eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sandomierz › Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania prawej części III piętra budynku Internatu. Adaptacja pomieszczeń na pokoje mieszkalno-hotelowe. Roboty remontowe przygotowawcze na rok 2022.Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania prawej części III piętra budynku Internatu. Adaptacja pomieszczeń na pokoje mieszkalno-hotelowe. Roboty remontowe przygotowawcze na rok 2022.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSCKR w Sandomierzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292450509

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mokoszyńska 1

1.5.2.) Miejscowość: Sandomierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-600

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 15-832-34-71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mokoszyn1@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mokoszyn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mokoszyn/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania prawej części III piętra budynku Internatu. Adaptacja pomieszczeń na pokoje mieszkalno-hotelowe. Roboty remontowe przygotowawcze na rok 2022.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3d39c18-4fc1-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473471

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059454/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 INTERNAT §4270 OGÓLNY zakup usług remontowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Przet. bud 5/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 314736,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania prawej części III piętra budynku Internatu.
Adaptacja pomieszczeń na pokoje mieszkalno-hotelowe.
Roboty remontowe przygotowawcze na rok 2022. ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6.
(Roboty wyburzeniowe i przygotowawcze z zakresu ogólnobudowlanego, instalacji wod-kan i C.O, instalacji elektrycznych na prawej stronie III piętra).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: dokumentacji technicznej-projektowej, przedmiarze robót, opisie technicznym. Stanowiących załączniki do SWZ.
Roboty budowlane dotyczące przedmiotu zamówienia będą polegać na pracach budowlanych-adaptacyjnych, których dokładny zakres i opis umieszczono w: dokumentacji technicznej-projektowej, przedmiarze robót, opisie technicznym. Stanowiących załączniki do SWZ.
Należy wykonać wszelkie niezbędne prace budowlane konieczne do realizacji zadania zgodnie z DOŁĄCZONĄ DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ i przedmiarem robót.
Zakres prac jest objęty całym zamówieniem i jedną umową.
Konieczny termin wykonania do końca terminu umownego założonego przez Wykonawcę.
Zakres prac (rozliczeń za wykonane roboty) jest objęty jedną umową całościową i ma charakter ryczałtowy, należy więc wykonać pełen zakres robót budowlanych zamieszczonych w przedmiarze, wraz z ewentualnymi pracami pobocznymi koniecznymi do wykonania zadania głównego zgodnie ze sztuką i przepisami prawa budowlanego.
Zamawiający przewiduje jeden całościowy odbiór końcowy po zakończeniu całości prac-robót budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262520-2 - Roboty murowe

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45410000-4 - Tynkowanie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 323616,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 323616,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 323616,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DEKOR PIOTR JAKUBIK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8671926668

7.3.3) Ulica: Błonie 79

7.3.4) Miejscowość: Trześń

7.3.5) Kod pocztowy: 39-432

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 323616,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.