eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kosakowo › Utwardzenie płytami drogowymi ulic Asnyka i Szymborskiej w pogórzu, Krótkiej w Dębogórzu Wybudowaniu, Kminkowej w Kosakowie, Dobke i Kołłątaja w Pogórzu oraz Zielonej w MostachOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utwardzenie płytami drogowymi ulic Asnyka i Szymborskiej w pogórzu, Krótkiej w Dębogórzu Wybudowaniu, Kminkowej w Kosakowie, Dobke i Kołłątaja w Pogórzu oraz Zielonej w Mostach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOSAKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000531708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 69

1.5.2.) Miejscowość: Kosakowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-198

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 586604344

1.5.8.) Numer faksu: 586604301

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kosakowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakosakowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.platformazakupowa.pl/pn/gmina_kosakowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utwardzenie płytami drogowymi ulic Asnyka i Szymborskiej w pogórzu, Krótkiej w Dębogórzu Wybudowaniu, Kminkowej w Kosakowie, Dobke i Kołłątaja w Pogórzu oraz Zielonej w Mostach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-000a941f-2de4-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473478

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007115/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Wykonanie bieżących napraw dróg gminnych o nawierzchniach utwardzonych i gruntowych w roku 2022 na terenie Gminy Kosakowo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00336066/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.39.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ul. Asnyka i ul. Szymborskiej w Pogórzu – odcinek ok. 97 m od istniejących płyt na ul. Asnyka do ul. Szymborskiej wraz ze skrzyżowaniem oraz odcinek ok. 28 m ul. Szymborskiej od skrzyżowania z ul. Asnyka do końca posesji nr 17; ul. Asnyka zaprojektowano o szerokości 4,0 m, natomiast ul. Szymborskiej o szerokości 3,5 m.
Utwardzenie nawierzchni zaprojektowano z prefabrykowanych płyt typu yomb o wymiarach 75x100 cm. Płyty należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Do wbudowania należy użyć płyty yomb pochodzące z demontażu od Zamawiającego – ok. 600 szt. na miejscu, pozostałą ilość należy przywieźć z terenu lotniska w Kosakowie (odległość do 3 km).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.5.5.) Wartość części: 24390,24 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ul. Krótka w Dębogórzu Wybudowanie – odcinek ok. 120 m od ul. Piaskowej w kierunku
ul. Leśnej, szerokość 4,0 m; Utwardzenie nawierzchni zaprojektowano z prefabrykowanych płyt typu yomb o wymiarach 75x100 cm. Płyty należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Do wbudowania należy użyć płyty yomb pochodzące z demontażu od Zamawiającego złożone na miejscu. Dodatkowo należy uwzględnić niwelację odcinka nad urządzeniem kanalizacyjnym

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.5.5.) Wartość części: 24390,24 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ul. Kminkowa w Kosakowie – odcinek ok. 233 m od nawierzchni z kostki betonowej do istniejących płyt yomb, szerokość 5,0 m; Utwardzenie nawierzchni zaprojektowano
z prefabrykowanych płyt typu yomb o wymiarach 75x100 cm. Od strony zachodniej nawierzchnię ograniczono krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm. Płyty należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Do wbudowania należy użyć nowych płyt yomb zakupionych przez Wykonawcę wraz z krawężnikiem tylko od strony zachodniej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.5.5.) Wartość części: 109951,22 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ul. Dobke i ul. Kołłątaja w Pogórzu - odcinek ok. 35 m ul. Dobke od nawierzchni z kostki betonowej w kierunku ul. Kołłątaja wraz ze skrzyżowaniem oraz odcinek ok. 256 m ul. Kołłątaja;
ul. Kołłątaja zaprojektowano o szerokości 3,0 m, natomiast ul. Dobke o szerokości 4,5 m; Utwardzenie nawierzchni zaprojektowano z płyt drogowych. Do wbudowania należy użyć płyt drogowych betonowych pochodzących z demontażu od Zamawiającego – ok. 78 szt. należy przywieźć z ul. Dorsza w Pogórzu, pozostałą ilość należy przywieźć z terenu lotniska w Kosakowie (odległość do 3 km).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.5.5.) Wartość części: 32520,33 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ul. Zielona w Mostach – odcinek ok. 312 m od ul. Gdyńskiej; zjazd z ul. Gdyńskiej o długości ok. 27 m zaprojektowano o szerokości 6,0 m, natomiast ul. Zieloną na odcinku o długości ok. 285 m zaprojektowano o szerokości 3,0 m; Utwardzenie nawierzchni zaprojektowano z płyt drogowych. Do wbudowania należy użyć płyt drogowych betonowych pochodzących z demontażu od Zamawiającego, które należy przywieźć z terenu lotniska w Kosakowie (odległość do 3 km).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.5.5.) Wartość części: 40650,41 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 62140,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 91449,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 62140,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Usług Wielobranżowych w Rumi

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5860103854

7.3.3) Ulica: ul. Grunwaldzka 33

7.3.4) Miejscowość: Rumia

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 62140 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 52800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90208,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 52800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Usług Wielobranżowych w Rumi

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5860103854

7.3.3) Ulica: ul. Grunwaldzka 33

7.3.4) Miejscowość: Rumia

7.3.5) Kod pocztowy: 84-230

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 52800 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W części 3 postępowania złożono 1 ofertę. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierzał przeznaczyć na finasowanie zamówienia.
Najtańsza oferta została założona z kwotą 287 670 ,01 zł a środki przeznaczone na finansowanie zamówienia to 135 240,00 zł.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W części 4 postępowania złożono 1 ofertę. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierzał przeznaczyć na finasowanie zamówienia.
Najtańsza oferta została założona z kwotą 109 014,70 zł a środki przeznaczone na finansowanie zamówienia to 40 000,00 zł.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W części 5 postępowania złożono 1 ofertę. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierzał przeznaczyć na finasowanie zamówienia.
Najtańsza oferta została założona z kwotą 117 859,83 zł a środki przeznaczone na finansowanie zamówienia to 50 000,00 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.