eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolno › Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Szpitala Ogólnego w Kolnie poprzez dostawę, montaż, konfigurację, instalację, podłączenie do infrastruktury Zamawiającego systemów bezpieczeństwaOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Szpitala Ogólnego w Kolnie poprzez dostawę, montaż, konfigurację, instalację, podłączenie do infrastruktury Zamawiającego systemów bezpieczeństwa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Ogólny w Kolnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450667610

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 69

1.5.2.) Miejscowość: Kolno

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-500

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 86 273 93 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpitalkolno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalkolno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://szpitalkolno.pl/bip_1/index.php?id=119

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Szpitala Ogólnego w Kolnie poprzez dostawę, montaż, konfigurację, instalację, podłączenie do infrastruktury Zamawiającego systemów bezpieczeństwa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49eae142-5450-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478076

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020485/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.21 Podniesienie poziomu ceberbezpieczeństwa Szpitala Ogólnego w Kolnie poprzez dostawę, montaż, konfigurację, instalację, podłączenie do infrastruktury Zamawiającego systemów bezpieczeństwa.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00409526/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Sz.O./ZP/20/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Szpitala Ogólnego w Kolnie poprzez dostawę, montaż, konfigurację, instalację, podłączenie do infrastruktury Zamawiającego systemu bezpieczeństwa UTM, systemu logowania i raportowania, centralnie zarządzanego systemu ochrony antywirusowej z EDR/XDR wraz z licencjami dla 130 szt. stacji roboczych, serwerów i urządzeń mobilnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w:
Załączniku Nr 2 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne wraz z formularzem asortymentowo – cenowym.
Informacje w zakresie zasad realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik Nr 11 do SWZ - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32422000-7 - Elementy składowe sieci

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48761000-0 - Pakiety oprogramowania antywirusowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 233700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 233700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 233700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Xcomp Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 811914821

7.3.3) Ulica: Białowieska 6B

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-010

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 233700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.