eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Baranowo › Urządzenie bazy magazynowo - transportowej dla gospodarki odpadami w gminie Baranowo.Ogłoszenie z dnia 2023-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Urządzenie bazy magazynowo – transportowej dla gospodarki odpadami w gminie Baranowo.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baranowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 7

1.5.2.) Miejscowość: Baranowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 29 7613776

1.5.8.) Numer faksu: +48 29 7613793

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@baranowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.baranowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f76382a6-5620-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Urządzenie bazy magazynowo – transportowej dla gospodarki odpadami w gminie Baranowo.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f76382a6-5620-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00476424

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017705/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Urządzenie bazy magazynowo-transportowej dla gospodarki odpadami w gminie Baranowo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401531

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FED.271.18.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 958902,43 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa hali magazynowo – warsztatowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Budowa budynku realizowana będzie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Ta część zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych polegających na budowie hali magazynowo - warsztatowej. W ramach tej części zadania do obowiązków Wykonawcy należy:
*Wykonanie dokumentacji projektowej w tym:
- opracowanie ostatecznej koncepcji budynku,
-obsługa geodezyjna
-projekty budowlane i uzyskanie pozwolenia na budowę
-projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże (w zakresie koniecznym do realizacji zadania i uzyskaniu
pozwolenia na budowę)
-inne projekty, które wynikają z przepisów prawa niezbędne do prawidłowego wykonania zadania
-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
*Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez zamawiającego dokumentacją projektową,
*Przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
*Wykonanie dokumentacji powykonawczej (w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie),
Ogólna koncepcja budowy zakłada wykonanie następujących robót budowlanych :
- Budynek powinien być w kształcie prostokąta o zbliżonych wymiarach 14 m x 40 m,
- Wysokość robocza budynku to min. 6 m, wysokość całkowita powinna być dostosowana do wymogów planu
zagospodarowania przestrzennego dla tej działki,
- Dach dwuspadowy,
- Ściany i dach zbudowane są z płyty warstwowej PIR lub równoważnej o grubości min. 10 cm.
- Dach w kolorze brąz, ściany kolor szary. Bramy garażowe i drzwi wejściowe kolor brązowy.
- Szkielet hali magazynowo – warsztatowej stanowić będzie konstrukcja stalowa. Grubości poszczególnych elementów oraz
ich rozmieszczenie powinny być tak dobrane, aby wytrzymać naciski, naprężenia oraz zapewnić stabilność i trwałość
budynku.
- Posadzka betonowa zbrojona, przemysłowa. Posadzkę należy dostosować do ruchu pojazdów ciężarowych.
Szczegółowy opis dla tej części zadania znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45213000-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262210-6 - Fundamentowanie

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

4.5.5.) Wartość części: 715000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup używanego samochodu do odbioru odpadów typu „bramowiec”
Realizacja tej części zadania polegała będzie na dostawie pojazdu:
- pojazd używany rok produkcji nie starszy niż 2013.
- z zabudową typu „bramowiec: przystosowany do przewozu kontenerów KP-7
oraz KP -10
- szczegółowa specyfikacja stanowi załącznik nr 9 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.5.5.) Wartość części: 243902,43 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na brak ofert

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na brak ofert

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.