eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsk Podlaski › Zimowe utrzymanie ulic miejskich w 2023 r. z użyciem solarek, pługów, piaskarek oraz innego niezbędnego sprzętu w akcji odśnieżania na terenie Miasta Bielsk PodlaskiOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie ulic miejskich w 2023 r. z użyciem solarek, pługów, piaskarek oraz innego niezbędnego sprzętu w akcji odśnieżania na terenie Miasta Bielsk Podlaski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BIELSK PODLASKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 1

1.5.2.) Miejscowość: Bielsk Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 857318100

1.5.8.) Numer faksu: 857318150

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@bielsk-podlaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie ulic miejskich w 2023 r. z użyciem solarek, pługów, piaskarek oraz innego niezbędnego sprzętu w akcji odśnieżania na terenie Miasta Bielsk Podlaski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a618f7d1-7244-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474252

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020816/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Zimowe utrzymanie ulic miejskich w 2023 r. z użyciem solarek, pługów, piaskarek oraz innego niezbędnego sprzętu w akcji odśnieżania na terenie Miasta Bielsk Podlaski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: 1.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 1.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 1.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 1.4. włączona obsługa JavaScript, 1.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 1.6. Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 1.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Oferta składana jest w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej odpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3. W procesie składania oferty na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez Platformę) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Izp.271.54.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykaz ulic miejskich do zimowego utrzymania o nawierzchni:
1) bitumicznej do utrzymania zimowego za pomocą solarek i pługów o łącznej powierzchni 319.246,00 m2 (Załącznik Nr 1 do SWZ)
2) bitumicznej do utrzymania zimowego za pomocą solarek i pługów – pierwsza kolejność utrzymania o łącznej powierzchni 90.439,00 m2 (Załącznik Nr 1A do SWZ)
3) betonowej do zimowego utrzymania za pomocą piaskarek i pługów o łącznej długości 11.709,00 mb (Załącznik Nr 2 do SWZ)
4) betonowej do utrzymania zimowego za pomocą piaskarek i pługów – pierwsza kolejność odśnieżania o długości 1.322,00 mb (Załącznik Nr 2A do SWZ)
5) gruntowej do zimowego utrzymania za pomocą pługów (i ewentualnie piaskarek) o łącznej długości – 15.664,00 mb (Załącznik Nr 3 do SWZ)
Szczegółowe wymagania Zamawiającego:
1) Zamawiający oraz Wykonawca w celu należytego wykonania zamówienia powołają koordynatorów akcji zimowej. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania osób lub podmiotów, które w określonym czasie będą mogły przejąć kompetencje koordynatorów w zakresie wydawania poleceń dysponowania sprzętem do prowadzenia akcji zimowego utrzymania ulic w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski. O takim fakcie Wykonawca zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub faxu, a w nagłych sytuacjach telefonicznie lub ustnie.
2) Koordynatorzy akcji zimowej będą decydować na bieżąco o wprowadzeniu dyżurów operatorów sprzętu (w siedzibie Wykonawcy, zwanej dalej „bazą” Wykonawcy lub dyżurów domowych). Wykonawca i Zamawiający wyznaczą i poinformują się wzajemnie o numerach telefonów dyżurujących koordynatorów. Od wprowadzenia dyżurów do ich odwołania wskazane telefony koordynatorów Wykonawcy i Zamawiającego muszą być czynne przez całą dobę.
3) Decyzje o wysłaniu rodzaju i ilości sprzętu (w tym o stężeniu solanki) będą podejmowane wspólnie przez koordynatorów akcji (lub osoby i podmioty wskazane przez Zamawiającego) w oparciu o aktualnie panujące warunki atmosferyczne i prognozy pogody.
4) Drogi bitumiczne powinny być utrzymane wg standardu polegającego na tym, że śliskość zimowa powinna być zlikwidowana na całej szerokości jezdni, ze szczególnym uwzględnieniem punktów newralgicznych jak skrzyżowania dróg oraz podjazdy. Po ustaniu opadów luźny śnieg może pozostawać na drodze do 2 godzin.
5) Jednorazowe całkowite spryskanie solanką zleconej powierzchni nie powinno trwać dłużej niż 4 godziny.
6) Likwidacja gołoledzi 30% mieszanką piaskowo-solną na ulicach następować będzie po uzgodnieniach na bieżąco przez koordynatorów akcji zimowej.
7) Zabrania się usuwania śniegu z jezdni na przyległe chodniki – dlatego też prędkość robocza pługów śnieżnych w tych miejscach nie powinna przekraczać 20 km/godz.
8) W wypadku wystąpienia bardzo obfitych opadów śniegu, będzie on wywożony na wyraźne polecenie Zamawiającego i w miejsce przez niego wskazane.
9) Usunięcie śniegu sprzętem spychającym na zleconej powierzchni nie powinno trwać dłużej niż 4 godziny od ustania opadów.
10) Po wstępnym odśnieżeniu należy niezwłocznie przystąpić do tzw. „doczyszczania” parkingów, zatok oraz zaułków miejskich usytuowanych w pasach drogowych ulic. Odpłużany śnieg powinien być gromadzony w postaci wałów przy krawężnikach na szerokości nie przekraczającej 10% szerokości jezdni.
11) Odbiór ilości i jakości wykonanego zakresu robót odbywać się będzie protokolarnie comiesięcznym zestawieniem świadczonych usług w zakresie zimowego utrzymania ulic.
12) Wykonawca zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania Zamawiającego o zakończonej każdego dnia usłudze i dostarczenia Zamawiającemu do godz.1500 (np. faxem lub e-mail) za poprzedni dzień codziennego zestawienia wykonanych usług, które podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w imieniu którego będą działać koordynatorzy akcji zimowej. Zatwierdzone zestawienie Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej do godz. 1500 następnego dnia. Zatwierdzenie będzie polegało na sprawdzeniu przy udziale Wykonawcy jakości wykonanej usługi i analizy kart drogowych. W przypadku wykonywania usługi przez dany pojazd, który kończy pracę następnego dnia, w karcie drogowej należy wyodrębnić sumę przepracowanych godzin z każdego dnia. Niezatwierdzone zestawienie dzienne nie może być uwzględnione w zestawieniu miesięcznym. W przypadku sprzętu, którego praca rozliczana jest godzinowo w kartach drogowych, powinny zostać wpisane ulice, które sprzęt odśnieżał lub posypywał mieszanką piaskowo-solną.
14) W przypadku jednoczesnego odśnieżania i posypywania mieszanką piaskowo-solną ulic o nawierzchni betonowej – w celu zapewnienia wyższej jakości usługi – prace te powinny zostać wykonane przez dwa pojazdy, tj. pojazd wyposażony w pług oraz pojazd wyposażony w piaskarkę. W przypadku wykonania ww. prac jednym pojazdem tj. piaskarką z pługiem, Zamawiający zapłaci tylko za pracę samej piaskarki.
15) Zapisy o brzmieniu „posypanie 100 m2 ulicy o nawierzchni bitumicznej solanką o stężeniu 15g/m2 wraz z odśnieżaniem” i „posypanie 100 m2 ulicy o nawierzchni bitumicznej solanką o stężeniu 20g/m2 wraz z odśnieżaniem” oznaczają zadanie zlecone wykonywane przez pojazdy wyposażone jednocześnie w pług i solarkę, które najpierw odśnieżają poszczególne odcinki ulic, a następnie posypują solanką (o ustalonym stężeniu) w taki sposób, aby posypana już sól nie została usunięta pługiem na pobocze drogi. O podjęciu ww. zadań będą decydować w porozumieniu koordynatorzy akcji zimowej ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
16) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany powierzchni podlegającej zimowemu utrzymaniu – wg ofertowych cen jednostkowych. W przypadku remontów ulic, ich powierzchnia lub fragment zostanie odjęta od całości powierzchni w rozliczeniu miesięcznym. Natomiast w przypadku przebudowy ulic, które w ich wyniku zyskają nawierzchnię bitumiczną lub betonową, ich powierzchnia zostanie dodana do wykazów i zestawienia miesięcznego.
17) Wykonawca na własny koszt zawiera umowy ubezpieczenia i ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, powstałe na zleconych do utrzymania odcinkach ulic, wynikające z ich niewłaściwego utrzymania.
18) Należność za wykonanie usługi rozliczona będzie w okresie miesięcznym i opłacana w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:
Zamawiający na podstawie z art. 95 ustawy PZP, określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności związane z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
1) Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) osoby, które będą wykonywać czynności zimowego utrzymania ulic objęte zamówieniem.
2) Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w pkt 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedłoży zamawiającemu:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w pkt 1) Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy albo
b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika, albo
c) oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz podpis pracownika.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujących wskazane w pkt 1) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujące określone w pkt 1) czynności są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usługi o takim samym zakresie jak zamówienie podstawowe zgodnie z rozdz. 4 SWZ.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w ust. 1, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, do kwoty 127.548,00 zł netto.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień w całym lub częściowym zakresie określonym w ust. 1.
4. Zamówienie zostanie udzielone z uwzględnieniem warunków określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
(C) Cena – 100 %
Kryterium „Cena (C)” będzie rozpatrywana na podstawie cen jednostkowych brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie.
Oferta w kryterium „Cena” może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą łączną ilość punktów w kryterium oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści, z uwzględnieniem art. 223 ust.2 ustawy PZP.
Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający udostępni powyższe informacje na Platformie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na zimowym utrzymaniu dróg, ulic, placów,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem wymaganych zamówień (zapis stosuje się odpowiednio w przypadku polegania na podmiotach udostępniających zasoby).
2) będzie dysponował co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami w celu wykonania zamówienia: solarki – 2 szt., pojazd z pługiem – 3 szt.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (wg Załącznika nr 5B do SWZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia oświadczenia wymienionego w pkt. 1, dotyczącego tych podmiotów, potwierdzającego, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania (wg Załącznika nr 5B do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
1. WYKAZ USŁUG wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (wg Załącznika nr 6 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2. WYKAZ SPRZĘTU dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg Załącznika nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (wg Załącznika nr 5A do SWZ),
2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (wg Załącznika nr 8 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie to określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
Ofertę sporządza się w języku polskim na formularzu oferty (wg Załącznika nr 4 do SWZ).
Kompletna oferta Wykonawcy powinna zawierać:
1) formularz oferty – wg Załącznika nr 4 do SWZ;
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty (np. KRS, CEiDG, uchwała zgromadzenia wspólników),
3) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. 8 (wg Załącznika nr 5A do SWZ)
4) oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. 12 ust. 12.1.2 SWZ – wg Załącznika nr 5C do SWZ (jeżeli dotyczy),
5) dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. 12 pkt. 12.2.1 SWZ (wg Załącznika nr 5A do SWZ),
b) dokumenty, o których mowa w rozdz. 12 pkt. 12.2.2 SWZ,
c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby (np. KRS, CEiDG, uchwała zgromadzenia wspólników).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu winie złożyć:
1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (wg Załącznika nr 5A do SWZ) – składa każdy Wykonawca do oferty,
2. oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wg Załącznika nr 5C do SWZ) – składa każdy z Wykonawców do oferty,
3. oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 9 ust. 1 SWZ (wg Załącznika nr 5B do SWZ) – składa każdy z Wykonawców na wezwanie Zamawiającego,
4. dokumenty, o których mowa w rozdz. 10 SWZ – składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. 6 SWZ – na wezwanie Zamawiającego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
Projektowane zmiany umowy:
1. Umowa może zostać zmieniona w związku z wystąpieniem okoliczności wskazanych w art. 455 ustawy PZP i na zasadach wynikających z tej ustawy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę; każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.
3. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
1) Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Podstawą waloryzacji będzie kwartalny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (okres poprzedni = 100), ogłaszany przez Prezesa GUS. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa powyżej lub zmiany organu, który urzędowo go ustala mechanizm stosuje się odpowiednio do wskaźnika i organu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi ww. wskaźnik lub organ.
2) Strony dopuszczają możliwość jednokrotnej waloryzacji wynagrodzenia.
3) Wysokość wskaźnika (zmniejszenie albo zwiększenie) uprawniająca strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 3% w każdym ze wskazanych okresów waloryzacji.
4) Zmiana obowiązywać będzie od miesiąca następnego po miesiącu ogłoszenia wskaźnika. Zmiana zostanie wprowadzona do umowy aneksem.
5) Warunkiem dokonania zmian jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany.
6) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.
7) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w oparciu o klauzulę waloryzacyjną nie może przekroczyć 15% wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 1 ust. 4.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.