eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Wykonywanie usług związanych z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów w 2023 r. z podziałem na zadaniaOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usług związanych z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów w 2023 r. z podziałem na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu

1.3.) Oddział zamawiającego: MZDIM Bytom

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240136989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Smolenia 35

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług związanych z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów w 2023 r. z podziałem na zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-723c53b7-7089-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471282

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024299/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Wykonywanie usług związanych z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów w 2023 r. z podziałem na zadania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1.1. Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/;
Obsługę techniczną Platformy świadczy firma Logintrade S.A. W przypadku pytań dotyczących korzystania z Platformy lub ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt: pn – pt. w godz. 8.00 – 16.00, tel. +48 71 787 35 34 lub e-mail: helpdesk@logintrade.net.
1.2. Poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.bytom.pl;
2. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
3. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji, połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania
i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
3.1. dopuszczalne przeglądarki internetowe: aktualne wersje
a) Internet Explorer
b) Google Chrome
c) Mozilla Firefox
3.2. Opera pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest-ajax
c) włączona obsługa JavaScript
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
e) zainstalowany Acrobat Reader
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java – Java SE Runtime Environment aktualna wersja
3.3. wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
a) Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
b) Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
c) Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
d) Kwalifikowane Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
e) Certum Kwalifikowane EuroCert
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. Większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nie przekroczenia w/w wielkości. Zamawiający informuje, że w oparciu o zapisy pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych, wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformacyjnych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2247 z późn. zm.) nie dopuszcza się kompresji pliku archiwum w formacie RAR. W przypadku próby zastosowania formatu kompresji RAR nie będzie możliwe jego złożenie za pomocą Platformy.
5. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
Zamawiający wskazuje jako format danych przesyłanych przez Wykonawcę środkiem komunikacji elektronicznych oświadczeń lub dokumentów format .pdf. Jednak Wykonawca może przygotować dokumenty i oświadczenia w każdym innym formacie określonym treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017 poz. 1320 z poźn. zm).
6. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: czas zapisany jest w formacie YYYY MM-DD HH:MM:SS.
7. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
9. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w toku negocjacji oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest pisemna notatka z rozmowy lub negocjacji).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DNP.260.57.2022.TP2.U

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z odbiorem, wywozem
i utylizacją odpadów w 2023 r. z podziałem na dwa niżej wskazane tj.:
a) Zadanie nr 1 – odbiór, wywóz i utylizacja odpadów - Likwidacja dzikich wysypisk na terenie miasta Bytomia;
b) Zadanie nr 2 – odbiór, wywóz i utylizacja odpadów z trzech lokalizacji: Zaplecze Techniczne przy ul. Tarnogórskiej 1a, Cmentarz Komunalny przy ul. Kwiatowej 29 oraz siedziba Zamawiającego przy ul. Smolenia 35;

2. Zakres prac obejmuje:
Zadanie 1:
- odbiór, wywóz i utylizację odpadów maksymalnie w ciągu maksymalnie 48 godzin kontenerów
nowo podstawionych i/ lub 24 godziny w przypadku tych, które już podstawiono od przesłania przez Zamawiającego zlecenia z określeniem kodu odpadu pocztą elektroniczną. Odpady będą składowane w dostarczonych przez Wykonawcę kontenerach o pojemności 10 m3, 7m3 oraz 360l w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (teren miasta Bytom) oraz na terenie Zaplecza Technicznego ul. Tarnogórska 1a w Bytomiu.

3. Zasady realizacji zamówienia w poszczególnych zadaniach opisane zostały w Opisie przedmiotu zamówienia, oraz Projektowanych postanowieniach umownych, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej SWZ.
4. Podane w Opisie przedmiotu zamówienia ilości odpadów danego rodzaju są orientacyjne, uzależnione od ilości wytworzonych odpadów, mogą one ulec zmniejszeniu. Zlecenia uzależnione będą od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 p.z.p. obejmujące wykonywanie usług tożsamych ze stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia.
2. Informacja o przewidywanych zamówieniach: powtórzenie podobnych usług/ robót budowlanych, jak ujęte w Rozdziale V (Opis przedmiotu zamówienia) SWZ, których potrzeba wyniknęła na etapie realizacji umowy lub eksploatacji.
3. Okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia – zamówienie może zostać udzielone na etapie realizacji umowy w przypadku, gdy powtórzenie podobnego zakresu usług objętego przedmiotem umowy wpływa na poprawę bezpieczeństwa lub walorów użytkowania obiektu lub wynika z aktualnych potrzeb Użytkownika.
4. Procedura udzielania zamówienia podobnego może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności opisującego zakres usług, potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.
5. Zamówienie podobne będzie realizowane na zasadach określonych w umowie podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z odbiorem, wywozem
i utylizacją odpadów w 2023 r. z podziałem na dwa niżej wskazane tj.:
a) Zadanie nr 1 – odbiór, wywóz i utylizacja odpadów - Likwidacja dzikich wysypisk na terenie miasta Bytomia;
b) Zadanie nr 2 – odbiór, wywóz i utylizacja odpadów z trzech lokalizacji: Zaplecze Techniczne przy ul. Tarnogórskiej 1a, Cmentarz Komunalny przy ul. Kwiatowej 29 oraz siedziba Zamawiającego przy ul. Smolenia 35;

2. Zakres prac obejmuje:

Zadanie 2:
Zaplecze Techniczne:
- odbiór, wywóz i utylizację odpadów maksymalnie w ciągu 48 godzin kontenerów
nowo podstawionych i/ lub 24 godziny w przypadku tych, które już podstawiono od przesłania przez Zamawiającego zlecenia z określeniem kodu odpadu pocztą elektroniczną. Odpady będą składowane w dostarczonych przez Wykonawcę kontenerach o pojemności 10m3, 7m3, 5m3 oraz 360l w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (teren miasta Bytom) oraz na terenie Zaplecza Technicznego ul. Tarnogórska 1a w Bytomiu.

Cmentarz Komunalny:
- odbiór, wywóz i utylizację odpadów maksymalnie w ciągu 48 godzin kontenerów nowo podstawionych i/ lub 24 godziny w przypadku tych, które już podstawiono od przesłania przez Zamawiającego zlecenia z określeniem kodu odpadu pocztą elektroniczną. Odpady będą składowane w dostarczonych przez Wykonawcę kontenerach o pojemności 7 m3 z terenu Cmentarza Komunalnego w Bytomiu ul. Kwiatowa 29.

Siedziba Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu:
- dostarczenie dwóch kontenerów /pojemników/ o pojemności 1100 l do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu przy ul. Smolenia 35 oraz odbiór, wywóz i utylizację jeden raz w tygodniu w dniach wskazanych przez Zamawiającego.

3. Zasady realizacji zamówienia w poszczególnych zadaniach opisane zostały w Opisie przedmiotu zamówienia, oraz Projektowanych postanowieniach umownych, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej SWZ.
4. Podane w Opisie przedmiotu zamówienia ilości odpadów danego rodzaju są orientacyjne, uzależnione od ilości wytworzonych odpadów, mogą one ulec zmianie. Zlecenia uzależnione będą od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 p.z.p. obejmujące wykonywanie usług tożsamych ze stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia.
2. Informacja o przewidywanych zamówieniach: powtórzenie podobnych usług/ robót budowlanych, jak ujęte w Rozdziale V (Opis przedmiotu zamówienia) SWZ, których potrzeba wyniknęła na etapie realizacji umowy lub eksploatacji.
3. Okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia – zamówienie może zostać udzielone na etapie realizacji umowy w przypadku, gdy powtórzenie podobnego zakresu usług objętego przedmiotem umowy wpływa na poprawę bezpieczeństwa lub walorów użytkowania obiektu lub wynika z aktualnych potrzeb Użytkownika.
4. Procedura udzielania zamówienia podobnego może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności opisującego zakres usług, potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.
5. Zamówienie podobne będzie realizowane na zasadach określonych w umowie podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

1.2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
 posiada ważny wpis do rejestru prowadzonego na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.) w zakresie gospodarowania odpadami o kodach:
Zadanie 1:
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji,
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie,
20 03 01 nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne,
20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach,
20 03 07 odpady wielkogabarytowe,
17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg,
17 03 80 papa odpadowa,
16 02 14 AGD,
17 06 05* azbest,
16 01 20 szkło – samochodowe,
17 02 02 szkło – szyby okienne,
15 01 07 szkło – opakowania szklane,
16 01 19 plastiki samochodowe,
15 01 02 plastiki opakowania,
17 06 04 wełna mineralna,
17 04 11 kable,
07 02 80 gumy,
17 02 03 styropian budowlany,
16 01 03 opony
19 12 04 tworzywa sztuczne
16 02 13* świetlówki

Zadanie 2:
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
17 01 02 gruz ceglany,
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji,
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie,
20 03 01 nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne,
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów,
20 03 07 odpady wielkogabarytowe,
20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach,
17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg,
17 03 80 papa odpadowa,
15 02 03 odzież,
15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
20 02 03 inne odpady ulegające biodegradacji.
1.3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

1.4 Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
 posiada ważny wpis do rejestru prowadzonego na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.) w zakresie gospodarowania odpadami o kodach:
Zadanie 1:
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji,
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie,
20 03 01 nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne,
20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach,
20 03 07 odpady wielkogabarytowe,
17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg,
17 03 80 papa odpadowa,
16 02 14 AGD,
17 06 05* azbest,
16 01 20 szkło – samochodowe,
17 02 02 szkło – szyby okienne,
15 01 07 szkło – opakowania szklane,
16 01 19 plastiki samochodowe,
15 01 02 plastiki opakowania,
17 06 04 wełna mineralna,
17 04 11 kable,
07 02 80 gumy,
17 02 03 styropian budowlany,
16 01 03 opony
19 12 04 tworzywa sztuczne
16 02 13* świetlówki

Zadanie 2:
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
17 01 02 gruz ceglany,
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji,
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie,
20 03 01 nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne,
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów,
20 03 07 odpady wielkogabarytowe,
20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach,
17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg,
17 03 80 papa odpadowa,
15 02 03 odzież,
15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
20 02 03 inne odpady ulegające biodegradacji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
7.1. Formularz oferty zgodnie z Załącznikiem nr 3a lub 3b do SWZ.
7.2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
7.3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia
- dokumenty potwierdzające wpis, o którym mowa w rozdziale XXI pkt 1.2 SWZ.

7.4. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, jeśli ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot jest wpisany do w/w rejestrów.

7.5.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3c do SWZ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
7.6.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków stanowi Załącznik nr 3c do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

7.7.Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy p.z.p., z którego wynika, które prace, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3d do SWZ).
7.8. Zobowiązanie, o którym mowa w art. 118 ust. 4 p.z.p., w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3e do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

1. Po wstępnym badaniu i ocenie ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert i przypisaniu im punktacji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną w celu uzyskania nowych, obniżonych cen lub nowych wartości w zakresie niektórych elementów ofert, podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny oferty.
3. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli w danym postępowaniu zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona przy użyciu platformy zakupowej
w formie powtarzalnego procesu elektronicznego, umożliwiającego klasyfikację ofert za pomocą metod automatycznej oceny.
5. Zaproszenie do udziału w aukcji zostanie wysłane drogą elektroniczną jednocześnie do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli w danym postępowaniu oferty niepodlegające odrzuceniu.
6. Aukcja elektroniczna będzie dotyczyć tylko kryterium – cena.
7. Punktacja za pozostałe kryteria, jaką otrzyma oferta, zostanie przyznana zgodnie
z Rozdziałem XVII SWZ. Łączna punktacja będzie stanowiła sumę punktów w kryterium cena oraz w pozostałych kryteriach oceny.
8. Do obliczenia wartości punktowej złożonej oferty w zakresie kryterium ceny przyjmuje się wzór wskazany w Rozdziale XVII SWZ.
9. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień. Minimalna wysokość postąpienia zostanie określona
w zaproszeniu do aukcji elektronicznej.
10. Termin otwarcia aukcji dla danego postępowania zostanie podany w zaproszeniu do udziału
w aukcji, jednak nie może być on krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia.
11. Informacje dotyczące parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań
i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń zostały zawarte w Rozdziale VIII SWZ.
12. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na platformie zakupowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego polaczenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
13. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składane są w formie elektronicznej.
14. Postąpienia w aukcji oraz wynik aukcji wyrażone są w kwotach brutto.
15. Aukcja zostanie zamknięta zgodnie z informacją zawartą w zaproszeniu.
Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną:
a) w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;
b) jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;
c) po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.
16. Zamawiający po zamknięciu aukcji elektronicznej dokonuje oceny ofert w oparciu
o kryteria oceny ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i w dokumentach zamówienia,
z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
17. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej, Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację wykonawców biorących udział w danym etapie aukcji elektronicznej.
18. W przypadku, gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny dzień roboczy przypadający po usunięciu awarii, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.
Uwaga:
Wykonawca nie musi brać udziału w aukcji elektronicznej. W tej sytuacji złożona przez niego oferta pierwotna jest wiążąca.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w następującej wysokości:
- 3 700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych i 00/100 PLN) – Zadanie nr 1,
- 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych i 00/100 PLN) – Zadanie nr 2.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w VELO Bank S.A. O/Bytom nr rachunku 28 1560 0013 2010 4657 5000 0037 z dopiskiem "Wykonywanie usług związanych z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów w 2023 r. z podziałem na zadania; DNP.260.57.2022.TP2.U”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Bytom – Miejski Zarząd Dróg
i Mostów w Bytomiu;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz
z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne).
W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą Wykonawcy wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
(powyższe nie dotyczy spółki cywilnej, jeżeli Wykonawcy do oferty dołączą umowę spółki, z której wynikać będzie
pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). W zakresie nieuregulowanym
SWZ, zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający podwykonawcy (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2415)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do 4000 Zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków
ich wprowadzenia opisano w § 10 projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę
w przypadkach o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz o których mowa
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

a) Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zakazuje się udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, przy czym przez „rosyjskich wykonawców” należy rozumieć:
1) obywateli rosyjskich, osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;
2) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
3) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych , podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, a także,
4) podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia lub koncesji, jeżeli taki podwykonawca, dostawca, podmiot, na którego zdolności wykonawca polega, należy do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w punktach 1-3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.