eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Usługa druku i dostawa katalogu promującego Pracownię Litografii oraz książeczki instrukcji pt. Jak zrobić litografię dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieOgłoszenie z dnia 2022-12-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa druku i dostawa katalogu promującego Pracownię Litografii oraz książeczki instrukcji pt. Jak zrobić litografię dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6750007570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Matejki 13

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-157

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@asp.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa druku i dostawa katalogu promującego Pracownię Litografii oraz książeczki instrukcji pt. Jak zrobić litografię dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e427110-6f27-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473329

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00078079/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.22 Druk i dostawa katalogu Kafka dla Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz katalogu "Jak robić litografię dla WG ASP im. J. Matejki w Krakowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami:
1.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
1.2. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt 1.4.
1.3. W przedmiotowym postępowaniu złożenie oferty, podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych odbywa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , z zastrzeżeniem pkt 1.4.
1.4. W przedmiotowym postępowaniu złożenie próbki do oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 896), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
a) Zgodnie z przepisami art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie złożenia próbki do oferty, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia próbki, której nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
b) Próbkę do oferty w formie pisemnej Wykonawca musi dostarczyć na adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-154 Kraków, pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3 - Biuro Zamówień publicznych - pokój nr 14 (II piętro).
1.5. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r., poz. 2452).
2. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały podane w rozdziale VIII pkt 2 SWZ.
3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia oferty w niniejszym postępowaniu został opisany w rozdziale VIII pkt 3 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 1. W przedmiotowym postępowaniu złożenie próbki do oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 896), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
2. Zgodnie z przepisami art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie złożenia próbki do oferty, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia próbki, której nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Próbkę do oferty w formie pisemnej Wykonawca musi dostarczyć na adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-154 Kraków, pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3 - Biuro Zamówień publicznych - pokój nr 114 (II piętro).
4. Próbka do oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie, gwarantującej jej nienaruszenie do dnia otwarcia zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdziale XII pkt 7 ppkt 10) SWZ.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 Kraków (dalej „ASP w Krakowie”) przetwarza dane zawarte w ofertach, dane znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami). Wśród tych informacji mogą pojawiać się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego ASP w Krakowie informuje, że:
a. Administratorem Danych (dalej: „Administrator”) jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Jana Matejki 13, 31-157 Kraków, REGON: 000275783, NIP: 675-00-07-570.
b. W sprawach związanych z Pani/ Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora, e-mail: iod@asp.krakow.pl.
c. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowań o udzielnie zamówienia publicznego.
d. Odbiorcą Pani/ Pana danych będą członkowie komisji przetargowych i upoważnieni pracownicy ASP w Krakowie, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
e. Pani/ Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku następującego po roku w, którym zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem umów, które będą przechowywane przez okres lat 10 od dnia 1 stycznia roku następującego po roku w, którym umowa ta została zawarta.
f. Posiada Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania;
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody;
• przenoszenia danych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym.
g. Ma Pani/ pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
h. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/ Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
i. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
j. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
k. ASP w Krakowie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP-2630-55/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 8785,71 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 1: Druk katalogu promującego Pracownię Litografii dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i 2 zawiera załącznik nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje: druk, oprawę książek zgodnie z parametrami wskazanymi w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ, dostarczenie wydrukowanego nakładu książek (transport na ryzyko i koszt Wykonawcy) oraz rozładunek i wniesienie do miejsca wskazanego przez odbierającego w imieniu Zamawiającego. Koszty związane z dostawą gotowego przedmiotu zamówienia pod wskazany adres winny zostać wliczone do ceny usług poligraficznych.

4.2.5.) Wartość części: 4023,81 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ad.1) dla kryterium „Cena oferty brutto” - C według wzoru:

Liczba przyznanych punktów = [ cena oferty najtańszej / cena oferty badanej ] x 50% x 100

Ilość punktów w kryterium oceny ofert „Cena oferty brutto” zostanie wyliczona, jako stosunek najniższej ceny spośród zaoferowanych do ceny oferty badanej, następnie otrzymany iloraz zostanie pomnożony przez liczbę odpowiadającą wadze kryterium oraz przez liczbę 100.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium „Cena oferty brutto” to 50 punktów.


Ad.2) Sposób oceny ofert dla kryterium „Ocena jakości druku” - J:

Ocena złożonych ofert dla kryterium „Ocena jakości druku” będzie następowała na podstawie załączonego do oferty przykładowego druku katalogu/ książki/ publikacji o parametrach równoważnych do specyfikacji katalogu i książki wykonanej w technice offsetowej w oprawie szytej, o parametrach pozwalających na ocenę parametrów wskazanych w zamieszczonej niżej tabeli. Wymagane jest załączenie do składanej oferty wydruku w technice offsetowej, w oprawie szytej zrealizowanego przez podmiot, który będzie realizował zamówienie (oznaczenie próbki winno znajdować się na próbce) o parametrach równoważnych do specyfikacji. W przypadku, gdy w przedłożonej próbce nie będzie możliwa ocena któregoś z parametrów Zamawiający dla danego parametru przyzna zero (0) punktów.

Ocena złożonych ofert w ramach kryterium „Ocena jakości druku” nastąpi w oparciu o poniższe parametry:


Parametr druku - ocena jakości parametru druku:
1. Jakość wydrukowanego tekstu:
10 - wykonanie bardzo wysokiej jakości: wyrazistość druku, nasycenie barwy, ostrość i czytelność czcionki, równomierność zadruku, brak smug, zamazań, przebarwień bądź bladości druku
5 - niewielkie uchybienia możliwe do akceptacji
0 - wykonanie niepoprawne

2. Wydruk fotografii barwnych:
12 - wykonanie wysokiej jakości: prawidłowe spasowanie kolorów: ostrość reprodukcji, równomierne nasycenie kolorów, równomierność zadruku, brak smug, zamazań, przebarwień bądź przeczernień wydruku
6 - niewielkie uchybienia możliwe do akceptacji
0 - wykonanie niepoprawne
3. Wydruk i wykonanie okładki:
6 - precyzja i estetyka wykonania, jakość zadruku: prawidłowe spasowanie kolorów, brak zamazań, równe nasycenie kolorów, precyzja tłoczenia
4 - niewielkie uchybienia możliwe do akceptacji
0 - wykonanie niepoprawne
4. Dokładność klejenia i szycia książki:
10 - wykonanie poprawne: publikacja nie rozkleja się, nie wypływa nadmiar kleju spomiędzy stron, szycie wykonane precyzyjnie, składki książki tworzą równy grzbiet, papier od strony grzbietu nie faluje się
5 - niewielkie uchybienia możliwe do akceptacji
0 - wykonanie niepoprawne: szycie niechlujne, krzywo umiejscowione, widoczne ślady klejenia
5. Dokładność obcięcia bloku książkowego z trzech stron:
10 - poprawne cięcie, niepozostawiające śladów nierówności (gładkie i równomierne krawędzie stron) oraz prostopadłe do zadrukowanej kolumny, jednakowe, wynikające z projektu marginesy
5 - niewielkie uchybienia możliwe do akceptacji
0 - wykonanie niepoprawne
6. Kolejność stron:
2 - wykonanie poprawne - właściwa kolejność stron
0 - wykonanie niepoprawne - kolejność stron niewłaściwa

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium „Ocena jakości druku” to 50 punktów.

Ocenę końcową oferty stanowi suma (Σ) punktów przyznanych za dwa kryteria wymienione wyżej:
Σ = C + J

gdzie: Σ - suma punktów stanowiąca ocenę końcową

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena jakości druku

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 2: Druk książeczki instrukcji pt. Jak zrobić litografię nr badania 303 dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i 2 zawiera załącznik nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje: druk, oprawę książek zgodnie z parametrami wskazanymi w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ, dostarczenie wydrukowanego nakładu książek (transport na ryzyko i koszt Wykonawcy) oraz rozładunek i wniesienie do miejsca wskazanego przez odbierającego w imieniu Zamawiającego. Koszty związane z dostawą gotowego przedmiotu zamówienia pod wskazany adres winny zostać wliczone do ceny usług poligraficznych.

4.2.5.) Wartość części: 4761,90 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ad.1) dla kryterium „Cena oferty brutto” - C według wzoru:

Liczba przyznanych punktów = [ cena oferty najtańszej / cena oferty badanej ] x 50% x 100

Ilość punktów w kryterium oceny ofert „Cena oferty brutto” zostanie wyliczona, jako stosunek najniższej ceny spośród zaoferowanych do ceny oferty badanej, następnie otrzymany iloraz zostanie pomnożony przez liczbę odpowiadającą wadze kryterium oraz przez liczbę 100.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium „Cena oferty brutto” to 50 punktów.


Ad.2) Sposób oceny ofert dla kryterium „Ocena jakości druku” - J:

Ocena złożonych ofert dla kryterium „Ocena jakości druku” będzie następowała na podstawie załączonego do oferty przykładowego druku katalogu/ książki/ publikacji o parametrach równoważnych do specyfikacji katalogu i książki wykonanej w technice offsetowej w oprawie szytej, o parametrach pozwalających na ocenę parametrów wskazanych w zamieszczonej niżej tabeli. Wymagane jest załączenie do składanej oferty wydruku w technice offsetowej, w oprawie szytej zrealizowanego przez podmiot, który będzie realizował zamówienie (oznaczenie próbki winno znajdować się na próbce) o parametrach równoważnych do specyfikacji. W przypadku, gdy w przedłożonej próbce nie będzie możliwa ocena któregoś z parametrów Zamawiający dla danego parametru przyzna zero (0) punktów.

Ocena złożonych ofert w ramach kryterium „Ocena jakości druku” nastąpi w oparciu o poniższe parametry:


Parametr druku - ocena jakości parametru druku:
1. Jakość wydrukowanego tekstu:
10 - wykonanie bardzo wysokiej jakości: wyrazistość druku, nasycenie barwy, ostrość i czytelność czcionki, równomierność zadruku, brak smug, zamazań, przebarwień bądź bladości druku
5 - niewielkie uchybienia możliwe do akceptacji
0 - wykonanie niepoprawne

2. Wydruk fotografii barwnych:
12 - wykonanie wysokiej jakości: prawidłowe spasowanie kolorów: ostrość reprodukcji, równomierne nasycenie kolorów, równomierność zadruku, brak smug, zamazań, przebarwień bądź przeczernień wydruku
6 - niewielkie uchybienia możliwe do akceptacji
0 - wykonanie niepoprawne
3. Wydruk i wykonanie okładki:
6 - precyzja i estetyka wykonania, jakość zadruku: prawidłowe spasowanie kolorów, brak zamazań, równe nasycenie kolorów, precyzja tłoczenia
4 - niewielkie uchybienia możliwe do akceptacji
0 - wykonanie niepoprawne
4. Dokładność klejenia i szycia książki:
10 - wykonanie poprawne: publikacja nie rozkleja się, nie wypływa nadmiar kleju spomiędzy stron, szycie wykonane precyzyjnie, składki książki tworzą równy grzbiet, papier od strony grzbietu nie faluje się
5 - niewielkie uchybienia możliwe do akceptacji
0 - wykonanie niepoprawne: szycie niechlujne, krzywo umiejscowione, widoczne ślady klejenia
5. Dokładność obcięcia bloku książkowego z trzech stron:
10 - poprawne cięcie, niepozostawiające śladów nierówności (gładkie i równomierne krawędzie stron) oraz prostopadłe do zadrukowanej kolumny, jednakowe, wynikające z projektu marginesy
5 - niewielkie uchybienia możliwe do akceptacji
0 - wykonanie niepoprawne
6. Kolejność stron:
2 - wykonanie poprawne - właściwa kolejność stron
0 - wykonanie niepoprawne - kolejność stron niewłaściwa

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium „Ocena jakości druku” to 50 punktów.

Ocenę końcową oferty stanowi suma (Σ) punktów przyznanych za dwa kryteria wymienione wyżej:
Σ = C + J

gdzie: Σ - suma punktów stanowiąca ocenę końcową

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena jakości druku

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał
ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
1. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu i nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych usług z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia związanymi z realizacją zamówienia to znaczy PRÓBKI czyli przykładowego druku katalogu/ książki/ publikacji o parametrach równoważnych do specyfikacji katalogu wykonanej w technice offsetowej w oprawie szytej drutem, o parametrach pozwalających na ocenę jakości zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w rozdziale XV niniejszej SWZ, zrealizowanej przez podmiot, który będzie realizował zamówienie objęte przedmiotowym postępowaniem. Musi być możliwa identyfikacja drukarni, która realizowała przedłożoną próbkę [dowody: np. oznaczenie wewnątrz w próbce (stopka), załączona faktura, protokół odbioru itp.].

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1) Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy, sporządzony według załączonego do SWZ wzoru (wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną/ osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).
2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 SWZ.
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - zgodnie z zapisami § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
b) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3), Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
5) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz uprawniającego do złożenia oferty w ich imieniu.
6) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, uprawniające do złożenia oferty w ich imieniu.
Podpisy na pełnomocnictwie muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze.
7) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).
8) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3), Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
9) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz uprawniającego do złożenia oferty w ich imieniu.
10) Przykładowy druk katalogu/ książki/ publikacji o parametrach równoważnych do specyfikacji katalogu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
a) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę nastąpi konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, po zaproponowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu wykonania umowy bez naliczania kar umownych;
b) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
c) wysokości ceny, w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy;
d) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły wyższej rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe;
e) powierzenia określonego zakresu podwykonawcy;
f) zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia;
g) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:
- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 Pzp;
h) w przypadku konieczności zmiany umowy wynikającej z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022 r. poz. 835), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami).
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału ogłoszenia, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.