eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wiżajny › Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy WiżajnyOgłoszenie z dnia 2022-12-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wiżajny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiżajny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 11

1.5.2.) Miejscowość: Wiżajny

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-407

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 875688049

1.5.8.) Numer faksu: 875688049

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wizajny@su.home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wizajny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wiżajny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1570909e-748e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476380

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00093232/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wiżajny.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: wizajny@su.home.pl
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7) Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
8) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych wyżej), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
9) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres wizajny@.su.home.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiżajny ul. Szkolna 11, 16-407 Wiżajny, tel./faks: 87 568 80 49;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Wiżajny jest pani Jadwiga Markowska – Sekretarz Gminy ul. Szkolna 11, 16-407 Wiżajny, tel.: 87 568 80 27, e-mail: wizajny@su.home.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wiżajny” (sygnatura: GK.271.8.2022) o wartości mniejszej niż progi unijne realizowanego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 21129 t.j.);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 21129 t.j.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 2

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rozbudowa dróg gminnych nr 101511B, 101539B i 101510B na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 101539B w miejscowości Rogożajny Małe do granicy gminy w miejscowości Marianka.
1) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Rozbudowa dróg gminnych nr 101511B, 101539B i 101510B na długości ok. 4817,61 m
w tym:
 rozbudowa drogi gminnej 101511B Wiżajny – Marianka dł. ok.1880,66 m,
 rozbudowa drogi gminnej 101539B Rogożajny Małe – Marianka dł. ok. 729,20 m,
 rozbudowa drogi gminnej 101510B Rogożajny Wielkie – Rowele dł. ok. 2207,75 m
polegająca na:
 poszerzeniu pasów drogowych,
 wycinka kolidującego zadrzewienia i zakrzaczenia,
 budowie jezdni o naw. bitumicznej, szerokość podstawowa jezdni 5,00 m z lokalnym przewężeniem do 3,50 m w miejscowości Marianka,
 wykonaniu obustronnych poboczy żwirowych o szerokości 0,75m-1,25m,
 budowie i przebudowie zjazdów gospodarczych na działki przyległe (w tym do zabudowań siedliskowych),
 budowie i przebudowie przepustów pod drogami gminnymi i zjazdami,
 budowie elementów odwodnienia w postaci korytka ściekowego,
 humusowaniu i umocnieniu skarp wykopów i nasypów,
 oznakowaniu dróg po wybudowaniu,
 inwentaryzacja powykonawcza,
 nadzór archeologa nad prowadzeniem prac ziemnych w obrębie Marianka po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-01-05

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonane w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1) Cena ofertowa (C) - waga – 60 %,
Liczba punktów liczona będzie według formuły:
(Cn / Cof.b). x 60 = liczba punktów, gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert,
Cof.b – cena oferty badanej,
60 % – procentowe znaczenie kryterium ceny.
2) Okres gwarancji i rękojmi (G) – waga – 40 %,
Okres gwarancji i rękojmi liczony jest w pełnych latach, przy czym:
a) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 3 lata – 0 punktów,
b) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 4 pełne lata – 20 punktów,
c) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 5 pełnych lat – 35 punktów,
d) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 6 pełnych lat i więcej – 40 punktów.
Punkty będą przyznawana za pełne lata np. za okres gwarancji i rękojmi wynoszący
5 lat i 7 miesięcy – 35 punktów.
Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata.
3) Łączną liczbę punktów oferty „W” stanowi suma punktów oferty osiągnięta w każdym z kryteriów oceny:
W = C+G
4) Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100.
5) Za najkorzystniejszą, Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przebudowa drogi nr 101522B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1094B w miejscowości Kłajpeda w kierunku miejscowości Dziadówek o długości ok. 1,00 km obejmująca w szczególności wykonanie robót/obiektów:
 prace pomiarowe,
 wycinka krzewów oraz karczowanie pni,
 roboty ziemne w celu regulacji korpusu drogi,
 wykonanie przepustów pod zjazdami,
 wykonanie przepustów pod drogą,
 obrukowanie wlotu i wylotu przepustów,
 podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z domieszką ulepszającą z kruszyw łamanych gat. C50/30 układana na wyrównanej istniejącej nawierzchni żwirowej o śr. gr. 15 cm,
 wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego 4 cm AC 16W 50/70 + 4 cm AC 11C 50/70 alternatywnie nawierzchnia betonowa z betonu 30/37 gr. 14 cm,
 pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z domieszką ulepszającą z kruszyw łamanych śr. gat. C50/30,
 prace wykończeniowe,
 inwentaryzacja powykonawcza.
2) Przebudowa nawierzchni odcinków drogi gminnej 101538B ul. Wierzbołowska w Wiżajnach obejmująca w szczególności wykonanie robót/obiektów:
 prace pomiarowe,
 prace rozbiórkowe nawierzchni oraz elementów dróg,
 wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni,
 roboty ziemne w celu lokalnej wymiany gruntów słabonośnych oraz regulacji korpusu drogi w obrębie ciągu pieszego,
 regulacja infrastruktury sieciowej (studzienki, zawory itp.),
 podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z domieszką ulepszającą z kruszyw łamanych gat. C50/30 o śr. gr. 20 cm,
 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ( 4 cm AC 11C 50/70, 4 cm AC 16 W 50/70),
 prace wykończeniowe,
 inwentaryzacja powykonawcza.
3) Przebudowa nawierzchni odcinków dróg gminnych 101531B, 101532B i 101536B oraz drogi gminnej nr 101531B ul. Szkolna w Wiżajnach obejmująca w szczególności wykonanie robót/obiektów:
 prace pomiarowe,
 prace rozbiórkowe nawierzchni oraz elementów dróg,
 wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni,
 roboty ziemne w celu lokalnej wymiany gruntów słabonośnych oraz regulacji korpusu drogi w obrębie ciągu pieszego,
 regulacja infrastruktury sieciowej ( studzienki, zawory itp.),
 podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z domieszką ulepszającą z kruszyw łamanych gat. C50/30 o śr. gr. 20 cm,
 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ( 4 cm AC 11C 50/70, 5 cm AC 16 W 50/70),
 prace wykończeniowe,
 inwentaryzacja powykonawcza,
 nadzór archeologa nad prowadzeniem prac ziemnych po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Odcinek drogi gminnej 101531B ul. Szkolna - długość dróg objętych opracowaniem wynosi 0,11 km i obejmująca w szczególności wykonanie robót/obiektów:
 prace pomiarowe,
 prace rozbiórkowe nawierzchni oraz elementów dróg,
 wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni,
 podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z domieszką ulepszającą z kruszyw łamanych gat. C50/30 o śr. gr. 20 cm,
 wykonanie elementów ulic (krawężniki, obrzeża),
 wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm (typu starobruk oraz cegła),
 roboty wykończeniowe,
 inwentaryzacja powykonawcza,
 nadzór archeologa nad prowadzeniem prac ziemnych po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-01-05

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonane w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1) Cena ofertowa (C) - waga – 60 %,
Liczba punktów liczona będzie według formuły:
(Cn / Cof.b). x 60 = liczba punktów, gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert,
Cof.b – cena oferty badanej,
60 % – procentowe znaczenie kryterium ceny.
2) Okres gwarancji i rękojmi (G) – waga – 40 %,
Okres gwarancji i rękojmi liczony jest w pełnych latach, przy czym:
a) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 3 lata – 0 punktów,
b) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 4 pełne lata – 20 punktów,
c) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 5 pełnych lat – 35 punktów,
d) za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 6 pełnych lat i więcej – 40 punktów.
Punkty będą przyznawana za pełne lata np. za okres gwarancji i rękojmi wynoszący
5 lat i 7 miesięcy – 35 punktów.
Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata.
3) Łączną liczbę punktów oferty „W” stanowi suma punktów oferty osiągnięta w każdym z kryteriów oceny:
W = C+G
4) Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100.
5) Za najkorzystniejszą, Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją inwestycji.
a) Etap I - nadzór nad realizacją zadania i jego rozliczenie w okresie realizacji. Etap ten będzie trwał od daty podpisania umowy z Wykonawcą do dnia zakończenia robót budowlanych, który powinien nastąpić w terminie do dnia 05.01.2024 r., odbioru końcowego i rozliczenia robót budowlanych.
b) Etap II - pełnienie nadzoru w okresie udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych gwarancji jakości, poprzez dokonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych oraz wystawiania świadectw usunięcia wad.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-01-05

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonane w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1) Cena ofertowa (C) - waga – 100 %,
Liczba punktów liczona będzie według formuły:
(Cn / Cof.b). x 100 = liczba punktów, gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert,
Cof.b – cena oferty badanej,
100 % – procentowe znaczenie kryterium ceny.
2) Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100.
3) Za najkorzystniejszą, Zamawiający wybierze ofertę, która zawiera najniższą cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Część I zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 1 000 000,00 zł.
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - wykonał w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni żwirowej lub utwardzonej/bitumicznej, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy 00/100) brutto;
b) dysponuje kierownikiem budowy, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, określone przepisami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1186 z późn. zm.), lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w przedmiotowym zakresie, wraz z wpisaniem do właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Część II zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
5) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
6) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
7) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca:
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500 000,00 zł.
d) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł.
8) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca
c) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - wykonał w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni żwirowej lub utwardzonej/bitumicznej, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy 00/100) brutto;
d) dysponuje kierownikiem budowy, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, określone przepisami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1186 z późn. zm.), lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w przedmiotowym zakresie, wraz z wpisaniem do właściwej izby samorządu zawodowego;
3. Część III - Nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją inwestycji.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 100 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże:
a) dysponowanie osobami mającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnym, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona:
 inspektorem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, który pełnił samodzielną funkcję techniczną (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w przedmiotowym zakresie, wraz z wpisaniem do właściwej izby samorządu zawodowego.
4. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Część I, część II zamówienia
Dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

Część III zamówienia
Dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Część I, część II zamówienia
Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wg wzoru załącznik 5;
d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru załącznik 6;

Część III - Nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją inwestycji.
1) Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru załącznik 6a;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
2) pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)

Część I zamówienia:
 kosztorys ofertowy oddzielnie dla każdego odcinka (nr drogi) dróg, tj. nr 101510B, 101511B, 101539B.
Część II zamówienia:
 kosztorys ofertowy oddzielnie dla każdego odcinka (nr drogi) dróg, tj. 101522B, 101531B, 101532B, 101536B, 101538B.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Część I zamówienia.
1) Zamawiający określa wadium w wysokości 60.000,00 zł, (słownie zł: sześćdziesiąt tysięcy 00/100).
2) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2020 r. poz. 299).
3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 22 9354 0007 0090 0900 0114 0006. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
4) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Część II zamówienia.
1) Zamawiający określa wadium w wysokości 21.800,00 zł, (słownie zł: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset 00/100).
2) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2020 r. poz. 299).
3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 22 9354 0007 0090 0900 0114 0006. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
4) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Część III - Nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją inwestycji.
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków składa każdy z Wykonawców wg załącznika nr 3 do SWZ. Oświadczenia to potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Część I, część II, część III zamówienia
zaliczka (udział własny Zamawiającego) po osiągnieciu 5 % zaawansowania finansowego Inwestycji, płatna na podstawie faktury częściowej, wystawionej na kwotę nie wyższą niż do wysokości 5% zaawansowania robót na podstawie faktycznie wykonanych robót, potwierdzonych przez Zamawiającego protokołem odbioru z zastrzeżeniem, iż łącznie wynagrodzenie Wykonawców Inwestycji, płatne ze środków własnych Zamawiającego, zostanie wypłacone w kwocie nie wyższej niż 5 % wartości wynagrodzenia podanej w umowie.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór postanowień umowy stanowi załącznik do SWZ nr 4 - część I zamówienia, 4a - część II zamówienia, i 4b - część I zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-20 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na I część zamówienia lub na II część zamówienia lub na część I i II zamówienia lub na część III zamówienia.
Jeżeli wykonawca składa ofertę na część I i/lub na część II zamówienia nie dopuszczalne jest składanie oferty na część III zamówienia przez tego wykonawcę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.