eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraśnik › Wykonanie 6 koncepcji urbanistyczno-architektonicznych dla SIM Lubelskie Sp. z o.o. z siedzibą w KraśnikuOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie 6 koncepcji urbanistyczno-architektonicznych dla SIM Lubelskie Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIM LUBELSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 521756950

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska

1.5.2.) Miejscowość: Kraśnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@simlubelskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: simlubelskie.bip.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie 6 koncepcji urbanistyczno-architektonicznych dla SIM Lubelskie Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe187812-5642-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00411709/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie 6 koncepcji urbanistyczno-architektonicznych dla SIM Lubelskie Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00416691/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 156016,26 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie kompletnej wielobranżowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych w Hrubieszowie przy ul. Pobereżańskiej na działce oznaczonej numerem 813/15

4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 12195,12 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie kompletnej wielobranżowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych w Rykach przy ul. Granicznej na działce oznaczonej numerem 4773/3.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 33008,13 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie kompletnej wielobranżowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Kaczyńskiego na działkach oznaczonych numerami 1226/3, 1227/3.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 49593,50 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie kompletnej wielobranżowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych w Łukowie przy ul. Wileńskiej na działkach oznaczonych numerami 10988/13, 10988/5.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 33333,33 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie kompletnej wielobranżowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych w Opolu Lubelskim przy ul. Morwowej na działce oznaczonej numerem 357/4.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 11219,51 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie kompletnej wielobranżowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych w Terespolu przy ul. Wspólnej na działkach oznaczonych numerami 727/6, 728, 729.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 16666,67 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wystąpienie niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konto ePuap Zamawiającego, wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia nie posiada funkcjonalności podmiotu publicznego. Skutkuje to sytuacją, w której wykonawcy chcąc złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu nie mają takiej możliwości. Przedmiotowa wada na tym etapie postępowania posiada nieusuwalny charakter. Jest to uchybienie proceduralne, które na tym etapie nie może być skorygowane przez Zamawiającego. W przedmiotowym postępowaniu wyłonienie wykonawcy, a co za tym idzie zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego bez naruszenia ustawy PZP nie jest możliwe. Skutkuje to sytuacją, w której dalsze prowadzenie postępowania jest obiektywnie niemożliwe.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wystąpienie niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konto ePuap Zamawiającego, wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia nie posiada funkcjonalności podmiotu publicznego. Skutkuje to sytuacją, w której wykonawcy chcąc złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu nie mają takiej możliwości. Przedmiotowa wada na tym etapie postępowania posiada nieusuwalny charakter. Jest to uchybienie proceduralne, które na tym etapie nie może być skorygowane przez Zamawiającego. W przedmiotowym postępowaniu wyłonienie wykonawcy, a co za tym idzie zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego bez naruszenia ustawy PZP nie jest możliwe. Skutkuje to sytuacją, w której dalsze prowadzenie postępowania jest obiektywnie niemożliwe.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wystąpienie niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konto ePuap Zamawiającego, wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia nie posiada funkcjonalności podmiotu publicznego. Skutkuje to sytuacją, w której wykonawcy chcąc złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu nie mają takiej możliwości. Przedmiotowa wada na tym etapie postępowania posiada nieusuwalny charakter. Jest to uchybienie proceduralne, które na tym etapie nie może być skorygowane przez Zamawiającego. W przedmiotowym postępowaniu wyłonienie wykonawcy, a co za tym idzie zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego bez naruszenia ustawy PZP nie jest możliwe. Skutkuje to sytuacją, w której dalsze prowadzenie postępowania jest obiektywnie niemożliwe.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wystąpienie niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konto ePuap Zamawiającego, wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia nie posiada funkcjonalności podmiotu publicznego. Skutkuje to sytuacją, w której wykonawcy chcąc złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu nie mają takiej możliwości. Przedmiotowa wada na tym etapie postępowania posiada nieusuwalny charakter. Jest to uchybienie proceduralne, które na tym etapie nie może być skorygowane przez Zamawiającego. W przedmiotowym postępowaniu wyłonienie wykonawcy, a co za tym idzie zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego bez naruszenia ustawy PZP nie jest możliwe. Skutkuje to sytuacją, w której dalsze prowadzenie postępowania jest obiektywnie niemożliwe.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wystąpienie niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konto ePuap Zamawiającego, wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia nie posiada funkcjonalności podmiotu publicznego. Skutkuje to sytuacją, w której wykonawcy chcąc złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu nie mają takiej możliwości. Przedmiotowa wada na tym etapie postępowania posiada nieusuwalny charakter. Jest to uchybienie proceduralne, które na tym etapie nie może być skorygowane przez Zamawiającego. W przedmiotowym postępowaniu wyłonienie wykonawcy, a co za tym idzie zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego bez naruszenia ustawy PZP nie jest możliwe. Skutkuje to sytuacją, w której dalsze prowadzenie postępowania jest obiektywnie niemożliwe.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wystąpienie niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konto ePuap Zamawiającego, wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia nie posiada funkcjonalności podmiotu publicznego. Skutkuje to sytuacją, w której wykonawcy chcąc złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu nie mają takiej możliwości. Przedmiotowa wada na tym etapie postępowania posiada nieusuwalny charakter. Jest to uchybienie proceduralne, które na tym etapie nie może być skorygowane przez Zamawiającego. W przedmiotowym postępowaniu wyłonienie wykonawcy, a co za tym idzie zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego bez naruszenia ustawy PZP nie jest możliwe. Skutkuje to sytuacją, w której dalsze prowadzenie postępowania jest obiektywnie niemożliwe.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.