eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku przy ul. Lipnickiej 26 w Bielsku-Białej.Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku przy ul. Lipnickiej 26 w Bielsku-Białej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070019077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@zgm.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku przy ul. Lipnickiej 26 w Bielsku-Białej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-affa5d6b-74b0-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477102

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028920/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3f618bd6-b0d4-4883-ae6a-2704de78bde1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:1) przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/; 2) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal ,3) poczty elektronicznej pod adresem przetargi@zgm.eu. UWAGA: oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem ePUAP

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zrealizował obowiązek informacyjny w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający zrealizował obowiązek informacyjny w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGM/22/199/DS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie, podłączenie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,7 kWp na dachu budynku garażowego, na potrzeby budynku biurowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Lipnickiej 26 w Bielsku-Białej. 3) krótki opis:
a) planowana inwestycja obejmuje:
 zakup i dostawę paneli fotowoltaicznych , falowników oraz pozostałego osprzętu,
 budowę instalacji fotowoltaicznej zgodnie z załączoną dokumentacją,
 wykonanie niezbędnych elementów konstrukcyjnych dla montażu paneli fotowoltaicznych,,
 montaż modułów na konstrukcji stalowej ,
 wykonanie okablowania wraz z podłączeniem do układu pomiarowego, (urządzenia towarzyszące, inwertery, falowniki itp.),
 podłączenie oraz integracja instalacji fotowoltaicznej z istniejącym systemem elektroenergetycznym,
 roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
 kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji wraz z pomiarami,
 opracowanie instrukcji obsługi oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych
 zgłoszenie instalacji do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego – Tauron
 wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie wykonanej instalacji

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium ceny brutto KC będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie najtańszej przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KC wg wzoru:

KCon = 100 x waga (60%) x liczba członków komisji (3)
2) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru:

KCoo = Con x 100 x waga (60%) x liczba członków komisji (3)
Coo

gdzie:
Con - cena oferty najtańszej
Coo - cena oferty ocenianej

2. Kryterium okresu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia KOrg będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie o najdłuższym okresie rękojmi i gwarancji przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KOrg wg wzoru:

KOrgn = 100 x waga (25%) x liczba członków komisji (3)
2) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru:

KOrgo = RGoo x 100 x waga (25%) x liczba członków komisji (3)
RGrn

gdzie:
RGoo – okres rękojmi i gwarancji oferty ocenianej,
RGon – najdłuższy zaoferowany okres rękojmi i gwarancji

3. Kryterium kary umownej KKu1 będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie z najwyższą kwotą kary umownej przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KKu1 wg wzoru:

KKu1n = 100 x waga (8%) x liczba członków komisji (3)

2) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru:

KKu1oo = Ku1oo x 100 x waga (8%) x liczba członków komisji (3)
Ku1on
gdzie:
Ku1oo – kwota kary umownej w ofercie ocenianej
Ku1on – najwyższa zaoferowana kwota kary umownej,

4. Kryterium kary umownej KKu2 będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie z najwyższą kwotą kary umownej przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KKu1 wg wzoru:

KKu2n = 100 x waga (7%) x liczba członków komisji (3)

b) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru:

KKu1oo = Ku2oo x 100 x waga (7%) x liczba członków komisji (3)
Ku2on

gdzie:
Ku2oo – kwota kary umownej w ofercie ocenianej
Ku2on – najwyższa zaoferowana kwota kary umownej.

§ 3. Wybór oferty najkorzystniejszej.
1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, wyliczony wg wzoru:

PO = KC + KOrg +KKu1 + KKu2

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna za zwłokę w wykonaniu zamówienia

4.3.6.) Waga: 8

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna za zwłokę w usunięcia wad i/lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 7

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez:
1) wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył, polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 25 kWp każda,,
2) wykazanie, że dysponuje co najmniej:
a) 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi elektrycznymi (kierownik robót), posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych po uzyskaniu w/w uprawnień; będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
b) 1 osobą przewidzianą do montażu – instalatora systemów fotowoltaicznych posiadającą certyfikat, o którym mowa w art. 136 ust. 2 pkt.2 lub 145 ustawy z 20 lutego 2015r. . o odnawialnych źródłach energii,,
c) 2 pracownikami (osobami zatrudnionymi w ramach stosunku pracy) przewidzianymi do wykonywania robót budowlanych, określonych w Rozdziale III § 6 ust. 5 Specyfikacji,,
z zastrzeżeniem, że funkcje mogą być ze sobą łączone.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia,
2. Potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania jest oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI § 1 ust. 1 pkt 3.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Potwierdzeniem spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia jest oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI § 1 ust. 1 pkt 3.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
1) wykazu innych, równoważnych rozwiązań, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji oraz
2) dowolne dokumenty wykazujące równoważność tych rozwiązań w stosunku do określonych w Opisie przedmiotu zamówienia lub Dokumentacji Techniczno-Projektowej
potwierdzających, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w Dokumentacji Techniczno-Projektowej i OPZ – w przypadku zaoferowania w ofercie rozwiązań równoważnych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta Wykonawcy powinna składać się z następujących dokumentów:
1) Oferty, złożonej pod rygorem nieważności, sporządzonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji,
(w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem dodatkowego formularza stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji)
2) oświadczenia wykonawcy potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji,
3) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę,
4) Pełnomocnictwa dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ,
5) dowodu wniesienia wadium - oryginalny dokument elektroniczny, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym gwaranta lub poręczyciela, potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz, w przypadku gdy Wykonawca składa wadium w tej formie (poręczenie, gwarancja), sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale IX SWZ. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzenie przelewu w postaci elektronicznej,
6) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w § 2 niniejszego rozdziału,
2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna), każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej), indywidualnie składa oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
3. W myśl postanowień art. 117 ust. 4 ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Wykonawca, który powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasoby innych podmiotów, dla wykazania braku spełniania przez nie tych warunków dołącza do oferty oświadczenie tego podmiotu oraz zobowiązanie tego podmiotu, w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, sporządzone na formularzach stanowiących załączniki do Specyfikacji lub inne dokumenty potwierdzające dysponowanie przez Wykonawcę oddanymi mu zasobami.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium w kwocie 1 700,00 zł (sł: jeden tysiąc siedemset złotych złotych).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub wadium wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art.223 ust. 1 pkt 14 ustawy.
1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr
92 1240 4142 1111 0000 4829 4489
z opisem przelewu „Wadium w post. Nr ZGM/22/199/DS dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej ul. Lipnicka 26”
przed upływem terminu składania ofert.
2. Dowód wpłacenia wadium powinien być dołączony do oferty.
1. Dokument poręczenia lub gwarancji powinien zawierać informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na rzecz Zamawiającego tytułem zapłaty wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku przy ul. Lipnickiej 26 w Bielsku-Białej ” nr ZGM/22/199/DS
Dokument poręczenia/gwarancji powinien być ważny przez cały okres związania ofertą oraz stanowić zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy. Beneficjentem wskazanym w poręczeniu/gwarancji winien być Zamawiający, tj. Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie/gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia/gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
2. Dokument wadialny należy dołączyć do oferty w oryginale w formie dokumentu elektronicznego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale VI i VII Specyfikacji.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną (-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy stosowne porozumienie (umowę konsorcjum/spółki cywilnej) zawierające w swojej treści zapisy regulujące współpracę tych wykonawców,
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które zakresy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu:
1) warunek określony w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału będzie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże posiadanie łącznego doświadczenia określonego w tym warunku (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia Wykonawców) i wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane;
2) warunek określony w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału będzie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że samodzielnie dysponuje wymaganym potencjałem osobowym, bądź wielu Wykonawców łącznie i wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W oparciu o postanowienia art. 455ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania:
1) zmiany wynagrodzenia w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, w części obejmującej wynagrodzenie brutto za usługi niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, wykonane od dnia obowiązywania nowej stawki podatku, bez zmiany wartości netto wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień przepisów wprowadzających nową stawkę podatku,
2) zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn i na zasadach określonych w § 2 ust. 3,
3) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowo-Technicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1994r. – prawo budowlane,
4) zmiany jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, gdy:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w przedmiarze robót, czy dokumentacji projektowo-technicznej, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń
- w takim przypadku, warunki i zasady realizacji umowy, w tym wynagrodzenie, pozostają bez zmian,
b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na: zaoszczędzenie kosztów realizacji, kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,
c) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w przedmiarze robót, czy Dokumentacji projektowo-technicznej
d) konieczności wykonania świadczenia umownego przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
e) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji
5) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,
6) gdy zmiana spowodowana jest zmianą norm technicznych lub technologicznych, przepisów dotyczących ochrony środowiska, czy przepisów przeciwpożarowych,
7) gdy zmiana jest spowodowana decyzjami właściwych organów administracji publicznej,
8) zmiany osób wskazanych w § 3,
9) rezygnacji z dotychczasowego podwykonawcy lub wskazania nowego podwykonawcy
3. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 454 i 455 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu, zgodnie z postanowieniami art. 458 ustawy.
4. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art. 454 i 455 ustawy, obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 454 ustawy
5. W przypadku wystąpienia, opisanych w ust.1 przesłanek do zmiany terminu wykonania umowy strony dołożą wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonaniu zobowiązań umownych,
6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
7. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (art. zmiana dokumentów potwierdzających wykonanie robót, zmiana nr rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych.
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.
Pełny katalog przewidzianych przez Zamawiającego zmian zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-20 12:10

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-20 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.