eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Zakup i dostawa 20 szt. fabrycznie nowych wagomieszarek do pobierania krwi wraz ze zgrzewarkami i walizkami na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.Ogłoszenie z dnia 2022-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa 20 szt. fabrycznie nowych wagomieszarek do pobierania krwi wraz ze zgrzewarkami i walizkami na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291316

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chrobrego 31

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rckik.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.walbrzych.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.rckik.walbrzych.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa 20 szt. fabrycznie nowych wagomieszarek do pobierania krwi wraz ze zgrzewarkami i walizkami na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7705c08-6bde-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474645

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039116/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup wagomieszarek z walizką

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI REACT-EU, Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia na realizację Projektu „Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności jednostki publicznej służby krwi"

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458703/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/27/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa 20 szt. fabrycznie nowych wagomieszarek do pobierania krwi wraz ze zgrzewarkami i walizkami na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Dostawa oraz instalacja urządzeń będzie realizowana do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, w tym:
• Siedziba RCKiK Wałbrzych ( 4 szt.)
• RCKIK Wałbrzych Ekipa Wyjazdowa Bogatynia (2 szt.)
• RCKIK Wałbrzych Ekipa Wyjazdowa Kłodzko (2 szt.)
• RCKIK Wałbrzych Ekipa Wyjazdowa Jelenia Góra (3 szt.)
• RCKIK Wałbrzych Ekipa Wyjazdowa 1 (3 szt.)
• RCKIK Wałbrzych Ekipa Wyjazdowa 2 (3 szt.)
• RCKIK Wałbrzych Ekipa Wyjazdowa 3 (3szt.)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został umieszczony w załączniku nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W określonym przez Zamawiającego terminie wpłynęła 1 oferta, złożona przez firmę Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, która zaoferowała realizację przedmiotowego zamówienia za kwotę 428.208,00 zł brutto.
Bezpośrednio przed otwarciem oferty Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. 388.686,00 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych, 00/100).
Tym samym cena jedynej niepodlegającej odrzuceniu oferty była wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W tej sytuacji zaistniała określona w art. 255 pkt 3 Pzp przesłanka unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Na tej podstawie Zamawiający unieważnił postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.