eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dominowo › Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Gminy Dominowo i jej jednostek organizacyjnych w roku 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Gminy Dominowo i jej jednostek organizacyjnych w roku 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dominowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258224

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Centralna

1.5.2.) Miejscowość: Dominowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-012

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 0612859213

1.5.8.) Numer faksu: 0616231533

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@dominowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dominowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Gminy Dominowo i jej jednostek organizacyjnych w roku 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f026170-723a-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474030

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

dominowo.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ofertę wraz z załącznikami Wykonawca składa za pomocą portal https://miniportal.uzp.gov.pl pozostałe dokumenty za pomocą poczty elektornicznej

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Dominowo z siedzibą w : Urząd Gminy Dominowo, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dominowo jest Ryszard Kujawski – kontakt : odo24@wp.pl
Pani/Pan/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego (nr sprawy: S.271.1.2021), prowadzonych w trybie podstawowym;
3) odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zmówień publicznych (Dz. U. z 2019 ze zm.), dalej ustawa – Pzp;
4) Pani/Pan/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 421 ust. 4 ustawy – Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pan/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy – niepodania określonych danych wynikają z ustawy – Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pan/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan/Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pan/Państwa dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pan/Państwa danych osobowych2;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuj Pani/Panu/Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
2Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postępowań umowy w zakresie niezgodnym z ustawą – Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z wagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.271.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

-Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego i jednostek organizacyjnych Gminy .

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
1. Nie podlegają wykluczeniu
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego
B. Zamawiający określa warunki w postępowaniu, zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy –Pzp
1. Zamawiając uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi odpis lub informację z Krajowego Rejestru sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
2. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiając uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi aktualna:
koncesję wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energii, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej- zamawiający nie formułuje warunków w tym zakresie, potwierdzenie spełnienia przedmiotowego warunku będzie złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ
4. Zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie formułuje warunków w tym zakresie , potwierdzenie spełnienia przedmiotowego warunku będzie złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ
C. Udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci:
1. zgodnie z art. 118 ust 1 ustawy Pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej, ekonomicznej, udostępniających podmiotów udostępniające zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków Prawnych
2. na mocy art. 118 ust. 1 ustawy Pzp , w odniesieniu warunków wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zasobach potrzebnych realizacji zamówienia, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane.
3. w takim przypadku w myśl art. 118 ust 3 ustawy Pzp, wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia , że wykonawca realizujący zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów ( załącznik nr 6 do SWZ)
4. stosownie do art. 120 ustawy Pzp , podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie w Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
5. zgodnie z art. 122 ustawy Pzp, jeśli zdolności techniczne, zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzi spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda , aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem, lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ),
2. aktualne na dzień złożenia oferty oświadczenie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego ( załącznik nr 4 do SWZ),
3. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy – pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020. poz. 1320 ze zm.),
4. Oświadczenie dot. podmiotu, na którego zasobach powołuje się wykonawca celem wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia podmiotu z postępowania oraz spełnienie w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 3 do SWZ),
5. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy (Załącznik nr 6 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ),
2. aktualne na dzień złożenia oferty oświadczenie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego ( załącznik nr 4 do SWZ),
3. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy – pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020. poz. 1320 ze zm.),
4. Oświadczenie dot. podmiotu, na którego zasobach powołuje się wykonawca celem wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia podmiotu z postępowania oraz spełnienie w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 3 do SWZ),
5. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy (Załącznik nr 6 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ),
2. aktualne na dzień złożenia oferty oświadczenie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego ( załącznik nr 4 do SWZ),
3. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy – pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020. poz. 1320 ze zm.),
4. Oświadczenie dot. podmiotu, na którego zasobach powołuje się wykonawca celem wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia podmiotu z postępowania oraz spełnienie w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 3 do SWZ),
5. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy (Załącznik nr 6 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pomocą formularza udostępnionego na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.