eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › UD.24.2022 Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Politechniki Łódzkiej - edycja III w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika ŁódzkaOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
UD.24.2022 Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Politechniki Łódzkiej – edycja III w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka

1.2.) Oddział zamawiającego: Centrum Obsługi Projektów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Żeromskiego

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 90-924

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: luiza.rzeczkowska@p.lodz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.p.lodz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472694

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00457148/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że
a. przeprowadził, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 usługi szkoleniowe, każda po min. 16 h, z tematyki dla :

Część 1 – Szkolenia z zakresu: Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela akademickiego
Część 2 – Szkolenia z zakresu: Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej
Część 3 – Szkolenia z zakresu: Metody aktywizujące w pracy nauczyciela akademickiego
Część 4 – Szkolenia z zakresu: Prawidłowe formułowanie informacji zwrotnej tzw. feedbacku
Część 5 – Szkolenia z zakresu: Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi
Część 6 – Szkolenia z zakresu Sposoby obsługi osób z niepełnosprawnościami
Część 7 – Szkolenia z zakresu Sprawne rozwiązywanie problemów i funkcjonowanie w grupie
Część 8 – Szkolenia z zakresu Warsztaty rozwijające postawy
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku Zamawiający żąda wykazu usług, zrealizowanych usług szkoleniowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zgodnie z opisami wskazanymi w załącznikach 1.1-1.8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykaz usług należy sporządzić na postawie wzoru, stanowiącego załączniki:
dla części 1 zamówienia – załącznik nr 3.1
dla części 2 zamówienia – załącznik nr 3.2
dla części 3 zamówienia – załącznik nr 3.3
dla części 4 zamówienia – załącznik nr 3.4
dla części 5 zamówienia – załącznik nr 3.5
dla części 6 zamówienia – załącznik nr 3.6
dla części 7 zamówienia – załącznik nr 3.7
dla części 8 zamówienia – załącznik nr 3.8

wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
b. dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą, wyznaczoną do realizacji zamówienia, spełniającą łącznie następujące warunki:

1) posiada wykształcenie wyższe, co oznacza ukończenie co najmniej studiów magisterskich;
2) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe z ostatnich 5 lat, tj. doświadczenie dydaktyczne, prowadzenie szkoleń, kursów oraz zajęć z tematyki dla

Część 1 – Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela akademickiego
Część 2 –Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej
Część 3 –Metody aktywizujące w pracy nauczyciela akademickiego
Część 4 –Prawidłowe formułowanie informacji zwrotnej tzw. feedbacku
Część 5 –Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi
Część 6 –Sposoby obsługi osób z niepełnosprawnościami
Część 7 –Sprawne rozwiązywanie problemów i funkcjonowanie w grupie
Część 8 – Szkolenia z zakresu Warsztaty rozwijające postawy

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że
przeprowadził w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi szkoleniowe, o łącznej ilości min.48 h gdzie każda usługa szkolenia trwała po min. 8 h, z tematyki dla:

Część 1 – Szkolenia z zakresu: Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela akademickiego
Część 2 – Szkolenia z zakresu: Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej
Część 3 – Szkolenia z zakresu: Metody aktywizujące w pracy nauczyciela akademickiego
Część 4 – Szkolenia z zakresu: Prawidłowe formułowanie informacji zwrotnej tzw. feedbacku
Część 5 – Szkolenia z zakresu: Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi
Część 6 – Szkolenia z zakresu Sposoby obsługi osób z niepełnosprawnościami
Część 7 – Szkolenia z zakresu Sprawne rozwiązywanie problemów i funkcjonowanie w grupie
Część 8 – Szkolenia z zakresu Warsztaty rozwijające postawy
Część 1 – Szkolenia z zakresu: Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela akademickiego
Część 2 – Szkolenia z zakresu: Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej
Część 3 – Szkolenia z zakresu: Metody aktywizujące w pracy nauczyciela akademickiego
Część 4 – Szkolenia z zakresu: Prawidłowe formułowanie informacji zwrotnej tzw. feedbacku
Część 5 – Szkolenia z zakresu: Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi
Część 6 – Szkolenia z zakresu Sposoby obsługi osób z niepełnosprawnościami
Część 7 – Szkolenia z zakresu Sprawne rozwiązywanie problemów i funkcjonowanie w grupie
Część 8 – Szkolenia z zakresu Warsztaty rozwijające postawy
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku Zamawiający żąda wykazu usług, zrealizowanych usług szkoleniowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zgodnie z opisami wskazanymi w załącznikach 1.1-1.8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykaz usług należy sporządzić na postawie wzoru, stanowiącego załączniki:
dla części 1 zamówienia – załącznik nr 3.1
dla części 2 zamówienia – załącznik nr 3.2
dla części 3 zamówienia – załącznik nr 3.3
dla części 4 zamówienia – załącznik nr 3.4
dla części 5 zamówienia – załącznik nr 3.5
dla części 6 zamówienia – załącznik nr 3.6
dla części 7 zamówienia – załącznik nr 3.7
dla części 8 zamówienia – załącznik nr 3.8

wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
b. dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą, wyznaczoną do realizacji zamówienia, spełniającą łącznie następujące warunki:

1) posiada wykształcenie wyższe, co oznacza ukończenie co najmniej studiów magisterskich;
2) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe z ostatnich 5 lat, tj. doświadczenie dydaktyczne, prowadzenie szkoleń, kursów oraz zajęć z tematyki dla:

Część 1 – Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela akademickiego
Część 2 –Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej
Część 3 –Metody aktywizujące w pracy nauczyciela akademickiego
Część 4 –Prawidłowe formułowanie informacji zwrotnej tzw. feedbacku
Część 5 –Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi
Część 6 –Sposoby obsługi osób z niepełnosprawnościami
Część 7 –Sprawne rozwiązywanie problemów i funkcjonowanie w grupie
Część 8 – Szkolenia z zakresu Warsztaty rozwijające postawy

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku Zamawiający żąda wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami . Wykaz osób należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego załączniki:
1. dla części 1 zamówienia – załącznik nr 4.1
2. dla części 2 zamówienia – załącznik nr 4.2
3. dla części 3 zamówienia – załącznik nr 4.3
4. dla części 4 zamówienia – załącznik nr 4.4
5. dla części 5 zamówienia – załącznik nr 4.5
6. dla części 6 zamówienia – załącznik nr 4.6
7. dla części 7 zamówienia – załącznik nr 4.7
8. dla części 8 zamówienia – załącznik nr 4.8
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-02 10:00

Po zmianie:
2022-12-07 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-02 10:30

Po zmianie:
2022-12-07 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-31

Po zmianie:
2023-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.