eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawa Mazowiecka › Utrzymanie czystości i porządku w chodnikach i na obiektach oraz pielęgnacja zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Rawa MazowieckaOgłoszenie z dnia 2023-10-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Utrzymanie czystości i porządku w chodnikach i na obiektach oraz pielęgnacja zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Rawa Mazowiecka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148638

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego

1.5.2.) Miejscowość: Rawa Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 814 47 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@rawamazowiecka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.rawamazowiecka.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/rawamazowiecka/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości i porządku w chodnikach i na obiektach oraz pielęgnacja zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2db7f43-561b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00471109

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038919/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Zamiatanie chodników i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401351

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.271.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 442041,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą:
1) bieżące utrzymanie czystości, poprzez zamiatanie chodników, zbieranie i usuwanie nieczystości „luźnych” tj. papier, folia, butelki, korki od butelek, niedopałki papierosów, rozbite szkło, gałęzie, odchody zwierzęce, gruz, piasek itp. (bez względu na źródło pochodzenia) wraz z wjazdami do posesji,
2) bieżące utrzymanie wiat przystankowych poprzez mycie wiat wg potrzeb, zamiatanie oraz zbieranie odpadów na terenie i wokół wiat,
3) dokonywanie oprysków herbicydami, celem likwidacji wyrastającej trawy
i chwastów na chodnikach, przy obrzeżach i krawężnikach wg potrzeb,
4) sprzątanie opadłych liści i kwiatostanów, gałęzi i wiatrołomów wraz
z transportem na składowisko odpadów,
5) mycie ławek w pasach drogowych na bieżąco ,
6) naprawa uszkodzonych ławek z materiału Zamawiającego (wymiana uszkodzonych elementów np. desek),
7) konserwacja ławek znajdujących się w chodnikach poprzez ich malowanie do dnia 31.05.2024 każdego roku z materiału Wykonawcy,


2. Dodatkowo w okresie zimowym:

1) bieżące odśnieżanie chodników wraz z wjazdami do posesji,
2) zwalczanie śliskości i gołoledzi w sposób zapewniający bezpieczne i nieutrudnione poruszanie się pieszych,
3) usuwanie śniegu z miejsc w obrębie przejść dla pieszych i wjazdów na posesję,
4) odśnieżanie, zwalczanie śliskości i gołoledzi w obrębie wiat przystankowych,
5) wywożenie nadmiaru śniegu powodującego utrudnienia w poruszaniu się pieszych (np. utrudnienia widoczności, zwężenie alejek i chodników).
II. Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka”.
1. W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą:
1) bieżące utrzymanie czystości, poprzez zbieranie i usuwanie nieczystości „luźnych” tj. papier, folia, butelki, korki od butelek, niedopałki papierosów, rozbite szkło, gałęzie, odchody zwierzęce, gruz, piasek itp. (bez względu na źródło pochodzenia),
2) koszenie pasów zielonych i rowów przyulicznych w miarę potrzeb tj. gdy trawa osiągnie wysokość 10cm wraz ze zbieraniem skoszonego materiału lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
3) pielęgnację istniejącego drzewostanu w pasach ulicznych (podlewanie nowych nasadzeń, nawożenie, usuwanie posuszu, usuwanie odrostów, cięcia formujące w obrębie koron drzew wg. potrzeb),
4) pielęgnację istniejących w pasach ulicznych krzewów (podlewanie nowych nasadzeń, nawożenie, usuwanie suszu, przycinanie),
5) pielęgnację istniejących w pasach ulicznych bylin (podlewanie nowych nasadzeń, nawożenie, usuwanie suszu i kwiatostanów),
6) korowanie (materiał Zamawiającego) na zlecenie Zamawiającego,
7) usuwanie martwych drzew wraz z karpiną,
8) usuwanie drzew zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego zezwoleniami,
9) dosiew trawy z materiału Wykonawcy,
10) usuwanie wiatrołomów,
11) grabienie i wywóz liści w okresie jesiennym,
12) przycinanie gałęzi pochodzących z posesji sąsiednich na zlecenie Zamawiającego,
13) współpraca z zakładem energetycznym w zakresie wycinki/przycinki drzew,
14) dokonywanie nowych nasadzeń drzew i krzewów z materiału Zamawiającego,
15) w przypadku uschnięcia nowych nasadzeń, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wymiany danego nasadzenia tj. drzewa/krzewu na koszt Wykonawcy,
16) likwidację odrostów przy drzewach i pniach według potrzeb,
17) przycinanie drzew i krzewów zasłaniających znaki drogowe oraz ograniczających widoczność dla pojazdów,
18) usuwanie odpadów (zgrabiona trwa, wycięte drzewa, przycięte gałęzie oraz odpady stałe) wraz z wywozem na składowisko odpadów odbywać się będzie na koszt Wykonawcy,
19) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia drewna z wycinki, przecinki, pielęgnacji drzew do Urzędu Miasta w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub zagospodarowania go zgodnie z decyzją Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77311000-3 - Usługi utrzymania ogródków ozdobnych

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 470400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 495600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 470400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Ogrodnicze RODOS

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8351613005

7.3.3) Ulica: Nowy Komorów 79

7.3.4) Miejscowość: Cielądz

7.3.5) Kod pocztowy: 96-214

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Odbieranie odpadów, odśnieżanie chodników


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 470400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.