złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu dostępna
jest na stronie https://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/ w zakładce INSTRUKCJE plik Udział w trybie podstawowym bez
negocjacji.c) Wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie: Dopuszczalne przeglądarki internetowe: -
Internet Explorer 10 i nowsze, Edge-Google Chrome-MozillaFirefox-Operad) Pozostałe wymagania techniczne: -dostęp do sieci
internet; -obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax; -włączona obsługa JavaScript;-zalecana szybkość łącza
internetowego powyżej 500 KB/s; -zainstalowany Acrobat Reader; -zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE
Runtime Environment 6 Update
24 lub nowszy. 5. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego Wykonawca podpisuje ten
dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z
dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 t.j.) lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Świdnica ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, email:
urząd@gmina.swidnica.pl,www.gmina.swidnica.pl, tel. 74 8523067, fax 74 8523067 wew.400, NIP 884-23-65-
226,Regon890718389,2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Świdnica w Świdnicy –
krzysztof.olejniczak@comars.pl tel. 609 010 402.; Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Krzysztof
Olejniczak,3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania
jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na
Zamawiającym;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.
1ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwaniaumowyprzekracza4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7)w
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8)Posiada Pan/Pani:a) na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych
osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników. c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)nie przysługuje Pani/Panu:a) w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO; c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Pozostałe informacje dotyczące RODO
określa SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy w Świdnicy realizowana w ramach zadania pn.”Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) montaż paneli PV na konstrukcjach systemowych,
2) montaż rozdzielnic DC/AC ROCH i RPV,
3) montaż inwertera INV,
4) montaż instalacji zewnętrznych dla napięcia stałego DC – podłączenie paneli do optymalizatorów,
5) montaż instalacji wewnętrznych dla napięcia zmiennego i stałego,
6) montaż połączeń uziemiających i ochronnych,
7) połączenie konstrukcji systemowej z instalacją odgromową,
8) oznakowanie zgodnie z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wskazanych w dokumentacji,
9) wykonanie prac umożliwiających wykonanie montażu instalacji,
10) sprawdzenia i pomiary,
11) wzmocnienie elementów więźby dachowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44112410-5 - Konstrukcje dachowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) CENA – 60 %
2) GWARANCJA PRODUKTU: PANELI FOTOWOLTAICZNYCH – 10 %
3) GWARANCJA STAŁEJ MOCY ZNAMIONOWEJ (min. 80%) – 10 %
4) GWARANCJA FALOWNIKA – 10 %
5) GWARANCJA WYKONANIA – 10 %
2. Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych przez Wykonawcę w danym kryterium:
2.1 CENA (C) – maks. 60 pkt, przy założeniu, że w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
C – uzyskana liczba punktów za cenę oferty badanej
Cn – najniższa cena z zaoferowanych
Cb – cena badanej oferty
2.2 GWARANCJA PRODUKTU: PANELI FOTOWOLTAICZNYCH (G-PF) –– maks. 10 pkt, przy założeniu, że w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
G-PF – uzyskana liczba punktów za gwarancję: paneli fotowoltaicznych oferty badanej
G-PFb – długość udzielonej gwarancji z oferty badanej
G-PFm – maks. długość udzielonej gwarancji ze wszystkich zaoferowanych
UWAGI:
1) Wykonawca w swojej ofercie musi określić okres gwarancji produktu (paneli fotowoltaicznych) w latach, licząc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy założeniu minimalnego okresu wynoszącego 10 lat oraz maksymalnego wynoszącego 25 lat.
2) Zadeklarowanie przez Wykonawcę w swojej ofercie okresu gwarancji produktu poprzez określenie liczbowe mniejsze niż „10” będzie skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy z uwagi na jej niezgodność z warunkami zamówienia, natomiast każde zadeklarowanie okresu gwarancji powyżej wartości wynoszącej „25”, będzie przez Zamawiającego przyjmowane do obliczeń punktów tak, jakby Wykonawca zadeklarował wartość maksymalną, tj. 25 lat.
3) W przypadku nie wskazania tej wartości w ogóle, Zamawiający będzie przyjmować jakoby Wykonawca zadeklarował wartość minimalną, tj. 10 lat.

2.3 GWARANCJA STAŁEJ MOCY ZNAMIONOWEJ (G-MZ) – maks. 10 pkt, przy założeniu, że w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
G-MZ – uzyskana liczba punktów za gwarancję stałej mocy znamionowej oferty badanej
G-MZb – długość udzielonej gwarancji z oferty badanej
G-MZm – maks. długość udzielonej gwarancji ze wszystkich zaoferowanych
UWAGI:
1) Wykonawca w swojej ofercie musi określić okres gwarancji stałej mocy znamionowej (min. 80%) w latach, licząc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy założeniu minimalnego okresu wynoszącego 10 lat oraz maksymalnego wynoszącego 25 lat.
2) Zadeklarowanie przez Wykonawcę w swojej ofercie okresu gwarancji stałej mocy znamionowej poprzez określenie liczbowe mniejsze niż „10” będzie skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy z uwagi na jej niezgodność z warunkami zamówienia, natomiast każde zadeklarowanie okresu gwarancji powyżej wartości wynoszącej „25”, będzie przez Zamawiającego przyjmowane do obliczeń punktów tak, jakby Wykonawca zadeklarował wartość maksymalną, tj. 25 lat.
3) W przypadku nie wskazania tej wartości w ogóle, Zamawiający będzie przyjmować jakoby Wykonawca zadeklarował wartość minimalną, tj. 10 lat.
2.4 GWARANCJA FALOWNIKA (G-F) –– maks. 10 pkt, przy założeniu, że w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
G-F – uzyskana liczba punktów za gwarancję falownika oferty badanej
G-Fb – długość udzielonej gwarancji z oferty badanej
G-Fm – maks. długość udzielonej gwarancji ze wszystkich zaoferowanych

2.5 GWARANCJA WYKONANIA (G-W) –– maks. 10 pkt, przy założeniu, że w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: ze względu na ograniczoną liczbę znaków reszta w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja produktu:paneli fotowltaicznej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja stałej mocy znamionowej (min.80%)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja falownika

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja wykonania

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.


2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o wartości, co najmniej 100.000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto),
b) 1 (jedną) osobą na stanowisko Kierownika robót elektrycznych, posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne D – na stanowisko Dozoru, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci m.in. w zakresie:
- urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu co najmniej do 1 kV,
- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej;
c) 1 (jedną) osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne E – na stanowisko Eksploatacji, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci m.in. w zakresie:
- urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu co najmniej do 1 kV,
- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

UWAGI:
3. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
4. Wymóg posiadania uprawnień energetycznych wynika z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716).
5. Funkcje, o których mowa w ust. XI pkt.2.4) ppkt b), c) SWZ, mogą się sumować, a zatem Wykonawca może dysponować jedną osobą posiadającą uprawnienia w obu ww. zakresach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4) Dokumenty, o których mowa w pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt
2),zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Zapis ust. 4 stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł,
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wykaz winien potwierdzać wykonanie przez Wykonawcę co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie lub dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o wartości, co najmniej 100.000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto). Wzór wykazu stanowi załączniki nr 4 do SWZ.
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz winien potwierdzać dysponowanie minimum:
a) 1 (jedną) osobą na stanowisko Kierownika robót elektrycznych, posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne D – na stanowisko Dozoru, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci m.in. w zakresie:
- urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu co najmniej do 1 kV,
- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej;
b) 1 (jedną) osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne E – na stanowisko Eksploatacji, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci m.in. w zakresie:
- urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu co najmniej do 1 kV,
- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
UWAGI:
A) Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
B) Wymóg posiadania uprawnień energetycznych wynika z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716).
C) Funkcje, o których mowa w ust. XIII pkt.2.5) ppkt a), b) SWZ, mogą się sumować, a zatem Wykonawca może dysponować jedną osobą posiadającą uprawnienia w obu ww. zakresach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVIII pkt 14 ppkt 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty określone Rozdziale XIII pkt 2 ppkt 1-2) SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust 3 Pzp).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, 3,4 ustawy pzp, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) konieczności zlecenia zamówień dodatkowych,
b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,
d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy,
e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu ( oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd.,
f) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowane wykonanie robót,
g) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg,

2) zmian osobowych w przypadku zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ,
3) łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
4) pozostałych zmian:
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia),
b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu,
c) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d) wprowadzenie robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewiedzianych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy ,
e) zmiana wartości zobowiązania przy rozliczeniu różnić obmiarowych, robót dodatkowych, robót zamiennych,
f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji,
g) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługuje wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
h) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminaswidnica.logintrade.net/zapytania_email,146157,19fc5e9a597ccc5de960c9b1a0dbdbf7.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-02-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1479 ze zm.)
(dalej ustawa Uk) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy Uk;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U.
z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 ustawy Uk;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy Uk.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00453459/01 z dnia 2023-10-20
2023-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.