eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › "Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych oraz odzieży z oznakowaniem graficznym Politechniki Poznańskiej na okres 6 miesięcy lub do wyczerpania zapasów dla PP z podziałem na części (pakiety)."Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych oraz odzieży z oznakowaniem graficznym Politechniki Poznańskiej na okres 6 miesięcy lub do wyczerpania zapasów dla PP z podziałem na części (pakiety).”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Poznańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamowień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001608

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-965

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 616653538,616653560

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.nowicka@put.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.put.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://info.put.poznan.pl/zamowienia/wszczete

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych oraz odzieży z oznakowaniem graficznym Politechniki Poznańskiej na okres 6 miesięcy lub do wyczerpania zapasów dla PP z podziałem na części (pakiety).”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7fea2071-5691-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473809

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00221399/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.37 „Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych oraz odzieży z oznakowaniem graficznym Politechniki Poznańskiej na okres 6 mcy lub do wyczerpania zapasów dla P P z podziałem na części (pakiety).”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

EUNICE 5070402, 3032, 0046, 3032/PRKE/0137 - 5070402, 3032, 0011, 3032/PWPP/0147- REUNICE 5210301, 3032, 0046, 3032/PRKE/0158 Erasmus+ 5070401, 3018, 0046, 3018/FRSE/0135 5070401, 3018, 0046, 3018/FRSE/0160 5070401, 3018, 0046, 3018/FRSE/0138 5070402, 3018, 0046, 3018/PRKE/0139 3021/UMAR/0001 Czas zaw. BIS 3021/UMAR/0004 Czas zaw. BIS - PIS 1/3021/PRKE/0008 – NIGHT 4 FUTURE

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00414878/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RD/ZP/108/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 498000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych oraz odzieży z oznakowaniem graficznym Politechniki Poznańskiej na okres 6 miesięcy lub do wyczerpania zapasów dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części(pakiety)”

4.5.3.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.5.) Wartość części: 223860 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych oraz odzieży z oznakowaniem graficznym Politechniki Poznańskiej na okres 6 miesięcy lub do wyczerpania zapasów dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części(pakiety)”

4.5.3.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.5.) Wartość części: 218940,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych oraz odzieży z oznakowaniem graficznym Politechniki Poznańskiej na okres 6 miesięcy lub do wyczerpania zapasów dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części(pakiety)”

4.5.3.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.5.) Wartość części: 169740,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Złożona oferta sporządzona została w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi określonymi przez Zamawiającego. Oferta nie została podpisana w żadnej z wymienionych form określonych w ustawie PZP., tj. elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
W związku z powyższym na podstawie art. 255 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu I, ponieważ wszystkie złożone oferty na Pakiet I podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 208143,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 208143,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 208143,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Reklamowa Zielony Melon Bożena Smardz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7851010798

7.3.3) Ulica: Przemysłowa1/109

7.3.4) Miejscowość: Śrem

7.3.5) Kod pocztowy: 63-100

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 152216,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 169740,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 169740,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 169740,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Reklamowa Zielony Melon Bożena Smardz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7851010798

7.3.3) Ulica: ul. Przemysłowa 1/109

7.3.4) Miejscowość: Śrem

7.3.5) Kod pocztowy: 63-100

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 208143,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.