eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa systemu do pomiaru odziaływań międzycząsteczkowychOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa systemu do pomiaru odziaływań międzycząsteczkowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rybacka 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-204

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: (91) 48-00-778, (91) 48-00-779

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pum.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa systemu do pomiaru odziaływań międzycząsteczkowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4f49ce1-461f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473818

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00383702/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP-240/55/TP2/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 421920,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do pomiaru oddziaływań międzycząsteczkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych, które musi spełniać zaoferowany przedmiot zamówienia zawiera „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38430000-8 - Aparatura do wykrywania i analizy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 550000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 550000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 550000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NanoTemper Technologies GmbH

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: DE260614243

7.3.3) Ulica: Floessergasse 4

7.3.4) Miejscowość: Monachium

7.3.5) Kod pocztowy: 81369

7.3.7.) Kraj: Niemcy

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 550000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-09

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca ma miejsce zamieszkania i siedzibę poza terytorium RP i zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usługi, w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - wynagrodzenie wykonawcy (w kwocie netto), prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego.
Zatem zamawiający w sekcji VI pkt. 6.2, 6.3, 6.4 oraz sekcji VIII pkt. 8.2) podał całkowitą wartość umowy brutto (całkowity koszt dla zamawiającego), który obejmuje:
wynagrodzenie wykonawcy netto, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości 447 154,47 zł
+ podatek VAT w wysokości 23% (obowiązek po stronie zamawiającego).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.