eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieleń › Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w WieleniuOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wieleń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791158

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 34

1.5.2.) Miejscowość: Wieleń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-730

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672561170

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Wielen_UM@wokiss.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wielen.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/wielen

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-daa98dc1-5f5f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471090

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000725/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00429085/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KTI.271.28.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4927476,81 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego: Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu. Zadanie ma zostać zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
W zakres zadania wchodzi:
a) sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego, poprzedzonego zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją projektową;
b) uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót (wg Prawa budowlanego);
c) sporządzenie projektów wykonawczych zatwierdzonych przez Zamawiającego;
d) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień;
e) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
f) wykonanie robót budowlanych na bazie zatwierdzonych projektów;
g) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli będzie wymagane przepisami prawa;
h) Dokumentacja projektowa zostanie opracowania zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego.
W wyniku przeprowadzonych prac Zamawiający ma uzyskać układ drogowy o nawierzchniach utwardzonych wraz z siecią kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu obiektu przy zachowaniu parametrów użytkowych zapisanych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, stanowiącym załącznik do SWZ.
Prace realizowane będą w formule zaprojektuj i wybuduj i obejmą:
- przebudowę nawierzchni dróg,
- wykonanie ciągów pieszych,
- wykonanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowanie Placu Zwycięstwa z uwzględnieniem fragmentu utwardzonego placu.
Łączna szacunkowa długość odcinka robót drogowych to około 1,7206 m, a ciągu pieszo-jezdnego około 2,0536 m. Pracom drogowym towarzyszyć będą prace związane z wykonaniem przejść dla pieszych w formie wyniesień wraz z montażem oświetlenia dedykowanego dla przejść pieszych i oznaczeń pionowych i poziomych zgodnych z obowiązującym prawem oraz z obowiązującymi standardami dostępności dla ruchu pieszego (minimum 3 przejścia).
Zakres prac obejmuje w szczególności:
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy nawierzchni ulic zlokalizowanych na terenie osiedla Wieleń Północ w Wieleniu: Brzozowej, Ignacego Daszyńskiego, Leśnej, Ludwika Waryńskiego, Piotra Wysockiego (od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II), Placu Zwycięstwa (od ul. Brzozowej do ul. Ignacego Daszyńskiego), Romualda Traugutta, Zdzisława Orłowskiego,
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie szerokości jezdni do 5,0 m w wykonywanej jako ciągu pieszo- jezdnego w przypadku zbyt małej szerokości istniejącego pasa drogowego.
Zamawiający dopuszcza wykonanie odcinka ulicy Wysockiego (od skrzyżowania z ulicą Daszyńskiego do skrzyżowania z ulicą Leśną) jako ciągu pieszo- jezdnego o szerokości ok. 3,5 m (z uwagi na istniejącą szerokość pasa drogowego oraz konieczność zachowania istniejącego drzewostanu).
Zamawiający zaleca zachowanie nowo wybudowanych odcinków chodników w obrębie osiedla i dostosowanie do nich projektowanego układu drogowego.
- przebudowę chodników zlokalizowanych przy w/w ulicach na chodniki:
- jednostronne- przy ulicach: Leśnej, Zdzisława Orłowskiego, Placu Zwycięstwa (przy linii zabudowań), Ludwika Waryńskiego, Piotra Wysockiego, Brzozowej,
- dwustronne- przy ulicach: Ignacego Daszyńskiego, przy czym w przypadku zaistnienia odcinków o zbyt małej szerokości w tych miejscach wykonany zostanie chodnik jednostronny lub o zmniejszonej szerokości,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej, która włączona zostanie do sieci istniejącej w obrębie ul. Jana Pawła II (droga wojewódzka) lub w obrębie Placu Zwycięstwa,
- zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania Placu Zwycięstwa poprzez budowę parkingu przy Kościele, wprowadzenie zieleni w formie niewysokich drzew, wykonaniu obiektów małej architektury: ławek i śmietników, wykonanie chodnika, wykonanie miejsca integracyjnego dla mieszkańców oraz fragmentu utwardzonego placu (w tym m.in.: ławki- min. 8 szt., kosze na śmieci- min. 8 szt., stojaki na rower- min. 2 szt. na minimum cztery rowery każdy),
- jako pojazd miarodajny dla obszaru objętego projektem należy przyjąć samochód osobowy,
- projektowane oświetlenie prasa drogowego dotyczy doświetlenia projektowanych przejść dla pieszych.
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i uzyska niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z ich zatwierdzeniem.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich opinii, decyzji i uzgodnień na etapie opracowywania projektu włącznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu po jego realizacji. Termin realizacji zadania określony został wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233127-5 - Roboty budowlane w zakresie rozjazdów

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6799440,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7352890,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.