eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szydłowiec › Remont drogi powiatowej nr 4001 W w miejscowości Ostałów

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi powiatowej nr 4001 W w miejscowości Ostałów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SZYDŁOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223215

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Marii Konopnickiej 7

1.5.2.) Miejscowość: Szydłowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 617 70 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@szydlowiecpowiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4ad4eb34-53c3-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi powiatowej nr 4001 W w miejscowości Ostałów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ad4eb34-53c3-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00476441

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051460/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Remont drogi powiatowej nr 4001W w miejscowości Ostałów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401146

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.272.90.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 4001 W w miejscowości Ostałów
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą n/w prace:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
• roboty pomiarowe,

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
• nawierzchnie utwardzone z betonu asfaltowego do frezowania na głębokość do max 3cm z
odwiezieniem urobku na plac składowy do 10km – 20 % (351 ,91 +5)"5"0,2=
• mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu asfaltowego,
• oczyszczenie światła przepustu d300 przepustów pod jezdnią – kpl,
• oczyszczenie odcinków rowów z namułu średnia grubość 20cm

PODBUDOWA
• Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltową na gorąco grubości średnio 5 cm – 15% (351,91+5)*5*0,15=
• Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni w ilości 0,3-0,5kg/m2 (351,91+5)*5=

NAWIERZCHNIE
• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 grubości 5cm (351,91+5)*5=
• Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy 15 cm 351,9*2*0,75=

ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE
• regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych wraz z wymianą kołnierza na nowy.

2. Zakres prac szczegółowo określa dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na która składają się:
a) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 8 do specyfikacji warunków zamówienia,
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do specyfikacji warunków zamówienia,
c) Przedmiar robót - załącznik nr 10 do specyfikacji warunków zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 316953,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 448764,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 316953,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "BUDROMOST-STARACHOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290010189

7.3.3) Ulica: ul. Św. Rocha 31

7.3.4) Miejscowość: Wąchock

7.3.5) Kod pocztowy: 27-215

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 316953,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.