eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nur › Budowa oczyszczalni ścieków 350 RLM wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnejOgłoszenie z dnia 2023-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oczyszczalni ścieków 350 RLM wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nur

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670108

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Drohiczyńska 2

1.5.2.) Miejscowość: Nur

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-322

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@gminanur.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanur.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_nur

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oczyszczalni ścieków 350 RLM wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5cfd3b9a-5941-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00475464

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036875/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Nur

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410116

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZD271.1.14.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1067184,88 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków 350 RLM dla: Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nurze, budynku zakładu opieki leczniczej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej.
Inwestycja obejmuje:
- montaż modułowej oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych 350 RLM, zbiornik GRP,
- montaż przepompowni ścieków surowych w układzie dwupompowym, zbiornik GRP DN1200,
- włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ścieków surowych,
- włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ścieków oczyszczonych,
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym z rur PVC-U fi200 SDR34 SN8,
- montaż studni betonowych włazowych DN1200,
- montaż przepływomierza ścieków oczyszczonych w studni betonowej DN1200,
- montaż zasilania elektrycznego do obiektów oczyszczalni ścieków,
- wykonanie terenu utwardzonego,
- ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków, montaż bramy wjazdowej,
- wykonanie zjazdu z drogi gminnej publicznej nr 260526W,
- inwestycja realizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 373/4 w Nurze,
- wylot ścieków oczyszczonych pozostaje bez zmian na dz.nr 589 obręb Nur.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45262640-9 - Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45243510-0 - Budowa nasypów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1169757,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1346850,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1169757,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SANPROD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7580001467

7.3.3) Ulica: Zawadzkiego "Zośki" 8

7.3.4) Miejscowość: Ostrołęka

7.3.5) Kod pocztowy: 07-410

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1169757,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.