eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Podegrodzie › Cz. I "Remont budynku remizy OSP w Mokrej Wsi" w ramach działania "Małopolskie OSP 2023" Cz. II "Wymiana pieca w remizie OSP w Mokrej Wsi" Cz. III "Nadzór Inwestorski (branża konstrukcyjno - budo..."Ogłoszenie z dnia 2023-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Cz. I „Remont budynku remizy OSP w Mokrej Wsi” w ramach działania „Małopolskie OSP 2023”
Cz. II „Wymiana pieca w remizie OSP w Mokrej Wsi”
Cz. III „Nadzór Inwestorski (branża konstrukcyjno – budo..."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PODEGRODZIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 248

1.5.2.) Miejscowość: Podegrodzie

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-386

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@podegrodzie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.podegrodzie.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-43c490b1-5b9e-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Cz. I „Remont budynku remizy OSP w Mokrej Wsi” w ramach działania „Małopolskie OSP 2023”
Cz. II „Wymiana pieca w remizie OSP w Mokrej Wsi”
Cz. III „Nadzór Inwestorski (branża konstrukcyjno – budo..."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43c490b1-5b9e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00474640

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056300/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.51 Remont budynku remizy OSP w Mokrej Wsi” w ramach działania „Małopolskie OSP 2023

1.1.52 Wymiana pieca w remizie OSP w Mokrej Wsi

1.3.18 Nadzór Inwestorski (branża konstrukcyjno – budowlana) dla zadania – Remont budynku remizy OSP w Mokrej Wsi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Cz. I „Remont budynku remizy OSP w Mokrej Wsi” w ramach działania „Małopolskie OSP 2023”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412296

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DIN-ZA.271.1.28.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. I „Remont budynku remizy OSP w Mokrej Wsi” w ramach działania „Małopolskie OSP 2023”
1) Zamówienie obejmuje:
 docieplenie ścian fundamentowych,
 docieplenie ścian zewnętrznych,
 dostawa i montaż nowych parapetów okiennych,
 dostawa i montaż orynnowania dachowego,
 oczyszczenie podbitki wraz z dwukrotnym malowaniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 a, 7 a, do SWZ.
Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.5.5.) Wartość części: 153435,14 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. II „Wymiana pieca w remizie OSP w Mokrej Wsi”
2) Zamówienie obejmuje:
 demontaż kotła,
 dostawę i montaż kotła na pellet wraz osprzętem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 b, 7 b do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

4.5.5.) Wartość części: 24389,88 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. III „Nadzór Inwestorski (branża konstrukcyjno – budowlana) dla zadania – Remont budynku remizy OSP w Mokrej Wsi”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Gminę Podegrodzie w zakresie w jakim mowa w dokumentacji zamówienia oraz w art. 25 – 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn.
z zm.) dla zadania:
• Remont budynku remizy OSP w Mokrej Wsi.
• Lokalizacja inwestycji – Budynek OSP Mokra Wieś 167, 33-386 Podegrodzie.
• Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinna pełnić osoba posiadająca uprawnienia
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

Obowiązkiem Inspektora nadzoru będzie wykonywanie wszystkich obowiązków określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z późn. zm.), a w szczególności:

1) Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji, kontroli i doradztwa technicznego zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
2) Wydawanie wykonawcom inwestycji lub kierownikom budowy lub robót poleceń potwierdzonych niezwłocznie wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrycia elementów zakrytych, przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych prac;
3) Zapoznanie się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną (projektem budowlanym, przedmiarami robót, dokumentacją prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem) oraz pisemne zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości i dokonanych poprawek dokumentacji projektowej;
4) Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy;
5) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
6) Sprawdzanie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Wykonawców na budowie;
7) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, pisemna akceptacja materiałów i urządzeń przewidzianych do wbudowania, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, nie posiadających wymaganych certyfikatów, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z dokumentacją projektową;
8) Monitorowanie, sprawdzanie zgodności i autentyczności przedstawionych certyfikatów materiałów i urządzeń, prawidłowości ubezpieczeń, gwarancji, praw własności, za które Wykonawcy są odpowiedzialni zgodnie z warunkami umów;
9) Sprawdzanie i pisemne odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie i nadzór podczas prób i odbiorów technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania;
10) Organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę;
11) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP,
12) Żądanie od Projektanta dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanej dokumentacji projektowej na etapie realizacji inwestycji;
13) Żądanie od Wykonawcy zadania i kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymanie dalszych prac wykonywanych niezgodnie z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną;
14) Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich oświadczeń i zapytań (wraz z propozycją odpowiedzi) dostarczonych przez wykonawcę zadania;
15) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia stwierdzonych wad, a także kontrolowanie rozliczenia budowy;
16) Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach dotyczących budowy, na każde wezwanie Zamawiającego, odbywanych w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy;
17) Stała kontrola terenu budowy podczas wykonywania robót budowlanych. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla właściwej realizacji elementów robót. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego lub mailowego powiadomienia przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego lub niezwłocznie w nagłych przypadkach lub zagrażających bezpieczeństwu na budowie. W celu weryfikacji obecności na budowie Zamawiający ma prawo do żądania podpisywania list obecności lub zastosowania innych form sprawdzenia. Konieczność pracy Inspektora Nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy lub / i w godzinach popołudniowych, wieczornych nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
18) Uczestniczenie w czynnościach odbiorów częściowych, a także odbiorach specjalistycznych, dostawców mediów;
19) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego i w przeglądach gwarancyjnych sporządzenie listy ewentualnych wad i usterek z terminem ich usunięcia oraz innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu;
20) Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji umów, ze szczególnych uwzględnieniem uwag i wniosków kierowanych do Zamawiającego mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń, katastrof budowlanych itp.;
21) Egzekwowanie opracowania przez Wykonawców zadań instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz pisemna ich akceptacja;
22) Uczestniczenie w przekazaniu budowy do użytkowania, skompletowanie dokumentów oraz współpraca z Wykonawcą robót i Zamawiającym przy uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu;
23) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych;
24) Informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót o konieczności zmiany kierownika budowy lub robót, a także wystąpienie z żądaniem takiej zmiany w imieniu Zamawiającego do Wykonawców robót;
25) Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawcę robót, wypełnianie i podpisywanie dokumentów rozliczeniowych po zakończeniu robót;
26) Opiniowanie projektów aneksów do umowy w Wykonawcą robót na ewentualne roboty dodatkowe, przygotowywanie protokołów konieczności i negocjacji, weryfikacja kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe.
27) Wykonanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu realizacji robót (na polecenie Zamawiającego).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 1829,27 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 116978,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 158489,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 116978,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instalacje Budownictwo Marcin Pietruszka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120058601

7.3.3) Ulica: Podegrodzie 620

7.3.4) Miejscowość: Podegrodzie

7.3.5) Kod pocztowy: 33-386

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 116978,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 59000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instalacje Budownictwo Marcin Pietruszka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120058601

7.3.3) Ulica: Podegrodzie 620

7.3.4) Miejscowość: Podegrodzie

7.3.5) Kod pocztowy: 33-386

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2450,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2450,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo-Handlowa "DRODEK" Projektowanie Nadzory- Budowlane Wiesław Potok

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492832334

7.3.3) Ulica: Podhalańska 11/13

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2450,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.