eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Boguchwała › Usługa przygotowania i realizacji wyjazdu stud. do Rumunii i Mołdawii dla grupy 35 osób w ramach operacji "Gospodarstwa demonstracyjne efektywnym instrumentem wymiany wiedzy i innowacji w rolnictwie"Ogłoszenie z dnia 2023-11-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa przygotowania i realizacji wyjazdu stud. do Rumunii i Mołdawii dla grupy 35 osób w ramach operacji "Gospodarstwa demonstracyjne efektywnym instrumentem wymiany wiedzy i innowacji w rolnictwie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 691673703

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Suszyckich 9

1.5.2.) Miejscowość: Boguchwała

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-040

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: boguchwala@podrb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podrb.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-20374bb1-56e8-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Doradztwo rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przygotowania i realizacji wyjazdu stud. do Rumunii i Mołdawii dla grupy 35 osób w ramach operacji "Gospodarstwa demonstracyjne efektywnym instrumentem wymiany wiedzy i innowacji w rolnictwie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20374bb1-56e8-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00477902

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00172957/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Organizacja wyjazdu studyjnego - realizacja projektu "Gospodarstwa demonstracyjne efektywnym instrumentem wymiany wiedzy i innowacji w rolnictwie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Schemat II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Plan Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020"

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403696

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZG.261.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i realizacji pięciodniowego wyjazdu studyjnego do Rumunii i Mołdawii dla grupy 35 osób, w ramach realizowanej operacji pt. ,, Gospodarstwa demonstracyjne efektywnym instrumentem wymiany wiedzy i innowacji w rolnictwie’’ ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowej sieci Obszarów wiejskich, Planu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
Grupę docelową stanowić będą rolnicy z województwa podkarpackiego, zainteresowani przystąpieniem do sieci gospodarstw demonstracyjnych, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, przedstawiciele innych podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich i dywersyfikację działalności rolniczej, osoby zainteresowane tematem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne

63511000-4 - Organizacja wycieczek

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 99000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 136000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 99000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Łukasz Wątroba Lukas Travel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 360473478

7.3.3) Ulica: Garncarska 8, 8a

7.3.4) Miejscowość: Sędziszów Małopolski

7.3.5) Kod pocztowy: 39-120

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 99000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-23 do 2023-11-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.