eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › DZP.26.1.188.2022 Zamówienie na usługi ochrony i dozoru obiektów na terenie Miasta Łodzi w nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w 2023 r. w podziale na cztery (4) części.Ogłoszenie z dnia 2022-12-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
DZP.26.1.188.2022 Zamówienie na usługi ochrony i dozoru obiektów na terenie Miasta Łodzi
w nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich
w 2023 r. w podziale na cztery (4) części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Lokali Miejskich

1.3.) Oddział zamawiającego: ZLM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363752546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 47

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-514

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlm@zlm.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami komunalnymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DZP.26.1.188.2022 Zamówienie na usługi ochrony i dozoru obiektów na terenie Miasta Łodzi
w nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich
w 2023 r. w podziale na cztery (4) części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-230639ad-723f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476190

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038311/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Dozór fizyczny obiektów oraz monitorowanie sygnałów systemu alarmowego w zasobach ZLM na rok 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określono w rozdziale X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.26.1.188.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 postępowania: Świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia budynku i terenu przy ul. Objazdowej 17 (ochrona będzie realizowana przy jednoosobowej obsłudze zmian). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

§ 19 Prawo opcji
1. W ramach przedmiotu umowy zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji polegającego na zlecaniu usług określonych w § 1 umowy, gdy wyniknie to z potrzeb Zamawiającego.
2. Zamawiający składa oświadczenie woli o skorzystaniu z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy określonym w § 2.
3. Maksymalna wartość zwiększenia wynikająca z realizacji prawa opcji wynosi 60 % wartości zamówienia.
3. Zamawiający może z prawa opcji skorzystać w całości lub w części.
4. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub części nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
5. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego wymaga złożenia oświadczenia woli Wykonawcy w formie pisemnej lub formie dokumentowej na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail.
6. Termin wykonania zamówienia łącznie z prawem opcji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zasady dotyczące realizacji i rozliczenia zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 postępowania: Świadczenie usługi całodobowego dozoru / monitoringu systemu alarmowego w siedzibie Zarządu Lokali Miejskich przy Al. T. Kościuszki 47 wraz z ochroną fizyczną osób przebywających na terenie chronionego obiektu oraz znajdującego się w nim mienia przez pracowników posiadających kwalifikacje pracownika ochrony fizycznej. Zamówienie realizowane będzie przez jedną osobę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 postępowania: Świadczenie usługi, bezpośredniej ochrony fizycznej i monitoringu wizyjnego mienia budynków i terenu Hal Targowych: „Górniak” przy ul. Piotrkowskiej 317 i Małej 2. Ochrona fizyczna obiektu – jeden pracownik na każdy adres, monitoring z siedziby Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8c do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 postępowania: Całodobowe monitorowanie lokalnych systemów alarmowych przy użyciu sprzętu do zdalnego monitorowania alarmów w tym central alarmowych będących własnością Zamawiającego, w budynkach będących w zarządzie Zamawiającego oraz podejmowanie interwencji przez Patrol Interwencyjny w przypadku naruszenia strefy chronionej, przegląd (konserwacja) instalacji 4 razy w roku przez Wykonawcę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8d do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca ma wykazać, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: ochrony osób i mienia wydaną przez MSWiA na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego na kwotę minimum:
- składając ofertę na część I zamówienia: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych),
- składając ofertę na część II zamówienia: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych),
- składając ofertę na część III zamówienia: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych),
- składając ofertę na część IV zamówienia: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to winien wykazać się sumą gwarancyjną opowiadającą tym częściom.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunki dotyczące doświadczenia:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że wykonał usługę lub usługi tożsame do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie o łącznej wartości:
• minimum 200 000,00 zł brutto – składając ofertę na pierwszą część zamówienia,
• minimum 200 000,00 zł brutto – składając ofertę na drugą część zamówienia,
• minimum 200 000,00 zł brutto – składając ofertę na trzecią część zamówienia,
• minimum 50 000,00 zł brutto – składając ofertę na czwartą część zamówienia.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedna część zamówienia Wykonawca winien wykazać wykonanie usługi lub usług o łącznej wartości odpowiadającej sumie wartości brutto odpowiadającej tym częściom, przy czym usługi nie mogą się powtarzać.
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum:
Składając ofertę na: Oznakowany samochód służbowy
Część nr 1 1 szt.
Część nr 2 1 szt.
Część nr 3 2 szt.
Część nr 4 2 szt.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część to winien wykazać się ilością sprzętu odpowiadającą ilości tych części na które składa ofertę.
Oświadczenie dotyczące wykazu narzędzi stanowi załącznik Nr 5 SWZ.
c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum:
Dla części I – co najmniej 2 osoby posiadające kwalifikacje pracownika ochrony fizycznej.
Dla części II – co najmniej 2 osoby posiadające kwalifikacje pracownika ochrony fizycznej.
Dla części III – co najmniej 2 osoby posiadające kwalifikacje pracownika ochrony fizycznej.
Dla części IV - co najmniej 2 osoby posiadające kwalifikacje pracownika ochrony fizycznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określają projekty umów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.