eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ryglice › Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie RygliceOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYGLICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660909

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 9

1.5.2.) Miejscowość: Ryglice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-160

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146541019

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ryglice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff61afb1-722d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473745

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017742/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice Cz.I: Odnowa centrum m. Joniny Cz.II: Odnowa centrum m. Kowalowa Cz.III: Odnowa centrum m. Wola Lubecka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/699385

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/699385
(Adres str. internetowej prowadzonych postępowań: https://platformazakupowa.pl/pn/ryglice) 2. W celu skrócenia czasu udzielenia
odp. na pytania komunikacja w zakresie oświadczeń, wniosków, informacji, zawiadomień odbywa się za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) przyjmuje się datę
przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 3. W sytuacjach awaryjnych (tj. w przypadku niedziałania
platformyzakupowej.pl) z wyjątkiem składania ofert Zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną poprzez email:
przetargi@ryglice.pl. 4. Zamawiający będzie przekazywał informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dot.
odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w
sekcji “Komunikaty”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z RPRM z dn.
30.12.2020 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) komputer
klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna, inna
przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub
inny obsługujący format plików .pdf,6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,7)
oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Zalecenia dotyczące korzystania z
platformazakupowa.pl i przygotowania plików przesyłanych za pośrednictwem platformy: 1) Formaty plików wykorzystywanych przez
Wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dn. 9.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia
jedn. tekstu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 2) Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. 3) W celu ewentualnej
kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z. 4) Wśród rozszerzeń powszechnych a
niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną
uznane za złożone nieskutecznie. 5) Zamawiający zaleca przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i
opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem
XAdES. 6) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. 7)
Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 8) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty
np. w plik o rozszerzeniu .zip Zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.9) Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 10) Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać
jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. 3. Wykonawca akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz
uznaje go za wiążący oraz zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający
zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę. 5.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 6. Wykonawca składa ofertę pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.7.
Dokumenty wskazane w SWZ winny być sporządzone i podpisane zgodnie z zasadami wskazanymi w RPRM z dnia 30.12.2020 r.
(Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz RMRPiT z dnia 23.12.2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póź. zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, tj.: Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic – Pawła Augustyna Adres siedziby administratora: Urząd Miejski w Ryglicach, 33-160 Ryglice, ul. Rynek 9 Dane kontaktowe : Tel. 146541019, Fax: 146541054 adres strony internetowej: www.ryglice.pl adres poczty elektronicznej: gmina@ryglice.pl; 2) z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Ryglicach można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@ryglice.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 19 oraz art. 74 ustawy PZP oraz odpowiednie organy kontrolne w zakresie ich kompetencji; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. Dane te mogą
być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14.07.1983 r. (t.j. dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników); na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednakże prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie ZP w postępowaniu (Wyjaśnienie: w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca w Formularzu ofertowym (wzór
zał. nr 1 do SWZ) nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): patrz pkt powyżej niniejszego ogłoszenia - RODO
(obowiązek informacyjny)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Odnowa centrum miejscowości Joniny poprzez rozbudowę remizy OSP o garaż wraz z adaptacją części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową istniejącego budynku remizy OSP o garaż dla dwóch bojowych wozów strażackich, szatnię dla strażaków, wc oraz magazyn na poziomie garażu i drugi magazyn na antresoli wraz z instalacjami. W garażu przewidziano kanał przeglądowy, w miejscu istniejącego garażu należy wykonać pomieszczenie socjalne, oraz aneks kuchenny Obydwa pomieszczenia będą dostępne od strony istniejących pomieszczeń remizy, ale również od strony projektowanego garażu. Przedmiotem zamówienia są także roboty w istniejącym budynku OSP oraz wykonanie elementów małej architektury zgodnie z opisem technicznym i zgłoszeniem robót budowlanych.
Przedmiotem zamówienia są roboty objęte dokumentacją będącą elementem SWZ, tj.:
W zakresie niepodlegającym obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę (przebieg robót rejestrowany w dzienniku realizacji inwestycji):
1) STWiOR pn.: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice. Remont budynku OSP Joniny, opracowana przez mgr inż. M. Dojka, lipiec 2022 r.
2) Przedmiar robót pn.: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice. Remont budynku OSP Joniny, opracowany przez mgr inż. M. Dojka, z dnia 12.07.2022 r.
3) Opis techniczny robót budowlanych pn.: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice. Remont budynku OSP Joniny, opracowany przez mgr inż. M. Dojka, lipiec 2022 r.
4) Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 4.08.2022 r.
W zakresie podlegającym obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę (przebieg robót rejestrowany w dzienniku budowy):
1) Projekt budowlany tom I i II pn. Odnowa centrum wsi poprzez rozbudowę budynku OSP w Joninach o garaż dwustanowiskowy (...) opracowany przez mgr inż. arch. T. Jakubas, IX 2021 r.
2) Projekt wykonawczy tom I i II pn. Odnowa centrum wsi poprzez rozbudowę budynku OSP w Joninach o garaż dwustanowiskowy (...) opracowany przez mgr inż. arch. T. Jakubas, XII2021 r.
3) Specyfikacje techniczne pn. Odnowa centrum wsi poprzez rozbudowę budynku OSP w Joninach o garaż dwustanowiskowy (...) opracowane przez I. Prokopowicz-Wilusz, XII 2021 r
4) Przedmiar robót pn. Odnowa centrum wsi poprzez rozbudowę budynku OSP w Joninach o garaż dwustanowiskowy (...) opracowany przez inż. arch. J. Jakubas, I. Prokopowisz-Wilusz, 5.08.2022 r.
5) Przedmiar robót pn. Odnowa centrum wsi poprzez rozbudowę budynku OSP w Joninach o garaż dwustanowiskowy (...) opracowany przez inż. J. Jakubas, I.Prokopowisz-Wilusz, 5 .08.2022 r.

Uwaga: W cenie ofertowej należy ująć m.in przykrycie kanału obsługowego z kraty stalowej, montaż bram garażowych automatycznych połączonych z centralą selektywnego alarmowania, przeniesienia centrali selektywnego alarmowania z pomieszczenia aktualnej kancelarii do pomieszczenia w części rozbudowywanej.UWAGI:
1) Z uwagi na fakt, że zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Wykonawca jest świadomy, iż w interesie Zamawiającego jest terminowa realizacja zamówienia. W przypadku niedotrzymania terminu umownego, zachodzi ryzyko utraty dofinansowania i powstania w związku z tym szkody po stronie Zamawiającego, którą na wezwanie pokryje Wykonawca w terminie i wysokości wskazanej w wezwaniu Zamawiającego.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 90% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 4 099 500,00 zł.

Sposób rozliczenia:

Etap I – zaliczka w wysokości nie mniej niż 10 % wartości umowy wypłacona po wystawieniu przez Wykonawcę faktury zaliczkowej w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Zamawiający udzieli Wykonawcy jednorazowej zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy stanowiącej wkład własny Zamawiającego w wysokości nie mniej niż 10% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Pozostała cześć wynagrodzenia stanowiąca dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia. Zaliczka zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej przez Wykonawcę na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W związku z powyższym, po podpisaniu umowy, ale przed udzieleniem zaliczki przez Zamawiającego, Wykonawca złoży zabezpieczenie w wysokości równej udzielonej zaliczki oraz nieodwołalnie i bezwarunkowo uprawni Zamawiającego, na jego pierwsze żądanie, do otrzymania kwoty odpowiadającej kwocie wnioskowanej zaliczki, w okresie od dnia wypłaty zaliczki (włącznie z tym dniem) do przewidywanego w umowie dnia jej rozliczenia, wydłużonego o 30 dni. Treść zabezpieczenia zaliczki musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed udzieleniem zaliczki.
W przypadku odstąpienia zamawiającego od umowy lub niewykonania przez Wykonawcę umowy z jakiejkolwiek przyczyny zamawiający może żądać zwrotu zaliczki, niezależnie od przysługującego mu odszkodowania lub kar umownych. W takim przypadku wykonawca jest obowiązany zwrócić zaliczkę na wezwanie zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu.

Etap II – wykonanie robót budowlanych w terminie do 10 miesięcy od podpisania umowy (termin odbioru nie wcześniej niż 10 miesięcy od podpisania umowy).


Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W związku z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych odbiór końcowy dla wszystkich części zamówienia nastąpi nie wcześniej niż 10 miesięcy od podpisania umów.

Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru w terminie wcześniejszym niż 10 miesięcy od podpisania umowy tylko w przypadku wcześniejszego wykonania robót budowlanych dla każdej z trzech części zamówienia, przy czym termin ten musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Wykonawcę/Wykonawców wszystkich części zamówienia oraz przez Zamawiającego.

2) Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego Promesy Inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania będącego przedmiotem zamówienia.

3) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w całości po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji.

4) Zamówienie należy wykonać wg dokumentacji projektowej, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.
Wszystkie materiały muszą posiadać:
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobatą techniczną
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.
5) Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.
6) Do dnia odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany złożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w Starostwie Powiatowym w Tarnowie celem przyjęcia do zasobu. Jednocześnie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowód złożenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowie celem przyjęcia do zasobu. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą niezwłocznie po przyjęciu jej do zasobu.
7) Roboty należy prowadzić, etapować i zabezpieczać w uzgodnieniu z Zamawiającym tak, by minimalizować ich uciążliwość dla osób korzystających z pobliskiej drogi gminnej i drogi powiatowej oraz korzystających z budynków OSP. Roboty nie mogą zakłócić gotowości bojowej jednostek OSP. Prowadzone roboty należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującym prawem, minimalizując możliwość powstania jakichkolwiek zagrożeń związanych z ich wykonawstwem. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać i zabezpieczać roboty do odbioru końcowego.
8) Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej.
9) Materiały tj.: gruz budowlany, elementy prefabrykowane, elementy betonowe, itp. będą do dyspozycji Zamawiającego. Materiały należy przetransportować i zeskładować w miejscu składowania wskazanym przez Zamawiającego tj.: Plac składowy przy ul. Mickiewicza 27 w miejscowości Ryglice.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223310-2 - Roboty budowlane w zakresie parkingów podziemnych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262310-7 - Zbrojenie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
CENA oferty brutto = waga 60
GWARANCJA i RĘKOJMIA na wykonane roboty = waga 40
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:
· za najniższą cenę – 60 pkt
· za najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty – 40 pkt
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:
1) Wg kryterium ceny:

P c = (Cn1/ Cb1) x 60

gdzie:
· PC - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
· Cn1 – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
· Cb1– cena brutto badanej oferty
2) Wg kryterium gwarancji i rękojmi:

P gr = ( GRb2/GRm2) x 40

gdzie:
· P gr - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;
· GRb2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty w ofercie badanej;
· GRm2– maksymalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty spośród wszystkich badanych ofert(*)
(*) nie mniejszy niż 60 miesięcy

Uwaga:
· Oferta z ośmioletnim (96 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji i rękojmi na wykonane roboty otrzyma maksymalną punktację za ww kryterium tj. 40 pkt.
· W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór Formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SWZ) pola określającego długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy.
· W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty dłuższy niż 96 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja i rękojmi (Pgr) przyjmuje okres gwarancji i rękojmi (GRm2) jako 96miesięcy.
5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
P = Pc + Pgr
gdzie:
P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
P c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cena
P gr – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium gwarancja i rękojmia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA i RĘKOJMIA na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Odnowa centrum miejscowości Kowalowa poprzez adaptację części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z utwardzeniem placu. Przedmiotem zamówienia są także roboty w istniejącym budynku OSP oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz elementów małej architektury zgodnie z opisem technicznym, projektem budowlanym przyłącza kanalizacyjnego i zgłoszeniem robót budowlanych.
Przedmiotem zamówienia są roboty objęte dokumentacją będącą elementem SWZ, tj.:
W zakresie niepodlegającym obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę (przebieg robót rejestrowany w dzienniku realizacji inwestycji):
1) STWIORB pn.: Modernizacja (…). Remont budynku OSP Kowalowa, M. Dojka, lipiec 2022 r.
2) Przedmiar robót pn.: Modernizacja (…). Remont budynku OSP Kowalowa, M. Dojka, z dnia 12.07.2022 r.
3) Opis techniczny robót budowlanych pn.: Modernizacja (…). Remont budynku OSP Kowalowa, M.Dojka, VII 2022r.
4) Projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku remizy OSP w m. Kowalowa na działce nr ewid. 174/1 Gmina Ryglice, M. Szwajkosz, VII 2022 r.
5) Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 4.08.2022 r.
W zakresie podlegającym obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę (przebieg robót rejestrowany w dzienniku budowy):
1) Projekt budowlany pn. Rozbudowa placu i zjazdu przy remizie OSP w Kowalowej, Gmina Ryglice G. Ślusarczyk, V 2012 r.
2) Operat wodnoprawny pn. wykonanie odwodnienia remontowanego placu manewrowego (…), G. Ślusarczyk,V 2012 r.
3)Szczegółowa ST pn. Plac manewrowy (…), G. Ślusarczyk, VI 2012 r.
4)Przedmiar robót pn. Remont placu przy budynku OSP w Kowalowej, K. Ślusarczyk, 22.09. 2022 r.
W zakresie podlegającym obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę zakres przedmiotu zamówienia ujęty jest w przedmiarze robót i dotyczy drugiego etapu inwestycji. I etap dotyczył robót związanych z wykonaniem odwodnienia, umocnienia skarpy i opaski wokół budynku.
Uwaga:
1. Należy wykonać ściek liniowy betonowy dł.1000mm szer. 200mm wys. 250mm
- Klasa obciążenia : D400 , odwodnienie powierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.
- Opis kanału : Kanał żelbetowy z betonu C250 zbrojony prętami żebrowanymi 8mm
przyspawanymi do okuć z kątownika gorącowalcowanego o szerokości 2,5 cm.
W kątowniku znajdują się 4 osadzone nitonakrętki do śrub M 8.
Całość (zbrojenie wraz z okuciami) osadzone są w korpusie kanału.
Kratki przykręcane są do kanału 4 śrubami na 1 metr.
- Pokrywa : 2x 0,5m żeliwo sferoidalne.
- Mocowanie : kątownik 25mm + 4 x nitonakrętki + śruby M8.
- Wymiary zewnętrzne : dł. 1000mm/ szer. 200mm/wys. 250mm
- Wymiary wewnętrzne : szer. 150mm / głębokość 200mm
Nie przewiduje się montażu ścieku betonowego segmentowego.
2. Nie przewiduje się umocnienia skarpy płytami ażurowymi
3. Okładzinę schodów wykonać z płyt konglomeratu kwarcowego gr. 3cm w kolorze jasnoszarym zbliżonym do naturalnego koloru granitu.
4. Wymiary szafki przelotowej dł., szer. wys. 60x60x180cm
5. W poz. 45 policzyć basen gastronomiczny ze stali nierdzewnej o wymiarach:
dł., szer. wys. 120x70x85cm, w poz. 56 i 60 policzyć zlewozmywaki 2-komorowe z szafką. Zlewozmywaki przyjąć 2-komorowe z ociekaczem w wykonaniu ze stali nierdzewnej o wymiarach dł. szer. wys. 120x50x20cm.
6. Przyjęto klimatyzatory typu multisplit 2x1 (1 jednostka zewnętrzna obsługuje 2 jednostki wewnętrzne). Przyjęto moc chłodniczą 1 jednostki wewnętrznej min. 6 kW, moc grzewcza 7 kW.
7. Wykonanie wieszaka nie wymaga projektu. Do oferty proszę przyjąć wykonanie wieszaka z płyty meblowej z zamontowanymi haczykami na min. 40 płaszczy.
8. Istniejący kocioł gazowy nie podlega wymianie na nowy.
UWAGI:
1) Z uwagi na fakt, że zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Wykonawca jest świadomy, iż w interesie Zamawiającego jest terminowa realizacja zamówienia. W przypadku niedotrzymania terminu umownego, zachodzi ryzyko utraty dofinansowania i powstania w związku z tym szkody po stronie Zamawiającego, którą na wezwanie pokryje Wykonawca w terminie i wysokości wskazanej w wezwaniu Zamawiającego.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 90% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 4 099 500,00 zł.
Sposób rozliczenia:
Etap I – zaliczka w wysokości nie mniej niż 10 % wartości umowy wypłacona po wystawieniu przez Wykonawcę faktury zaliczkowej w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Zamawiający udzieli Wykonawcy jednorazowej zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy stanowiącej wkład własny Zamawiającego w wysokości nie mniej niż 10% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Pozostała cześć wynagrodzenia stanowiąca dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia. Zaliczka zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej przez Wykonawcę na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W związku z powyższym, po podpisaniu umowy, ale przed udzieleniem zaliczki przez Zamawiającego, Wykonawca złoży zabezpieczenie w wysokości równej udzielonej zaliczki oraz nieodwołalnie i bezwarunkowo uprawni Zamawiającego, na jego pierwsze żądanie, do otrzymania kwoty odpowiadającej kwocie wnioskowanej zaliczki, w okresie od dnia wypłaty zaliczki (włącznie z tym dniem) do przewidywanego w umowie dnia jej rozliczenia, wydłużonego o 30 dni. Treść zabezpieczenia zaliczki musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed udzieleniem zaliczki.
W przypadku odstąpienia zamawiającego od umowy lub niewykonania przez Wykonawcę umowy z jakiejkolwiek przyczyny zamawiający może żądać zwrotu zaliczki, niezależnie od przysługującego mu odszkodowania lub kar umownych. W takim przypadku wykonawca jest obowiązany zwrócić zaliczkę na wezwanie zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu.
Etap II – wykonanie robót budowlanych w terminie do 10 miesięcy od podpisania umowy (termin odbioru nie wcześniej niż 10 miesięcy od podpisania umowy).
Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
W związku z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych odbiór końcowy dla wszystkich części zamówienia nastąpi nie wcześniej niż 10 miesięcy od podpisania umów.
Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru w terminie wcześniejszym niż 10 miesięcy od podpisania umowy tylko w przypadku wcześniejszego wykonania robót budowlanych dla każdej z trzech części zamówienia, przy czym termin ten musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Wykonawcę/Wykonawców wszystkich części zamówienia oraz przez Zamawiającego.
2) Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego Promesy Inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania będącego przedmiotem zamówienia.

3) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w całości po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji.
4) Zamówienie należy wykonać wg dokumentacji projektowej, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.
Wszystkie materiały muszą posiadać:
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: PN lub Aprobatą techniczną
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją.
5) Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.
6) Do dnia odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany złożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w Starostwie Powiatowym w Tarnowie celem przyjęcia do zasobu. Jednocześnie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowód złożenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowie celem przyjęcia do zasobu. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą niezwłocznie po przyjęciu jej do zasobu.
7) Roboty należy prowadzić, etapować i zabezpieczać w uzgodnieniu z Zamawiającym tak, by minimalizować ich uciążliwość dla osób korzystających z pobliskiej drogi gminnej i drogi powiatowej oraz korzystających z budynków OSP. Roboty nie mogą zakłócić gotowości bojowej jednostek OSP. Prowadzone roboty należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującym prawem, minimalizując możliwość powstania jakichkolwiek zagrożeń związanych z ich wykonawstwem. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać i zabezpieczać roboty do odbioru końcowego.
8) Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej.
9) Materiały tj.: gruz budowlany, elementy prefabrykowane, elementy betonowe, itp. będą do dyspozycji Zamawiającego. Materiały należy przetransportować i zeskładować w miejscu składowania wskazanym przez Zamawiającego tj.: Plac składowy przy ul. Mickiewicza 27 w m. Ryglice.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
CENA oferty brutto = waga 60
GWARANCJA i RĘKOJMIA na wykonane roboty = waga 40
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:
· za najniższą cenę – 60 pkt
· za najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty – 40 pkt
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:
1) Wg kryterium ceny:

P c = (Cn1/ Cb1) x 60

gdzie:
· PC - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
· Cn1 – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
· Cb1– cena brutto badanej oferty
2) Wg kryterium gwarancji i rękojmi:

P gr = ( GRb2/GRm2) x 40

gdzie:
· P gr - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;
· GRb2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty w ofercie badanej;
· GRm2– maksymalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty spośród wszystkich badanych ofert(*)
(*) nie mniejszy niż 60 miesięcy

Uwaga:
· Oferta z ośmioletnim (96 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji i rękojmi na wykonane roboty otrzyma maksymalną punktację za ww kryterium tj. 40 pkt.
· W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór Formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SWZ) pola określającego długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy.
· W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty dłuższy niż 96 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja i rękojmi (Pgr) przyjmuje okres gwarancji i rękojmi (GRm2) jako 96miesięcy.
5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
P = Pc + Pgr
gdzie:
P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
P c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cena
P gr – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium gwarancja i rękojmia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA i RĘKOJMIA na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: Odnowa centrum miejscowości Wola Lubecka poprzez adaptację części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach, wraz z budową garażu OSP etap II i zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową budynku garażowego dwustanowiskowego – etap II wraz z wewnętrzną instalacją: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną (odgromową), gazową – etap II.
Zakres przedmiotu zamówienia ujęty jest w przedmiarze robót.
Przedmiotem zamówienia są także roboty w istniejącym budynku OSP oraz wykonanie przyłączy wod-kan oraz elementów małej architektury zgodnie z opisem technicznym, projektem budowlanym przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz zgłoszeniem robót budowlanych.
Przedmiotem zamówienia są roboty objęte dokumentacją będącą elementem SWZ, tj.:
W zakresie niepodlegającym obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę (przebieg robót rejestrowany w dzienniku realizacji inwestycji):
1)STWIORB pn.: Modernizacja (…). Remont budynku OSP Wola Lubecka, M. Dojka, VII 2022 r.
2) Przedmiar robót pn.: Modernizacja (…). Remont budynku OSP Wola Lubecka, M. Dojka, z dnia 12.07.2022 r.
3) Opis techniczny robót budowlanych pn.: Modernizacja (…). Remont budynku OSP Wola Lubecka, M. Dojka, lipiec 2022
4)Projekt budowlany przyłącza wod. i kan. (…), M. Szwajkosz, VII 2022 r.
5)Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 4.08.2022 r.
W zakresie podlegającym obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę (przebieg robót rejestrowany w dzienniku budowy):
1)Projekt budowlany pn.: ,,Budowa garażu (…)” – stan. zał. nr 1 do decyzji: UAB.6740.1759.2020 z dnia 10.12.2020 r.
2)Errata do projektu budowlanego pn.: ,,Budowa garażu (…)” – stan. zał.nr 1 do decyzji: UAB.6740.1759.2020 z dnia 10.12.2020 r.
3) STWIORB pn. ,,Budowa garażu (…)”, M. Dojka, IX.2020 r.
4)Przedmiar robót pn. ,,Budowa garażu (…)”, M. Dojka, 15.11.2022 r.
W zakresie podlegającym obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę zakres przedmiotu zamówienia ujęty jest w przedmiarze robót i dot. II etapu inwestycji. I etap dotyczył robót związanych z budową budynku w stanie surowym zamkniętym z inst. bez wyposażenia (szczegóły w SWZ).
Do dokumentacji projektowej dołączone zostały rysunki w zakresie zmian nieistotnych dokonanych w trakcie realizacji I etapu inwestycji. Zmiany te należy uwzględnić w cenie ofertowej.
Uwaga:
1. Zakres robót obejmuje przeniesienie centrali i okablowania inst. syreny alarmowej z istniejącego budynku remizy do pomieszczenia gospodarczego (pom. 0/3) na parterze budowanego budynku garażu na wozy strażackie. W wycenie trzeba uwzględnić dostawę i montaż nowej syreny alarmowej na ścianie szczytowej nowego budynku garażowego. Min. zasięg dźwięku nowej syreny alarmowej to 1500 m.
2. Okładzinę schodów wykonać z płyt konglomeratu kwarcowego gr. 3cm w kolorze jasnoszarym zbliżonym do naturalnego koloru piaskowca.
3. Do wyceny przyjąć zlewozmywak 2-komorowy z szafką. Zlewozmywak przyjąć 2-komorowy z ociekaczem w wykonaniu ze stali nierdzewnej o wymiarach dł. szer. wys. 100x50x20cm.
4. Wycenić szafki na dokumenty z płyty meblowej zamykane na klucz. Wymiary szafek dł. szer. wys. 80x40x200cm – 6 szt.
5. Wymiary biurek: dł., szer., wys. 160x60x75 cm
6. Wykonanie wieszaka nie wymaga projektu. Do oferty przyjąć wykonanie wieszaka z płyty meblowej z zamontowanymi haczykami na min. 30 płaszczy.
7. Styropian na elewację powinien mieć współczynnik lambda 0,036 W/(m*K) lub mniejszy
8. Szafki zabudowy pom. socjalnego wykonać z płyt meblowych. Szafkę stojącą wykonać o wym. dł., szr., wys. 100x60x85cm, szafki wiszące dł., szer., wys. 167x30x60cm
9. Aparaty AGW przyjąć o nie gorszych parametrach od poniższych: zakres mocy grzewczej: 3 – 20 kW, wydajność powietrza: 2100 m3/h, zasięg poziomy: 14 m, zasięg pionowy: 8 m, wymiary nagrzewnicy: wys. szer. 53x53cm
10. Do ułożenia jest 4 m2 kostki gr. 6cm na placu pod pojemniki na śmieci oraz 785,56 m2 kostki gr. 8cm na placu manewrowym z dojściem i dojazdem do budynku.
11. Roboty z elementu 3.2 oświetlenie zewn.– poz. 83-92 przedmiaru budowa garażu, są ujęte w elemencie 1.1 oświetlenie zewnętrzne parkowe poz. 1-9 przedmiaru – modernizacja i rozbudowa
12. W cenie ofertowej należy ująć m.in. demontaż bram garażowych i ponowny ich montaż po wykonaniu tynkowania i malowania ścian, rozbiórkę budynku oznaczonego w dokumentacji projektowej symbolem g1.
UWAGI:
1) Z uwagi na fakt, że zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej RFPŁ: PIS, Wykonawca jest świadomy, iż w interesie Zamawiającego jest terminowa realizacja zamówienia. W przypadku niedotrzymania terminu umownego, zachodzi ryzyko utraty dofinansowania i powstania w związku z tym szkody po stronie Zamawiającego, którą na wezwanie pokryje Wykonawca w terminie i wysokości wskazanej w wezwaniu Zamawiającego.
Dofinansowanie z RFPŁ: PIS wynosi 90% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 4 099 500,00 zł.
Sposób rozliczenia:
Etap I – zaliczka w wysokości nie mniej niż 10 % wartości umowy wypłacona po wystawieniu przez Wykonawcę faktury zaliczkowej w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Zamawiający udzieli Wykonawcy jednorazowej zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy stanowiącej wkład własny Zamawiającego w wysokości nie mniej niż 10% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Pozostała cześć wynagrodzenia stanowiąca dofinansowanie z RFPŁ: PIS zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia. Zaliczka zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej przez Wykonawcę.
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – szczegóły w SWZ.
W przypadku odstąpienia zamawiającego od umowy lub niewykonania przez Wykonawcę umowy z jakiejkolwiek przyczyny zamawiający może żądać zwrotu zaliczki, niezależnie od przysługującego mu odszkodowania lub kar umownych. W takim przypadku wykonawca jest obowiązany zwrócić zaliczkę na wezwanie zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu.
Etap II – wykonanie robót budowlanych w terminie do 10 miesięcy od podpisania umowy (termin odbioru nie wcześniej niż 10 miesięcy od podpisania umowy).
Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z RFPŁ: PIS.
W związku z dofinansowaniem inwestycji z RFPŁ: PIS odbiór końcowy dla wszystkich części zamówienia nastąpi nie wcześniej niż 10 miesięcy od podpisania umów.
Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru w terminie wcześniejszym niż 10 miesięcy od podpisania umowy tylko w przypadku wcześniejszego wykonania robót budowlanych dla każdej z trzech części zamówienia, przy czym termin ten musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Wykonawcę/Wykonawców wszystkich części zamówienia oraz przez Zamawiającego.
2) Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego Promesy Inwestycyjnej z RFPŁ: PIS, dla zadania będącego przedmiotem zamówienia.
3) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z RFPŁ: PIS. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w całości po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji.
4) Zamówienie należy wykonać wg dokumentacji projektowej, zgodnie ze STWIORB, przedmiarem robót oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.
Wszystkie materiały muszą posiadać:
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów tech..
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: PN lub Aprobatą tech.
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją.
5) Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, zał. dokumentacji projektowej, oraz STWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.
6) Do dnia odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany złożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w SP w Tarnowie celem przyjęcia do zasobu. Jednocześnie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowód złożenia inwentaryzacji w SP w Tarnowie celem przyjęcia do zasobu. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą niezwłocznie po przyjęciu jej do zasobu.
7) Roboty należy prowadzić, etapować i zabezpieczać w uzgodnieniu z Zamawiającym tak, by minimalizować ich uciążliwość dla osób korzystających z pobliskiej drogi gminnej i drogi powiatowej oraz korzystających z budynków OSP. Roboty nie mogą zakłócić gotowości bojowej jednostek OSP. Prowadzone roboty należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującym prawem, minimalizując możliwość powstania jakichkolwiek zagrożeń związanych z ich wykonawstwem. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać i zabezpieczać roboty do odbioru końcowego.
8) Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej.
9) Materiały tj.: gruz budowlany, elementy prefabrykowane, elementy betonowe, itp. będą do dyspozycji Zamawiającego. Materiały należy przetransportować i zeskładować w miejscu składowania wskazanym przez Zamawiającego tj.: Plac składowy przy ul. Mickiewicza 27 w miejscowości Ryglice.
10) Inst. gaz. należy wykonać i dokonać uruchomienia kotła gaz. do dnia 28.02.2023 r

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45213252-4 - Roboty budowlane w zakresie warsztatów

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45235000-3 - Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
CENA oferty brutto = waga 60
GWARANCJA i RĘKOJMIA na wykonane roboty = waga 40
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:
· za najniższą cenę – 60 pkt
· za najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty – 40 pkt
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:
1) Wg kryterium ceny:

P c = (Cn1/ Cb1) x 60

gdzie:
· PC - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
· Cn1 – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
· Cb1– cena brutto badanej oferty
2) Wg kryterium gwarancji i rękojmi:

P gr = ( GRb2/GRm2) x 40

gdzie:
· P gr - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;
· GRb2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty w ofercie badanej;
· GRm2– maksymalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty spośród wszystkich badanych ofert(*)
(*) nie mniejszy niż 60 miesięcy

Uwaga:
· Oferta z ośmioletnim (96 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji i rękojmi na wykonane roboty otrzyma maksymalną punktację za ww kryterium tj. 40 pkt.
· W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór Formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SWZ) pola określającego długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy.
· W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty dłuższy niż 96 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja i rękojmi (Pgr) przyjmuje okres gwarancji i rękojmi (GRm2) jako 96miesięcy.
5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
P = Pc + Pgr
gdzie:
P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
P c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cena
P gr – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium gwarancja i rękojmia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA i RĘKOJMIA na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu - zgodnie z ust. 2 SWZ,
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu - zgodnie z ust. 3 SWZ.
2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej i zawodowej, tj.: wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień w zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.:
- dotyczy części I i III:
 1 zamówienie polegające na budowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej lub innego obiektu budowlanego kubaturowego, każdy o kubaturze min. 1000 m3. Przy czym kubatura ta dotyczy części objętej zakresem wykonanych robót,
 1 zamówienie polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni min. 500 m2
- dotyczy części II:
 2 zamówienia polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni min. 500 m2 dla każdego zamówienia oddzielnie.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną cześć zamówienia Wykonawca może wykazać te same zadania. Zamawiający nie wymaga informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składnych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień
złożenia:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2 powyżej
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty te powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2. Jeżeli Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP,
wówczas Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VII ust. 2 pkt 2
SWZ (odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji).
Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych składnych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ust. 3 rozdz. VI SWZ, aktualnych na dzień złożenia:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – potwierdzający odpowiednio spełnianie warunku opisanego w rozdz. VI ust. 3 pkt 4 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:
a) dot. Części I: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
b) dot. Części II: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100),
c) dot. Części III: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Ryglicach, ul. Ks. J. Wyrwy 3 nr: 67 85890006 0050 0000 0084 0002. W tytule przelewu należy podać: „Wadium do postępowania nr RI.271.1.15.2022, Cz. …”.
Uwaga:
1) jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego,
2) w przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
2) wskazanie sumy gwarancyjnej;
3) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
4) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa lub numer przedmiotowego postępowania;
7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Ryglice;
8) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/ubezpieczyciela;
9) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
1) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
SWZ,
3) oświadczenie i dokument, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 SWZ składane są dla każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4) dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ust. 3 SWZ składane są dla tego lub tych Wykonawców, którzy spełniają
określony warunek.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zaliczka w wysokości nie mniej niż 10 % wartości umowy wypłacona po wystawieniu przez Wykonawcę faktury zaliczkowej w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Zamawiający udzieli Wykonawcy jednorazowej zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy stanowiącej wkład własny Zamawiającego w wysokości nie mniej niż 10% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Pozostała cześć wynagrodzenia stanowiąca dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia. Zaliczka zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej przez Wykonawcę na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W związku z powyższym, po podpisaniu umowy, ale przed udzieleniem zaliczki przez Zamawiającego, Wykonawca złoży zabezpieczenie w wysokości równej udzielonej zaliczki oraz nieodwołalnie i bezwarunkowo uprawni Zamawiającego, na jego pierwsze żądanie, do otrzymania kwoty odpowiadającej kwocie wnioskowanej zaliczki, w okresie od dnia wypłaty zaliczki (włącznie z tym dniem) do przewidywanego w umowie dnia jej rozliczenia, wydłużonego o 30 dni. Treść zabezpieczenia zaliczki musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed udzieleniem zaliczki
W przypadku odstąpienia zamawiającego od umowy lub niewykonania przez Wykonawcę umowy z jakiejkolwiek przyczyny zamawiający może żądać zwrotu zaliczki, niezależnie od przysługującego mu odszkodowania lub kar umownych. W takim przypadku wykonawca jest obowiązany zwrócić zaliczkę na wezwanie zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a także w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o których mowa w §3 ust. 2, 3 wzoru umowy (zał. 7 do SWZ) o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w sytuacjach określonych we wzorze umowy.
3. Dokonanie zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający dopuszcza w następujących sytuacjach:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
2) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,
4) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
5) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
6) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy w sytuacjach określonych we wzorze umowy.
5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy.
6. Zmiany umowy mogą nastąpić także w następujących przypadkach:
1) zmiany Podwykonawców;
2) zmiany wynagrodzenia - w zakresie stawek podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty Wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
7. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 2, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania - Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej
8. Ponadto Zamawiający dopuszcza wszelkie inne zmiany jeżeli wpisują się w treść art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
UWAGA: możliwość zmian postanowień zawartej umowy - zał. nr 7 do SWZ – wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/699385

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz.
835) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.
2. Wraz z Formularzem ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ – jeżeli dotyczy,
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP –
jeżeli dotyczy,
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jej reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Dotyczy to również osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP,
5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli umocowanie
osoby działającej w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 4 powyżej. Dotyczy to także osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP,
6) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ - w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
7) wadium – tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej,
8) uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.
3. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
przed podpisaniem umowy zażąda złożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: kosztorys ofertowy.
Brak przedłożenia wymienionych dokumentów stanowi podstawę do uznania, iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy.
UWAGA!
- Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania dla dowolnej części zamówienia co skutkowałoby nieprzyznaniem środków publicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.