eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lwówek Śląski › Remont drogi powiatowej nr 2533D Pławna-Marczów-Przeździedza o dł. 0,748 km (km 0+000-0+748).Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi powiatowej nr 2533D Pławna-Marczów-Przeździedza o dł. 0,748 km (km 0+000-0+748).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LWÓWKU ŚLĄSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230826489

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 4

1.5.2.) Miejscowość: Lwówek Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-600

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756442872

1.5.8.) Numer faksu: 756442872

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdp.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.powiatlwowecki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi powiatowej nr 2533D Pławna-Marczów-Przeździedza o dł. 0,748 km (km 0+000-0+748).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f75701d5-1809-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471760

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038449/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Remont drogi powiatowej nr 2533D Pławna-Marczów-Przeździedza o dł. 0+748km (km0+000-0+748)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299110/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SI.222-12/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 2533D Pławna-Marczów-Przeździedza o dł. 0,748 km (0+000-0+748), w ramach którego przewiduje się:
− roboty rozbiórkowe
− ścinka zawyżonych poboczy
− wycinkę odrostów i samosiewów znajdujących się w pasie drogowym
− wykonanie wymiany przepustów pod jezdnia główną
− wykonanie wzmocnienia krawędzi konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej
− wykonanie nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni
− wykonanie nawierzchni zjazdów o nawierzchni bitumicznej
− uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego


Zakres opracowania dotyczy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2533D zlokalizowanego na działkach: dz. nr 1527, 1500, obręb 0008 Pławna, jednostka ewidencyjna 021202_5 Lubomierz – obszar wiejski

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 348244,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 377817,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 348244,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 230281890

7.3.4) Miejscowość: Kścielniki Dolne

7.3.5) Kod pocztowy: 59-800

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 348244,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.