eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu"Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310338

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jeleniogórska, 4

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 738 02 25

1.5.8.) Numer faksu: 75 738 02 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozbol.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dad9addb-7237-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474095

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056069/34/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_boleslawiec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_ boleslawiec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10.2.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl/ strona/1-regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z pkt. 21 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie przewiduje ograniczeń stosowania przepisów.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 43/PN/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 900000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
2) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego,
3) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66516500-5 - Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Ocena ofert nieodrzuconych, złożonych przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania zostanie dokonana wg niżej opisanych zasad.
16.2. Zgodnie z dyspozycją art. 246 ust. 2 u.p.z.p., Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, którymi są:
przedmiot i sumy ubezpieczenia,
okresy ubezpieczenia,
optymalna kompleksowość ochrony ubezpieczeniowej,
rodzaj ubezpieczenia,
pełność i szczelność ochrony ubezpieczeniowej (warunki i zakres),
sprawna likwidacja szkód, szybkość wypłaty odszkodowań oraz ich kompensacyjność,
ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy,
obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego,
spełniając w ten sposób wymóg niezbędny do nadania kryterium ceny wagi przekraczającej 60%.
16.3. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena - 85%
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 15%

16.4. Opis kryteriów:
16.4.1. kryterium „Cena”:
Maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

"Cn=" "Cena najtańszej oferty" /"Cena oferty badanej" "x 85"

gdzie:
Cn – liczba punktów w kryterium „Cena” danej oferty

16.4.2. „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”
Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”, zostanie dokonana na podstawie formularza zawartego w złożonej ofercie, z przyznaniem ocenianej ofercie „małych” punktów, określonych przy poszczególnych klauzulach podanych poniżej. Punkty „małe” za warunki pośrednie (zmodyfikowane przez Wykonawców) nie będą przyznawane. Maksymalną liczbę „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego Wykonawcy, który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień. Liczba punktów w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

"Pp=" "lmp" /"100 pkt" "x15"

"Pp=" "lmp" /"100 pkt" "x Kp x Wk"
gdzie:
Pp – liczba punktów w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”
Imp – liczba „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
Wykaz klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych zawiera Załącznik nr 1 b do SWZ:

16.5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy (Wykonawców), którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:
Pb = Cn + Pp
gdzie:
Pb - łączna liczba punktów jakie otrzyma oferta badana (b – numer oferty badanej)
Cn - liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”
Pp - liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”
16.6. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.
16.7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
16.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1 nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 7 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
5.1.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
5.1.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający będzie żądał przedstawienia odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia usług ubezpieczeniowych, obejmujących przedmiot zamówienia, w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przedstawienia dokumentu, potwierdzającego status członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do świadczenia usług ubezpieczeniowych, obejmujących przedmiot zamówienia, w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5.1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
5.1.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunku zdolności technicznej lub zawodowej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów, na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp:
8.1.1 Wypełnionego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznika nr 3 do SWZ.
8.1.2 Zamawiający dokona wstępnej oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ.
8.1.3 Odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia usług ubezpieczeniowych, obejmujących przedmiot zamówienia, w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przedstawienia dokumentu, potwierdzającego status członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do świadczenia usług ubezpieczeniowych, obejmujących przedmiot zamówienia, w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
8.2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oferty, podmiotowych środków dowodowych:
8.2.1. Oświadczenia Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
8.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
8.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 8.2.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów, na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp:
8.1.1 Wypełnionego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznika nr 3 do SWZ.
8.1.2 Zamawiający dokona wstępnej oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ.
8.1.3 Odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia usług ubezpieczeniowych, obejmujących przedmiot zamówienia, w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przedstawienia dokumentu, potwierdzającego status członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do świadczenia usług ubezpieczeniowych, obejmujących przedmiot zamówienia, w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
8.2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oferty, podmiotowych środków dowodowych:
8.2.1. Oświadczenia Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
8.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
8.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 8.2.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

6.3. Wskazane w ofercie warunki ubezpieczenia, jako wzorce umowne mające zastosowanie w sprawach nieuregulowanych w SWZ, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w tabeli formularza oferty i załączonymi wzorcami, za obowiązujące zostaną uznane załączone ogólne lub / i szczególne warunki ubezpieczenia oraz aneksy do tych warunków.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6.4 Zamawiający zastrzega, że jeżeli Wykonawca, nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie 5 dni. W przypadku, o którym mowa powyżej, wezwania do uzupełnienia nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
6.5 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 8.1.
9.3. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa pkt. 8.1 została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9.4. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
9.4.1. partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem (liderem) był jeden z uczestników Konsorcjum. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty;
9.4.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów;
9.4.3. każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania według załącznika nr 3 do SWZ
9.4.4. składając ofertę wspólną należy złożyć do oferty oświadczenie wskazujące, która część zamówienia będzie realizowana przez poszczególne podmioty Konsorcjum według załącznika nr 3a do SWZ,
9.4.5. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) konsorcjum;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

19.2 Zgodnie z treścią art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach umowy w stosunku do treści wybranej oferty. Możliwość dokonania zmian została ujęta w par. 11 projektu umowy stanowiącego zał. nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/ spzoz_boleslawiec na stronie danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

16.2. Zgodnie z dyspozycją art. 246 ust. 2 u.p.z.p., Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, którymi są:
 przedmiot i sumy ubezpieczenia,
 okresy ubezpieczenia,
 optymalna kompleksowość ochrony ubezpieczeniowej,
 rodzaj ubezpieczenia,
 pełność i szczelność ochrony ubezpieczeniowej (warunki i zakres),
 sprawna likwidacja szkód, szybkość wypłaty odszkodowań oraz ich kompensacyjność,
 ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy,
 obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego,
spełniając w ten sposób wymóg niezbędny do nadania kryterium ceny wagi przekraczającej 60%.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.