eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie wraz z interwencją zmotoryzowanej grupy interwencyjnejOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie wraz z interwencją zmotoryzowanej grupy interwencyjnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351535611

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św. Wawrzyńca

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-060

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeum@mit.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mit.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie wraz z interwencją zmotoryzowanej grupy interwencyjnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d56c7039-7210-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472382

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00043586/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usługi ochrony osób, mienia i obiektów znajdujących się w użytkowaniu Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=316&mmi=11058

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=316&mmi=11058
Miniportal UZP: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAP: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty
elektronicznej na adres: muzeum@mit.krakow.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP.
3. Wykonawca składa tylko jedną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wraz z
formularzem należy złożyć pozostałe dokumenty wskazane w pkt 6.1.1. – 6.1.5. SWZ.
UWAGA!
Uwaga! Wykonawca winien zapoznać się z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych
udostępnionymi na https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-nalezypodpisacofertewpostacielektronicznej/
jak-nalezy-podpisac-oferte-w postaci-elektronicznej Zgodnie z ww.
wytycznymi podpis składany wyłącznie na ww. „Formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” nie wywołuje skutków w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty Wykonawcy. Oferta
bowiem, zgodnie z art. 63 ustawy, a nie ww. formularz elektroniczny za pośrednictwem którego jest
przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem. W zakresie procedury podpisywania
oferty odpowiednim podpisem, czyli składania właściwego podpisu pod ofertą złożoną w postaci
elektronicznej wskazać należy, iż prawidłowym będzie złożenie oferty w ten sposób, że Wykonawca przekazuje Zamawiającemu zaszyfrowany plik zawierający ofertę opatrzoną właściwym podpisem lub plik oferty wraz z plikiem podpisu (w przypadku podpisu zewnętrznego), przy czym opatrzenie oferty
podpisem nastąpiło przed zaszyfrowaniem oferty. Dopuszczalne jest również, aby Wykonawca
przekazał Zamawiającemu swoją ofertę w tzw. „paczce” dokumentów elektronicznych (tj. w
skompresowanym archiwum dokumentów elektronicznych, które najczęściej zapisane jest w formacie
ZIP) wraz z właściwym podpisem dołączonym jako plik podpisu do paczki dokumentów
elektronicznych przed jej zaszyfrowaniem, o czym wprost stanowi § 8 Rozporządzenia, o którym mowa
w pkt 8.4. SWZ. Zatem podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą Wykonawcy lub na
„paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę Wykonawcy. Opatrzenie właściwym
podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. Złożenie podpisu jedynie
na „Formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” nie jest równoznaczne ze
złożeniem podpisu pod ofertą. Oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem
elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy z uwagi na niezgodność
z art. 63 ustawy.
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika
systemu miniPortal oraz Regualminie ePUAP”.
5. Identyfikator postępowania został wskazany w pkt 2. SWZ.
6. W Formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz poczty
elektronicznej poprzez które Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcą.
7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. Sposób wycofania oferty został
opisany w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP”.
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, informacji i oświadczeń
oraz ich cyfrowych odwzorowań (w tym tzw. kopii elektronicznych) opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
„złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „komunikacji” wynosi 150 MB, a plików
przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 40 MB.
c.d. w Informacjach dodatkowych i w pkt 9 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:
• administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest:
1) Zamawiający – Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, z siedzibą ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków tel: 12 428 66 00 e-mail w sprawie danych osobowych: iod@mit.com.pl;
• przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze;,
• podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następne ustawy Pzp,
• dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów,
• dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze,
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
• osobie, której dane dotyczą przysługuje:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro Generalnego
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);
• osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
24.2 Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i
14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do osób,
których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w postepowaniu
przetargowym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DOT.26.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób, mienia i obiektów znajdujących się w użytkowaniu Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie na dwóch posterunkach ochrony tj. na terenie Hangaru Czyżyny na os. 2 Pułku Lotniczego 26 a oraz w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema, al. Pokoju 68 w systemie 24h na dobę 7 dni w tygodniu wraz z interwencją zmotoryzowanej grupy interwencyjnej zgodnie z zasadami opisanymi Załączniku nr 5 – wzór umowy wraz z załącznikiem nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonywanie bezpośredniej ochrony fizycznej przez jednego pracownika ochrony fizycznej na dwóch posterunkach stałych. Godziny obejść i rejestracji na chronionym terenie mogą ulegać zmianie w trakcie trwania umowy na wniosek Zamawiającego po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy (w przypadku posterunku w Hangarze Czyżyny obchody powinny być wykonywane od godz. 19:00 co 2 h, w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema od 21:00 co 3 h). W okresie zimy dojście do punktów kontrolnych nie jest odśnieżane przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia sytuacji stanowiących zagrożenie dla osób i mienia, Wykonawca niezwłocznie wyśle grupę interwencyjną składającą się z dwóch kwalifikowanych pracowników z czasem na podjęcie interwencji: maksymalnie 15 minut w godzinach 7:00 ÷19:00, oraz 10 minut w godzinach 19:00÷7:00, licząc od odebrania zawiadomienia o ww. zagrożeniach do przybycia załogi na miejsce zdarzenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptowania osób wykonujących zamówienie (pracowników ochrony). Lista osób powinna zostać dostarczona Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. Zmiana listy osób w trakcie realizacji zamówienia, wymaga każdorazowej akceptacji Zamawiającego.
Pracownicy ochrony w zakresie ochrony obiektu zlokalizowanego przy al. Pokoju 68 nie muszą spełniać wymogów kwalifikacyjnych pracowników ochrony o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1995) zakresie ochrony osób i mienia.
Pracownicy ochrony w zakresie ochrony obiektu zlokalizowanego na terenie Hangaru Czyżyny
na os. 2 Pułku Lotniczego 26 przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązani są do spełniania wszystkich wymogów kwalifikacyjnych pracowników ochrony o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1995) zakresie ochrony osób i mienia.
Opis nieruchomości:
Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, al. Pokoju 68 w Krakowie
Teren ogrodzony, główna brama wjazdowa znajduje się od strony centrum handlowego M1. Ogród Doświadczeń obejmuje ekspozycje, pawilon, kontenery, namioty. Na powierzchni ok. 6 ha parku rozmieszczone są m.in.:
- urządzenia demonstrujące zjawiska fizyki,
- ekspozycja geologiczna,
- ekspozycja sensoryczna,
- zielony labirynt z cytatami Stanisława Lema.
W sezonie zimowym na terenie Ogrodu Doświadczeń prezentowana jest wystawa świateł
Na terenie Ogrodu znajdują się m.in.:
- budynek kontenerowy - pomieszczenie portierni, pomieszczenie socjalne oraz sklep wraz z kasą biletową,
- kontener socjalny i kontener sanitarny,
- kontenery magazynowe,
- planetarium,
- namioty wielkopowierzchniowe i inne,
- budki najemców np. naleśniki i lody.
Dodatkowo Zamawiający administruje powierzchnią ok 1,5 ha przylegającej do terenu Ogrodu. Powierzchnia nie jest ogrodzona.
Hangar Czyżyny, os. 2 Pułku Lotniczego 26a w Krakowie.
Obiekt ogrodzony w całości (od strony Parku Czyżyny ogrodzenie tymczasowe). Wjazd na teren bramą ograniczoną szlabanem od strony ul. Medweckiego. Na terenie znajdują się: hangar wraz kotłownią, budynek administracyjny wyłączony z użytkowania, trzy budynki magazynowe. Powierzchnia łączna nieruchomości to ok. 2,5 ha. Teren udostępniany jest innym firmom tj. część terenu przeznaczona na miejsca parkingowe. Zamawiający udostępnia drogę wewnętrzną obsłudze Parku Czyżyny. Wjazd na teren mają wyłącznie uprawnione osoby oraz pojazdy.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności:
a) wyznaczyć koordynatora ds. ochrony posiadającego zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydaną przez właściwy organ na podstawie ustawy
o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. z późn. zmianami (tj.: Dz.U. 2021 poz. 1995), posiadającego aktualne zaświadczenie o niekaralności, aktualne badania lekarskie oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w koordynowaniu grupą pracowników ochrony,
w tym w koordynowaniu w ww. okresie grupą co najmniej 10 pracowników ochrony który będzie zatrudniony przez Wykonawcę na podstawie umowy o prace w wymiarze 1 etatu;
b) wyposażyć pracowników ochrony w środki łączności (telefony komórkowe), przycisk napadowy umożliwiający przesłanie informacji do grupy interwencyjnej;
c) zamontować na chronionych nieruchomościach punkty kontrolne w ilości pięć dla każdej
z nieruchomości. Dane za poszczególne miesiące pełnienia służby powinny być przesyłane do Zamawiającego maksymalnie do 5 dnia każdego miesiąca na adres: muzem@mit.krakow.pl lub inny adres wskazany przez Zamawiającego. Raport musi być
w formacie umożliwiającym swobodny odczyt danych bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Lokalizacja punktów kontrolnych zostanie ustalona wspólnie z przedstawicielami Zamawiającego. Godziny obejść i rejestracji na chronionym terenie mogą ulegać zmianie w trakcie trwania umowy na wniosek Zamawiającego po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.
d) ze względu na charakter ochranianego mienia i terenu, pracownik ochrony musi być sprawny psychicznie i fizycznie w stopniu nieutrudniającym wykonywanie powierzonych mu zadań (Zamawiający nie dopuszcza pracowników którzy otrzymali orzeczenie
o niepełnosprawności ruchowej).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2024-01-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: będą oceniane według następujących kryteriów:
1) cena – waga 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy – spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów poprzez wykazanie, że Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób
i mienia , o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
1.2 posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (dalej: polisa OC) z tytułu prowadzonej działalności z zakresem ubezpieczenia zgodnym
z przedmiotem niniejszej umowy, z sumą gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
z rozszerzeniem w zakresie odpowiedzialności podwykonawców (tzw. klauzula podwykonawców) – jeżeli do realizacji przedmiotu zamówienia przewidziano podwykonawców.
1.3 zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał (lub wykonuje) co najmniej dwie usługi ochrony osób i mienia, z których każda była lub jest świadczona w budynku użyteczności publicznej (przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny), trwające nie krócej niż 12 miesięcy każda i o wartości co najmniej 300 000 zł brutto każda (w przypadku usług nadal wykonywanych do limitów dotyczących okresu i wartości włącza się wyłącznie usługi już wykonane),
b) dysponują osobami, które będą wykonywać usługę posiadają doświadczenie oraz niezbędne kwalifikacje, w tym:
i) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję koordynatora ochrony, która musi posiadać wymagane uprawnienia tj.: aktualne zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia, aktualne zaświadczenie o niekaralności, aktualne badania lekarskie oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w koordynowaniu grupą pracowników ochrony, w tym w koordynowaniu w ww. okresie grupą co najmniej 10 pracowników ochrony;
ii) osobami (co najmniej 5 osób) wykonującymi usługę, które nie muszą posiadać zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, muszą posiadać aktualne zaświadczenie o niekaralności, aktualne badania lekarskie oraz co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji pracownika ochrony.
iii) osobami (co najmniej 5 osób) przeznaczonymi do świadczenia usług ochrony w Hangarze Czyżyny, które muszą posiadać zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, muszą posiadać aktualne zaświadczenie o niekaralności, aktualne badania lekarskie oraz co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji pracownika ochrony.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu/-ach, o którym/-ch mowa w pkt 6.1.5.1. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 5.2. SWZ odpowiednio:
a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy
wg. wzoru w załączniku nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualna koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia - na potwierdzenie spełniania warunku posiadania doświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1. SWZ.;

2.kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (dalej: polisa OC) z tytułu prowadzonej działalności, z zakresem ubezpieczenia zgodnym z przedmiotem niniejszej umowy, z sumą gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z rozszerzeniem w zakresie odpowiedzialności podwykonawców (tzw. klauzula podwykonawców) jeżeli przewidziano podwykonawców.

3. Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy- oświadczenie Wykonawcy, na potwierdzenie spełniania warunku posiadania doświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.3 lit. a) SWZ.;

4. Wykaz osób które będą wykonywały zamówienie wg wzoru stanowiącego Zał. nr 4 do SWZ na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.1.3. lit. b) SWZ;
Uwaga! Wykonawca, zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy, nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca (aktywnie) wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz Oferty, według wzoru stanowiącego Zał. nr 1 do SWZ, wypełniony i podpisany
przez osoby umocowane należycie do reprezentowania Wykonawcy. 2. Wraz z ofertą
Wykonawca składa:1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że
Wykonawca w Formularzu Oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów
samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych; 2)
pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie
wynika z dokumentów wymienionych w pkt 1) powyżej; Opisane powyżej zasady stosuje się
odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie niniejszego zamówienia oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby.3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jako dowód polegania na zdolnościach
technicznych lub zawodowych tego podmiotu, w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1. SWZ – jeżeli dotyczy4) Oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy
wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117
ust. 4 ustawy. 5) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 125 ust. 1 i ust. 5 ustawy, składa on
odrębne następujące oświadczenia: a) o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz b) o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio: i. samego Wykonawcy lub każdego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; ii. podmiotu/-ów, na
którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy, według wzorów
zaproponowanych odpowiednio w formularzach A, B, C i D zał. nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie
konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy, są zobowiązani
ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i do zawarcia umowy, i przedstawić stosowne dokumenty (pełnomocnictwa) w
składanej ofercie.
2. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
składają:
2.1. każdy z osobna dotyczące ich dokumenty wskazane odpowiednio w pkt 6.1.5.1., a
ponadto – na wezwanie Zamawiającego – także dokument opisany w pkt 6.2.1 SWZ dot.
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.2. jeżeli dotyczy - dokumenty wskazane w pkt 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5.1 dot. podmiotu
udostępniającego zasoby, a ponadto – na wezwanie Zamawiającego – także 6.2.1. SWZ dot.
podmiotu udostępniającego zasoby;
2.3. dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1. i 6.1.2. SWZ (w tym dot. podmiotu
udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy);
2.4. ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają
dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.5.2 SWZ;
2.5. a na wezwanie Zamawiającego, ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, którzy spełniają warunek, na potwierdzenie którego wymagany jest dany dokument,
także dokument wskazany w pkt 6.2.2. SWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum) ponoszą, zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy, solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli dotyczy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności
pisemnego aneksu. Zmiany umowy mogą być dokonane w przypadkach określonych w art. 455
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiany treści umowy mogą wynikać w szczególności z następujących okoliczności:
1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy w zakresie mającym
wpływ na przedmiot umowy, w tym zmiany stawki podatku VAT,
2) konieczności zmiany terminów realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Stron,
3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2) przedłużenie terminu wykonania przedmiotu
umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres
trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu
Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku o sporządzenie
aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku
opisującym okoliczności faktyczne.
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto
Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ona powiększona/zmniejszona o kwotę stanowiącą
różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w
dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki
obowiązującej po wprowadzeniu zmiany
w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma
zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała
zastosowanie zmieniona stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty
podatku od towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie
zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy wystąpią okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku strony mogą
zmienić takie elementy umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ, w tym również
mogą dokonać zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy.
6. Zmiana osób, o których mowa w § 11 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

10.Za datę przekazania oferty, dokumentów, informacji i oświadczeń oraz ich cyfrowych
odwzorowań przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub datę i godzinę serwera
pocztowego Zamawiającego.
11. Formaty danych wymagane do sporządzania i przekazywania dokumentów i informacji w
postępowaniu określa § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Zamawiający wskazuje jednak, że wśród
dopuszczalnych i ogólnie dostępnych formatów znajdują się m.in.: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx,
.odt., ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
może zawsze dokonać notariusz. Ponadto szczegółowe zasady poświadczania różnych
kategorii dokumentów opisuje § 6 ust. 3 oraz § 7 ust. 3 Rozporządzenia przywołanego w pkt 11
powyżej.
13. W Formularzu oferty wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi,
a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie stosuje się wyrażenia „jw.” i
równoważnych).
14. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język
polski.
15. Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość żądania, aby w przypadku wskazania
przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których
mowa w pkt 6.1.2. lit. a SWZ, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, przedstawił on tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie
przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
16. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do podmiotowych środków
dowodowych, oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu
zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia przywołanego w pkt 8.4. SWZ
powyżej oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.