eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wierzbica › Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo gazowe zaopatrujących w ciepło budynki wielorodzinne w Wierzbicy przy ul. Żeromskiego 34 i Sienkiewicza 32Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo gazowe zaopatrujących w ciepło budynki wielorodzinne w Wierzbicy przy ul. Żeromskiego 34 i Sienkiewicza 32

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIERZBICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224054

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 73

1.5.2.) Miejscowość: Wierzbica

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-680

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 486183610

1.5.8.) Numer faksu: 486183611

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wierzbica@wierzbica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wierzbica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo gazowe zaopatrujących w ciepło budynki wielorodzinne w Wierzbicy przy ul. Żeromskiego 34 i Sienkiewicza 32

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0e72388-717e-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471524

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00087396/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo gazowe zaopatrujących w ciepło budynki wielorodzinne w Wierzbicy przy ul. Żeromskiego 34 i Sienkiewicza 32

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.wierzbica.pl/index.php?id=474&a=135&n_id=7577

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.wierzbica.pl/index.php?id=474&a=135&n_id=7577

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
4.2. Instrukcja użytkownika – Instrukcja użytkownika systemu miniPortal dostępna na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
zawierająca wiążące Wykonawcę informacje związane z korzystaniem z miniPortalu w szczególności opis sposobu składania/zmiany/wycofania oferty w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych dedykowanych dla Wykonawcy. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ.
4.3. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
4.4. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Pana Romana Ankurowskiego, tel. 48 618 36 29, email: przetargi@wierzbica.pl
4.5. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania na miniPortalu jako załącznik nr 12 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://bip.wierzbica.pl/index.php?id=474&a=135&n_id=7577

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.9.2022.RA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1219512,19 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje „Przebudowa i remont budynku byłej szkoły podstawowej w Wierzbicy z przeznaczeniem na przedszkole publiczne wraz z placem zabaw”.
Określenie przedmiotu zamówienia publicznego (Opis):
Inwestycja zakłada:
• Demontaż kotłów na paliwo olejowe z pompami obiegowymi, demontaż części instalacji co, kominów zewnętrznych
• Dostawa, montaż i zainstalowanie kotła na paliwo olejowo-gazowych o mocy nominalnej 430kW, kominów zewnętrznych w Wierzbicy przy ul. Żeromskiego 34
• Dostawa, montaż i zainstalowanie kotła na paliwo olejowo-gazowych o mocy nominalnej 570kW, kominów zewnętrznych w Wierzbicy przy ul. Sienkiewicza 32
• Dostawa, zakup i montaż zbiorników na olej
• Wykonanie wentylacji w kotłowni
• Wymiana drzwi zewnętrznych
• Montaż instalacji w kotłowni
• Regulacja instalacji
• Rozruch technologiczny kotłowni
• Przeszkolenie użytkowników dotyczącej prawidłowej eksploatacji
kotłów wraz szczegółową instrukcją obsługi
• Usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym
• Wykonanie dokumentacji projektowej (na kocioł olejowo-gazowy) wraz z ewentualnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45000000-7 - Roboty budowlane

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45321000-3 - Izolacja cieplna

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Kryterium Znaczenie
1. C – cena brutto oferty 60%
2. G - długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia 40%
Razem 100%

Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru:
S = C + G

1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział II Punkt 7 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie wskazanym w rozdziale II punkt 7 i 8 SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II pkt 9 ppkt 2 SWZ.
Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;

- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (jeżeli zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy). Rozdział II punkt 9 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.4 DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ
1. Z ofertą systemową obligatoryjnie w dniu składania ofert załączony ma zostać formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ - zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, składana jest pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, czas jego złożenia.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis elektroniczny równoważny podpisowi odręcznemu. Kwestie związane z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi uregulowane zostały przede wszystkim w UsłZaufU. Z uwagi na fakt, że UsłZaufU uchyliła dotychczasową regulację (ustawę z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.), a uprzednio wymaganą formą podpisu był podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w art. 131 UsłZaufU wskazano zaś, że dotychczasowy bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jest również kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu UsłZaufU. Na poziomie unijnym (stosowane także bezpośrednio w Polsce) obowiązuje tzw. rozporządzenie eIDAS. Zgodnie z art. 3 pkt 12 rozp. eIDAS kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest zaawansowany podpis elektroniczny składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego opierający się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego (art. 3 pkt 12 rozp. eIDAS). Rozporządzenie eIDAS określa także m.in. szczególe wymagania, w tym techniczne, dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Rozdział II punkt 9 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

10.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł)
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
02 9132 0001 0100 1919 2000 0060
z adnotacją „Wadium kotłownie – Znak sprawy: RI.271.9.2022.RA”

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
 Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Załącznik nr 7 załączany wraz z ofertą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia. Zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaliczka będzie przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia całkowitego wynagrodzenia brutto w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Pozostałą część wynagrodzenia zamawiający zapłaci po zakończeniu realizacji zamówienia. Zaliczka wypłacona zostanie na konto wykonawcy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy na podstawie art. 455 pzp w szczególności w zakresie:
a) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a wpływają na jej realizację;
b) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający;
c) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu prac;
d) zmiany w terminach wykonywania prac;
e) zmiany ilości prac;
f) rezygnacji z wykonania części prac;
g) terminu wykonania przedmiotu umowy
h) zmianę wynagrodzenia
Przewidziane zmiany umowy szczegółowo opisane zostały w projekcie umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.