eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szydłowo › Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy SzydłowoOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szydłowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szydłowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378479

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mazowiecka 61

1.5.2.) Miejscowość: Szydłowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-516

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 23 6554019

1.5.8.) Numer faksu: +48 23 6549328

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@szydlowo-maz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.szydlowo-maz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szydlowo.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szydłowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c5c376d-3ceb-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471720

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040857/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szydłowo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362856/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGK.271.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 930000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej (droga wewnętrzna) w m. Dębsk ( nr działki 220), na odcinku od km 0+040,00 do km 0+140,00.

Zakres prac obejmuje:
poszerzenie, wyrównanie i wzmocnienie jezdni (nakładka) warstwą wiążąca z betonu asfaltowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.5.) Wartość części: 130000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Nowa Sławogóra.
Odcinki, jakie obejmuje zakres zamówienia to:
• Przebudowa drogi gminnej ( droga wewnętrzna ) w m. Nowa Sławogóra (nr działki 244) , na odcinku od km 0+000,00 do km 0+150,00.
• Przebudowa drogi gminnej ( droga wewnętrzna ) w m. Nowa Sławogóra (nr działki 68) , na odcinku od km 0+004,65 do km 0+233,00.
• Przebudowa drogi gminnej ( droga wewnętrzna ) w m. Nowa Sławogóra (nr działki 246) , na odcinku od km 0+000,00 do km 0+150,00.
• Przebudowa drogi gminnej ( droga wewnętrzna ) w m. Nowa Sławogóra (nr działki 125) , na odcinku od km 0+000,00 do km 0+145,00.

Zakres prac obejmuje:
 wyrównanie i wzmocnienie jezdni (nakładka) warstwą wiążąca z betonu asfaltowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.5.) Wartość części: 500000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Tyszki Bregendy.
Odcinki, jakie obejmuje zakres zamówienia to:
• Przebudowa drogi gminnej ( droga wewnętrzna ) w m. Tyszki Bregendy (nr działki 73) , na odcinku od km 0+000,00 do km 0+212,00.
• Przebudowa drogi gminnej ( droga wewnętrzna ) w m. Tyszki Bregendy (nr działki 95) , na odcinku od km 0+000,00 do km 0+194,00.
Zakres prac obejmuje:
 wyrównanie i wzmocnienie jezdni (nakładka) warstwą wiążąca z betonu asfaltowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 300000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 97614,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 97614,83 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 97614,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Z.U.H KOPTRANS Witold Piętka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5660006307

7.3.3) Ulica: Mazowiecka 9a

7.3.4) Miejscowość: Ciechanów

7.3.5) Kod pocztowy: 06-400

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 97614,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 720211,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 720211,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 720211,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Z.U.H KOPTRANS Witold Piętka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5660006307

7.3.3) Ulica: Mazowiecka 9a

7.3.4) Miejscowość: Ciechanów

7.3.5) Kod pocztowy: 06-400

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 720211,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 427646,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 427646,29 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 427646,29 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Z.U.H KOPTRANS Witold Piętka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5660006307

7.3.3) Ulica: Mazowiecka 9a

7.3.4) Miejscowość: Ciechanów

7.3.5) Kod pocztowy: 06-400

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 427646,29 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.