eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Renowacja foteli widowiskowo - kinowych w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wraz z montażemOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Renowacja foteli widowiskowo – kinowych w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wraz z montażem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000282814

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łazienna 6

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 62 765 25 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@ckis.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ckis.kalisz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Renowacja foteli widowiskowo – kinowych w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wraz z montażem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d66a166-7484-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476300

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00327367/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Renowacja foteli widowiskowo – kinowych w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wraz z montażem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ckis-kalisz.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: II. Komunikacja
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej. Szczegóły dotyczące złożenia oferty zostały opisane w „Instrukcji dla Wykonawcy”, znajdującej się w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
2. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: administracja@ckis.kalisz.pl , jest dopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku awarii platformy zakupowej.
3. Wykonawca w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego bezpłatnie rejestruje się lub loguje (w przypadku posiadania konta na platformie zakupowej), akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://ckis-kalisz.ezamawiajacy.pl/ oraz uznaje go za wiążący.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
5. Szczegóły funkcjonowania platformy zakupowej zostały opisane w „Instrukcji dla Wykonawcy”.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z platformy zakupowej, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego platforma zakupowa nr tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej wynosi 100 MB. Zalecany format plików to: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf.
8. Za datę złożenia wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń, cyfrowych odwzorowań oraz innych informacji, poza wymienionymi w pkt VI 4. SWZ przyjmuje się datę ich złożenia na platformie zakupowej, a w przypadku awarii platformy zakupowej datę ich otrzymania przez Zamawiającego na adres e-mail: administracja@ckis.kalisz.pl
9. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych z zachowaniem weryfikowalności podpisu elektronicznego;
2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
10. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
1) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.);
2) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 816 ze zm.);
3) kwalifikowanym podpisie elektronicznym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 3 ust. 12 Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 2014 Nr 257, str. 73)
11. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
2) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
3) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
Pozostałe informacje zgodnie z SWZ Rozdział VIII.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str. 1), dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz.
2. Inspektorem danych osobowych jest Pan Łukasz Myszko, e-mail: myszko.lukasz@gmail.com .

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja w oparciu o:
1) art. 8 ustawy,
2) art. 96 ust. 3 ustawy,
3) art. 139 ust. 3 ustawy,
4) przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej,
5) przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego w szczególności: Krajowej Izby Odwoławczej, Sądów powszechnych, Prokuratury, Policji, Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, organów kontrolnych instytucji finansującej lub współfinansującej projekt objęty zamówieniem publicznym, Regionalnej Izby Obrachunkowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Dane zawarte w umowie dotyczącej zamówienia publicznego (wraz z załącznikami do umowy) będą przechowywane przez okres 10 lat. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego- konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pan/Pani:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
3) na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 07/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest „Renowacja foteli widowiskowo – kinowych w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wraz z montażem”, którego szczegółowy opis, poszczególne elementy i uwagi zawarte zostały w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
2) Zadanie polegać będzie m.in. na odbiorze istniejących foteli z magazynu Zamawiającego, kompleksowej ich renowacji, montażu foteli na sali widowiskowo - kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, w uzgodnieniu z Zamawiającym.
3) Liczba foteli: 341 foteli w tym 364 podłokietniki.
4) Fotele znajdują się w magazynie Zamawiającego zlokalizowanym w Kaliszu (62-800) przy ul. Południowej 62, wjazd od ul. Kordeckiego.
5) Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5 - letniego okresu gwarancji i rozszerzonej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami § 8 Umowy.
6) Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę na czas realizacji zamówienia polisy OC na kwotę wskazaną we Wzorze umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39113100-8 - Fotele

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39114100-5 - Tapicerka

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 119 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Poprzez kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresach.
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresach.
3. zdolności technicznej lub zawodowej:
3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie: co najmniej 2 usługi renowacji / tapicerowania foteli / mebli na kwotę min. 150.000,00 zł brutto każda z usług;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
• zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
• odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich (…..) lat (zgodnie z postawionym warunkiem), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wypełniony Załącznik do Formularza ofertowego – Identyfikacja oferty – załącznik nr 1A do SWZ;
- Przedmiotowe środki dowodowe dla wszystkich oferowanych elementów oferty zgodnie z Zał. 1A Identyfikacją oferty:
a) karty techniczne, karty produktu, karty charakterystyki, atesty lub inny równoważny dokument potwierdzający wszystkie wymagane parametry dla: tkaniny tapicerskiej, pianki poliuretanowej, włóknin puszystej, materiału łatwoczyszczącego,
b) certyfikat gwarancji lub inny równoważny dokument potwierdzający gwarancję producenta: tkaniny tapicerskiej oraz materiału łatwoczyszczącego,
c) wzornik kolorystyki materiału tapicerskiego oraz materiału łatwoczyszczącego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wypełniony Załącznik do Formularza ofertowego – Identyfikacja oferty – załącznik nr 1A do SWZ;
- Przedmiotowe środki dowodowe dla wszystkich oferowanych elementów oferty zgodnie z Zał. 1A Identyfikacją oferty:
a) karty techniczne, karty produktu, karty charakterystyki, atesty lub inny równoważny dokument potwierdzający wszystkie wymagane parametry dla: tkaniny tapicerskiej, pianki poliuretanowej, włóknin puszystej, materiału łatwoczyszczącego,
b) certyfikat gwarancji lub inny równoważny dokument potwierdzający gwarancję producenta: tkaniny tapicerskiej oraz materiału łatwoczyszczącego,
c) wzornik kolorystyki materiału tapicerskiego oraz materiału łatwoczyszczącego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ;
Inne dokumenty składane wraz z ofertą (numeracja wg SWZ):
4) Wypełniony Załącznik nr 9 do SWZ – Wzór oświadczenia dot. obowiązku podatkowego;
5) Potwierdzenie wniesienia wadium;
6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – Załącznik nr 2 do SWZ – jeśli dotyczy;
7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 3 do SWZ - jeśli dotyczy;
8) Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik:
a) pełnomocnictwo składa się w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa
lub
b) w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w postaci papierowej, składa się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania może dokonać również notariusz.
Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 58 ust. 2 ustawy (pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Ustala się wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 58 ust. 2 ustawy (pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty).
oraz
a) W odniesieniu do warunku określonego w ust. 1 pkt 2) ppkt 3.1. SWZ dotyczącego doświadczenia, spełnienie warunku ma wykazać ten z Wykonawców/ ci z Wykonawców, który będą wykonywali usługę.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani się do dołączania do oferty oświadczenia, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
c) W odniesieniu do warunku określonego w ust. 1 pkt 2) ppkt 3.1. SWZ dotyczącego doświadczenia, powtarzalność doświadczenia musi pochodzić od jednego Wykonawcy (bez możliwości sumowania doświadczenia różnych Wykonawców).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z wzorem umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ckis-kalisz.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ (i odpowiednio ogłoszeniem
o zamówieniu), bądź w sytuacji rozbieżności zapisów SWZ (odpowiednio ogłoszenia o zamówieniu) w stosunku do Ustawy, odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy Ustawy oraz akty wykonawcze do Ustawy.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
UWAGA - Termin wykonania zamówienia: do 17 tygodni od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem zapisów §4 Umowy (zapis dot. ilości dni w ogłoszeniu wynika wyłącznie z narzuconego formatu eZamówienia)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.