eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Dostawa endoprotez stawu kolanowego i stawu biodrowegoOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa endoprotez stawu kolanowego i stawu biodrowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oswalda Balzera 15

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@klinika.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa endoprotez stawu kolanowego i stawu biodrowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1628933b-748a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475863

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00049706/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.25 Dostawa endoprotez stawu kolanowego i stawu biodrowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.klinika.net.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://usorwzakopanem.ezamawiajacy.pl.
We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury przetargowej: STG-271-34/2022.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 ze zm.) - zwanego dalej „Rozporządzeniem", określa dopuszczalny format podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jako:
1). dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2). dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem; w związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
3). Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „.pdf”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: STG-271-34/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Trzpień prosty, krótki (short-stem), mający w dwóch płaszczyznach kształt klina, bezkołnierzowy, bezcementowy, w 2/3 bliższej napylany tytanem techniką Plasma Spray; zwężający się dystalnie, stożek 12/14; samocentrujący się w kanale szpikowym, dostępny w 10 rozmiarach na każdą z opcji (standardowa i offset). Konus 12/14 35 szt
Panewka bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanu pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Posiada podwójny mechanizm zamykający dający mozliwosć zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego w dwóch rodzajach. Średnica zewnętrzna panewki 46-64mm. Panewka posiada otwory z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub (otwory na śruby zaślepione fabrycznie). Panewka dostępna w dwóch wersjach: standartowa i z wbudowaną 15 st nadbudową. 35 szt.
Wkłada E1: Wkładka typu taperfit z polietylenu wysoceusieciowanego stabilizowanego witaminą E na głowy wielkości 28mm w rozmiarach panewki 46-48mm , 32mm w rozmiarach panewki 50-52mm lub 36mm w rozmiarach panewki 54-64mm. 25 szt.
Biolox Delta: Wkładka typu taperfit ceramiczna Biolox Delta a głowy wielkości 28mm w rozmiarach panewki 46-48mm , 32mm w rozmiarach panewki 50-52mm lub 36mm w rozmiarach panewki 54-64mm. 15 szt.
Głowa metalowa o średnicy 22,22 mm, 28 mm lub 32 mm w czterech długościach szyjki. 15 szt.
Głowa metalowa o średnicy 36 mm w czterech długościach szyjki. 15 szt.
Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28 mm, 32 mm lub 36 mm w czterech długościach szyjki. 15 szt.
ostrze do piły 40 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141760-5 - Łupki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"Endoproteza CR – komponent udowy anatomiczny (lewy / prawy) w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80 mm, taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87 mm 3 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką. Komponenty udowe i piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo – chromowego, komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi. Ostrze do piły.

lub" 10
Endoproteza CR – komponent udowy anatomiczny (lewy / prawy) w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80 mm z tzw. otwartą klatką Insalla ( umożliwiające przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87 mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką. Komponentu udowe i piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo – chromowego, komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi. Ostrze do piły. 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141760-5 - Łupki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Komplet udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego. Komponent udowy w minimum 4 rozmiarach. Komponent piszczelowy anatomiczny w minimum 6 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości. Wkładka niezwiązana (tzw. Typ mobile bearing) z komponentem piszczelowym w minimum 7 rozmiarach. Dedykowane ostrza. 10 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141760-5 - Łupki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego, anatomiczny (lewy / prawy) w minimum 5 rozmiarach w przedziale od 55 do 75 mm. 5 szt
Komponent piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego przystosowany do ruchomej wkładki polietylenowej (tzw. Mobile bearing) lub wkładki mocowanej na stałe. Minimum 5 rozmiarów. 5 szt
Wkładka polietylenowa typu cross – link mocowana zatrzaskowo na obwodzie tacy piszczelowej i dodatkowo śrubą lub ruchoma (typu mobile bearing) w minimum 6 wysokościach. 5 szt.
Trzpień uniwersalny dla uda i piszczeli w 4 długościach. 5 szt.
Podkładka udowa lub piszczelowa w 3 wysokościach, 5 szt.
Skrzydełka pod piszczel 5 szt.
Adaptor offsetowy. 5 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141760-5 - Łupki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

System mieszająco-aplikujący 40g 30 szt.
System mieszająco-aplikujący 60g 10 szt.
System mieszająco-aplikujący 80g 10 szt.
Płukaczki 50 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141760-5 - Łupki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://usorwzakopanem.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.