eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w ZawierciuOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Zawierciański

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Zawierciu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 27625525200000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 34

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/4507100

1.5.8.) Numer faksu: 32/6721971

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sod@zawiercie.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zawiercie.powiat.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6492318342

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Parkowa 2

1.11.4.) Miejscowość: Zawiercie

1.11.5.) Kod pocztowy: 42-400

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuw-zawiercie.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.cuw-zawiercie.4bip.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-983335de-7472-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476505

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001136/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/695790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/694888. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.XII.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, szczegółowo omówionych w Rozdziale XII SWZ. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Oferta powinna być:
1.sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
2.złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne zostały zawarte w Rozdz. XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały przekazane w Rozdz. II SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
2. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
3. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
4. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SRZP261-0052/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Zamówienie obejmuje również serwis, bieżącą dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz instalację i konfigurację urządzeń do pracy z systemem zarządzania drukiem podążającym.
Opis aspektów technicznych zamówienia oraz wymagania dotyczące parametrów urządzeń wielofunkcyjnych zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ.
W ramach realizowanej usługi Wykonawca zapewni:
1. możliwość drukowania, kopiowania i skanowania za pomocą dostarczonych i oddanych w dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych,
2. możliwość kontroli i autoryzacji druku, kopiowania i skanowania za pomocą dostarczonych i oddanych w dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych,
3. ciągłość pracy dostarczonych i oddanych w dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych poprzez zapewnienie wszelkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych,
4. serwis dostarczonych i oddanych w dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych.
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania na własny koszt materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych okresowo zużywających się niezbędnych dla właściwego funkcjonowania urządzeń oraz elementów zapewniających ciągłą i prawidłową pracę dzierżawionych urządzeń wielofunkcyjnych. Papier nie będzie materiałem eksploatacyjnym wchodzącym w skład opłat należnych.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zapewni wsparcie techniczne i nadzór serwisowy dzierżawionych urządzeń wielofunkcyjnych, który obejmie w szczególności: dostawę i wymianę części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych, przeglądy i konserwacje, naprawy urządzeń wraz z wymianą podzespołów i części.
Zakres zamówienia podstawowego obejmuje:
1. dzierżawę 13 urządzeń wielofunkcyjnych o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczno-cenową (załącznik nr 2 do SWZ);
2. prognozowany wolumen wydruków/kopii monochromatycznych na wszystkich urządzeniach przez cały okres trwania umowy w ilości 1 500 000 stron przeliczeniowych formatu A4;
3. prognozowany wolumen wydruków/kopii kolorowych na wszystkich urządzeniach przez cały okres trwania umowy w ilości 270 000 stron przeliczeniowych formatu A4.

4.2.6.) Główny kod CPV: 51620000-4 - Usługi instalowania urządzeń biurowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30121100-4 - Fotokopiarki

30232110-8 - Drukarki laserowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na czynności związane z wydrukiem i/lub powielaniem dokumentów przy użyciu urządzeń wielofunkcyjnych i po wyczerpaniu wolumenu wydruków/ kopii zamówienia podstawowego lub w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej, Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji polegającego na rozszerzeniu zamówienia podstawowego o następujące zakresy:
1) dzierżawę dodatkowych 3 urządzeń wielofunkcyjnych;
2) wolumen wydruków/kopii monochromatycznych na wszystkich urządzeniach przez cały okres trwania umowy w ilości 150 000 stron przeliczeniowych formatu A4 (co stanowi 10 % ilości stron zamówienia podstawowego);
3) wolumen wydruków/kopii kolorowych na wszystkich urządzeniach przez cały okres trwania umowy w ilości 27 000 stron przeliczeniowych formatu A4 (co stanowi 10 % ilości stron zamówienia podstawowego).
Zamawiający skorzysta z prawa opcji po wykorzystaniu danego zakresu usługi w ramach zamówienia podstawowego w terminie obowiązywania umowy.
Ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą zgodne z cenami jednostkowymi w ramach zamówienia podstawowego, wynikającymi ze złożonej przez Wykonawcę oferty i przyjętymi w postanowieniach przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Pełnomocnik zamawiającego dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium oceny ofert: „cena ofertowa” (C) o wadze 100 %. Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena ofertowa” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) wynikająca z kalkulacji cenowej przedmiotu zamówienia dokonanej w formularzu specyfikacji techniczno-cenowej (załącznik nr 3 do SWZ). Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium „cena ofertowa”, tj. przedstawiająca najniższą cenę, otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów. Pozostałym ofertom zostanie przyznana odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona według następującego wzoru: C („cena ofertowa”)= cena najniższa brutto/ cena oferty ocenianej brutto x 100pkt. (1 punkt = 1 %).
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Wobec ustalonych standardów jakościowych odnoszących się do głównych elementów składających się na przedmiot niniejszego zamówienia, które zostały wskazane w dokumentach zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kryterium ceny o wadze przekraczającej 60 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę ciągłą polegającą na dzierżawie/najmie urządzeń wielofunkcyjnych, która trwała nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy i obejmowała serwis co najmniej 6 dzierżawionych/wynajmowanych urządzeń oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SWZ), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (zgodnie z dyspozycją art. 274 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia powyższego dokumentu, jeżeli Wykonawca w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ), wskaże źródła informacji dotyczące swojej działalności pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1. wykazu usług wykonanych (załącznik nr 6 do SWZ), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ) oraz formularza specyfikacji techniczno-cenowej (załącznik nr 3 do SWZ) stanowiącego integralną część oferty.
Do udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć:
1. oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ);
2. jeżeli dotyczy: pełnomocnictwo (lub inny stosowny dokument) w przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa lub osoby ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów wspólnie ubiegającego/-cych się o udzielenie zamówienia publicznego;
3. jeżeli dotyczy: Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp składa stosowny dokument, np. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 7 do SWZ);
4. jeżeli dotyczy: Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie składają oświadczenie, z którego wynika, którą część zamówienia zrealizują poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 8 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno zostać załączone do oferty. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 SWZ tj. oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, którą część zamówienia zrealizują poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zawiera załącznik nr 3 do SWZ. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 9 do SWZ). Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/695790

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.