eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dźwierzuty › Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektów w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektów w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dźwierzuty

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743315

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 6

1.5.2.) Miejscowość: Dźwierzuty

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-120

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ug-dzwierzuty.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminadzwierzuty.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektów w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fb117a9-4f79-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478079

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018493/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia i usług towarzyszących w ramach projektu pn. "Cyfrowa Gmina Dźwierzuty"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00399769/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RO-ZP.271.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 251599,99 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Dostawa stacji roboczych.
Dostawa stacji roboczych (13 szt.). Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 84272,71 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych.
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych (2 szt.). Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.5.5.) Wartość części: 9488,90 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Dostawa sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby serwerowni:
a) Dostawa serwerów (2 szt.);
b) Dostawa przełącznika sieciowego (1 szt.);
c) Dostawa UPS (3 szt.);
d) Dostawa urządzenia NAS (1 szt.);
e) Dostawa urządzenia UTM (1 szt.)
Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 157838,38 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania.
Ceny złożonych ofert w części nr 1 zamówienia przewyższają kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części 1 zamówienia a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia ww. kwoty do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty ww. części zamówienia. Zgodnie z art. 255 pkt. 3 Ustawy zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11997,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12976,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11997,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DKS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5832790417

7.3.3) Ulica: Energetyczna 15

7.3.4) Miejscowość: Kowale

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11997,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania. Ceny złożonych ofert w części nr 3 zamówienia przewyższają kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części 3 zamówienia a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia ww. kwoty do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty ww. części zamówienia. Zgodnie z art. 255 pkt. 3 Ustawy zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.