eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubliniec › "Przebudowa drogi powiatowej 2330 S ul. Dąbrówki w Koszęcinie wraz z budową chodnika (2km)"Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi powiatowej 2330 S ul. Dąbrówki w Koszęcinie wraz z budową chodnika (2km)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Lubliniecki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 152180843

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Lubliniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-700

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 35 10 500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia-publiczne@lubliniec.starostwo.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/kontakt.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi powiatowej 2330 S ul. Dąbrówki w Koszęcinie wraz z budową chodnika (2km)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3be2959b-723d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474103

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014007/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Przebudowa drogi powiatowej 2330 S ul. Dąbrówki w Koszęcinie wraz z budową chodnika (2km)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego, dostępnego pod adresem: https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/.
2) Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ. Instrukcja korzystania z systemu: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
3) Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z postanowieniami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z postanowieniami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.272.27.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2330 S ul. Dąbrówki w Koszęcinie wraz z budową chodnika (2km)”, w ramach dwóch etapów:
a) Etap 1 - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2330 S ul. Dąbrówki w Koszęcinie wraz z budową chodnika (2km)”,
b) Etap 2 - Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej 2330 S ul. Dąbrówki w Koszęcinie wraz z budową chodnika oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112500-0 - Usuwanie gleby

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Waga (%)

1) Cena (P1) 60 %

2) Termin wykonania przedmiotu umowy (P2) 40 %

Razem (P) 100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.

Ad.1) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „1)Cena” – (P1)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 60,00 pkt.

Waga 60%
Najniższa cena pośród ofert nieodrzuconych
Wartość punktowa P1 = ------------------------------------------- x 100 x waga
Cena (brutto) badanej oferty

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

Ad.2) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „2) Termin wykonania przedmiotu umowy” – (P2)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 40,00 pkt.

Waga 40%

Zamawiający ustala maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy na 13 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Dla kryterium „Termin wykonania przedmiotu umowy” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

a) wykonawca, który pozostanie przy maksymalnym, tj. 13 miesięcznym terminie wykonania przedmiotu umowy otrzyma 0 pkt;
b) wykonawca, który zadeklaruje skrócony, tj. 12 miesięczny termin wykonania przedmiotu umowy otrzyma 20 pkt;
c) wykonawca, który zadeklaruje skrócony tj. 11 miesięczny termin wykonania przedmiotu umowy otrzyma 40 pkt.

Kryterium termin wykonania przedmiotu umowy, będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt 3.1 Formularza ofertowego.

UWAGA:
Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanie innego terminu wykonania przedmiotu umowy niż 13, 12 lub 11 miesięcy uznane zostanie przez zamawiającego jako zaoferowanie przez wykonawcę maksymalnego terminu wykonania przedmiotu umowy, tj. 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:
P = wartość punktowa (Cena – P1) + wartość punktowa (Termin wykonania przedmiotu umowy – P2).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje dysponowanie następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
A) minimum jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień;
B) minimum jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń;
b) zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje że:
A) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie budowy, przebudowy lub remontu drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej, niż 2.000.000,00 zł brutto;
c) zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się dysponowaniem sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia:
A) koparka podsiębierna,
B) koparko-ładowarka,
C) zagęszczarka wibracyjna,
D) samochód dostawczy 3.5 t,
E) samochód samowyładowczy minimum 5 t,
F) frezarka do nawierzchni bitumicznych,
G) skrapiarka do emulsji bitumicznej,
H) rozściełacz do mas bitumicznych,
I) walec statyczny samojezdny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 10 do SWZ);
Z wykazu musi wynikać, że wykonawca dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe na każde ze stanowisk:
A) minimum jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień.
B) minimum jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń;

(W przypadku oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden w/w wykaz)

Uwaga! Wykonawca musi wykazać doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na podstawie konkretnych zadań.

b) wykaz robót budowlanych z którego wynika, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie budowy, przebudowy lub remontu drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej, niż 2.000.000,00 zł brutto; wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ)

(W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden w/w wykaz).

c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 12 do SWZ);

W wykazie tym wykonawca musi wykazać, iż dysponuje minimum sprzętem:
A) koparka podsiębierna,
B) koparko-ładowarka,
C) zagęszczarka wibracyjna,
D) samochód dostawczy 3.5 t,
E) samochód samowyładowczy minimum 5 t,
F) frezarka do nawierzchni bitumicznych,
G) skrapiarka do emulsji bitumicznej,
H) rozściełacz do mas bitumicznych,
I) walec statyczny samojezdny.

(W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden w/w wykaz).

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów dotyczących doświadczenia w zakresie realizacji robót budowlanych, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z postanowieniami SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z postanowieniami SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.