eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wierzbno › MOW Jaworek stawia na wychowanków!" -świadczenie usług psychoterapii indywidualnej i z zakresu psychiatriiOgłoszenie z dnia 2022-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
MOW Jaworek stawia na wychowanków!” -świadczenie usług psychoterapii indywidualnej i z zakresu psychiatrii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Czesława Czapówa

1.3.) Oddział zamawiającego: MOW Jaworek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140963738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jaworek 32

1.5.2.) Miejscowość: Wierzbno

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-111

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mow.jaworek.32@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mowjaworek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mowjaworek.pl/bip/ogloszenia/ ; https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MOW Jaworek stawia na wychowanków!” -świadczenie usług psychoterapii indywidualnej i z zakresu psychiatrii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-516d8c2f-6905-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474648

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00371374/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „MOW Jaworek stawia na wychowanków!” -świadczenie usług psychoterapii indywidualnej, terapii uzależnień i z zakresu psychiatrii

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Nr umowy: RPMA.09.01.00-14-g767/20-00

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448979/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MOW.S.070.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1.1 I. Zakres rzeczowy zamówienia: Świadczenie usługi psychoterapii indywidualnej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku.

Część I zamówienia:
Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 2 h/miesiąc
Usługa psychoterapii indywidualnej świadczona na rzecz 23 podopiecznych/uczestników projektu; części I zamówienia: minimum 46 h miesięcznie/ 14 miesięcy tj. 644 h od dnia podpisania umowy do 30.11.2023 r.
4.1.2.Zakres usługi obejmuje w szczególności:
Psychoterapia indywidualna – w trakcie dorastania zachodzą intensywne zmiany w strukturze biologicznej, społecznej i emocjonalnej. Psychoterapia będzie opierać się na analizowaniu sposobu funkcjonowania nastolatka. Nacisk położony będzie na więziach nastolatka z bliskimi osobami, umożliwienie nowego doświadczenia interpersonalnego i poprawę funkcjonowania w obszarach emocjonalnym i społecznym.
- współpracę z opiekunem uczestnika projektów zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej psychoterapii indywidualnej. .
-Zakres wsparcia i wymiar godzinowy psychoterapii indywidualnej jest określany indywidualnie. Psychoterapia będzie realizowana w oparciu o Indywidualny Plan Działania (IPD) oraz Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR).
- Usługi psychoterapii indywidualnej są świadczone przez osoby, które spełniają określone w niniejszym postępowaniu wymogi dotyczące kwalifikacji lub kompetencji, oraz zostały zapoznane z zakresem obowiązków w formie pisemnej.
- Osoba realizująca psychoterapię indywidualną opracuje we współpracy z podmiotem realizującym usługi indywidualny plan działania i pracy z uczestnikiem projektu.
- Terapia będzie odbywać się od poniedziałku do niedzieli, przy czym w dni robocze terapia będzie odbywać się w godzinach po południowych, zaś w weekendy po ustaleniu harmonogramu z Wykonawcą.
-Sposób dokumentacji usługi:
Dokumentacja usługi prowadzona w formie papierowej i elektronicznej - obejmuje prowadzenie dokumentacji zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego, w tym prowadzenie dziennika psychoterapii indywidualnej oraz karty udzielonego wsparcia- zawierającego ewidencję wykonania zleconych czynności-zał. 7 i 8 do SWZ
Miejsce świadczenia usługi:
Usługa świadczona w miejscu zamieszkania Uczestników Projektu – na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku województwo mazowieckie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.5.5.) Wartość części: 70840 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia:
Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 2 h/miesiąc
Usługa psychoterapii indywidualnej świadczona na rzecz 22 podopiecznych/uczestników projektu; części II zamówienia: minimum 44 h miesięcznie/ 14 miesięcy tj. 616 h od dnia podpisania umowy do 30.11.2023 r.

4.1.2.Zakres usługi obejmuje w szczególności:
Psychoterapia indywidualna – w trakcie dorastania zachodzą intensywne zmiany w strukturze biologicznej, społecznej i emocjonalnej. Psychoterapia będzie opierać się na analizowaniu sposobu funkcjonowania nastolatka. Nacisk położony będzie na więziach nastolatka z bliskimi osobami, umożliwienie nowego doświadczenia interpersonalnego i poprawę funkcjonowania w obszarach emocjonalnym i społecznym.
- współpracę z opiekunem uczestnika projektów zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej psychoterapii indywidualnej. .
-Zakres wsparcia i wymiar godzinowy psychoterapii indywidualnej jest określany indywidualnie. Psychoterapia będzie realizowana w oparciu o Indywidualny Plan Działania (IPD) oraz Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR).
- Usługi psychoterapii indywidualnej są świadczone przez osoby, które spełniają określone w niniejszym postępowaniu wymogi dotyczące kwalifikacji lub kompetencji, oraz zostały zapoznane z zakresem obowiązków w formie pisemnej.
- Osoba realizująca psychoterapię indywidualną opracuje we współpracy z podmiotem realizującym usługi indywidualny plan działania i pracy z uczestnikiem projektu.
- Terapia będzie odbywać się od poniedziałku do niedzieli, przy czym w dni robocze terapia będzie odbywać się w godzinach po południowych, zaś w weekendy po ustaleniu harmonogramu z Wykonawcą.
-Sposób dokumentacji usługi:
Dokumentacja usługi prowadzona w formie papierowej i elektronicznej - obejmuje prowadzenie dokumentacji zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego, w tym prowadzenie dziennika psychoterapii indywidualnej oraz karty udzielonego wsparcia- zawierającego ewidencję wykonania zleconych czynności-zał. 7 i 8 do SWZ
Miejsce świadczenia usługi:
Usługa świadczona w miejscu zamieszkania Uczestników Projektu – na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku województwo mazowieckie

4.5.3.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.5.5.) Wartość części: 67760 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2. Zakres rzeczowy zamówienia: Wsparcie psychiatry świadczone na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku.

Część III zamówienia:
Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 1 h/miesiąc
Usługa polegająca na wsparciu psychiatry świadczona na rzecz 10 podopiecznych/uczestników projektu 10 h/ 14 miesięcy tj. 140 h od dnia podpisania umowy do 30.11.2023 r.

4.2.1.Zakres usługi obejmuje w szczególności:
Wsparcie psychiatry - niezbędne do zdiagnozowania i leczenia chorób i zaburzeń psychicznych.
Psychiatra może wdrożyć farmakoterapię lub skierować pacjenta na specjalistyczne badania, jest w stanie dostrzec ewentualne powiązania między zaburzeniami psychicznymi a somatycznymi.
- Zakres wsparcia i wymiar godzinowy psychoterapii indywidualnej jest określany indywidualnie. Psychoterapia będzie realizowana w oparciu o Indywidualny Plan Działania (IPD) oraz Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR).
- Usługa wsparcie psychiatry są świadczone przez osoby, które spełniają określone w niniejszym postępowaniu wymogi dotyczące kwalifikacji lub kompetencji, oraz zostały zapoznane z zakresem obowiązków w formie pisemnej.
- Usługa wsparcie psychiatry opracuje we współpracy z podmiotem realizującym usługi rehabilitacyjne indywidualny plan wsparcia i pracy z uczestnikiem projektu.
Wsparcie będzie odbywać się od poniedziałku do niedzieli, przy czym w dni robocze wsparcie psychiatry będzie odbywać się w godzinach popołudniowych, zaś w weekendy po ustaleniu harmonogramu z Wykonawcą.

-Sposób dokumentacji usługi:
Dokumentacja usługi prowadzona w formie papierowej i elektronicznej - obejmuje prowadzenie dokumentacji zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego, w tym prowadzenie dziennika wsparcia psychiatry oraz karty udzielonego wsparcia- zawierającego ewidencję wykonania zleconych czynności-zał. 7 i 8 do SWZ.

-Miejsce świadczenia usługi:
Usługa świadczona w miejscu zamieszkania Uczestników Projektu – na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku województwo mazowieckie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.5.5.) Wartość części: 21000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

złożono jedna ofertę która podlegała odrzuceniu

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

złożono jedna ofertę która podlegała odrzuceniu

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na te część zamówienia nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.