eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Sarzyna › Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów w miejscowościach Wola Zarczycka, Majdan Łętowski, Łętownia, Łętownia-Gościniec, Wólka Łętowska, Tarnogóra, Ruda Łańcucka oraz Łukowa w sezonie 2022-2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów w miejscowościach Wola Zarczycka, Majdan Łętowski, Łętownia, Łętownia-Gościniec, Wólka Łętowska, Tarnogóra, Ruda Łańcucka oraz Łukowa w sezonie 2022-2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWA SARZYNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581749

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sarzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-310

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nowasarzyna.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowasarzyna.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów w miejscowościach Wola Zarczycka, Majdan Łętowski, Łętownia, Łętownia-Gościniec, Wólka Łętowska, Tarnogóra, Ruda Łańcucka oraz Łukowa w sezonie 2022-2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26657502-7157-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470837

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00057690/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Zimowe utrzymanie dróg, parkingów , chodników w ciągach dróg gminnych i chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Nowa Sarzyna w sezonie 2022-2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl,
https://epuap.gov.pl/wps/portal
e-mail: zamowienia@nowasarzyna.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,
b) ePUAPu, który jest dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
c) poczty elektronicznej: zamowienia@nowasarzyna.eu

2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na numer ogłoszenia (BZP) lub numerem referencyjnym postępowania.
1) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji),
2) drogą elektroniczną na adres: zamowienia@nowasarzyna.eu, z wyjątkiem oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą (wymagających szyfrowania), które należy składać wyłącznie w sposób wskazany w pkt. 1 ppkt 1.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji”.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

5. Regulamin korzystania z systemu miniPortal jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi. Natomiast warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.

6. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia, w szczególności składając ofertę, akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w SWZ oraz Instrukcji użytkownika dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.

7. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony.

8. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłania danych oraz kodowania i oznaczenia czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy
d) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.

9. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
1) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0;
2) Mozilla Firefox od wersji 15;
3) Google Chrome od wersji 20;
4) Microsoft Edge.

10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

11. Zasady składania oferty zamieszczono w rozdz. 18 SWZ.

12. Za datę przekazania oferty, wraz z załącznikami przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

13. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w rozdz. 13 SWZ dostępnym na stronie prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zawarta jest w rozdziale 28 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.27.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w następujących miejscowościach: Majdan Łętowski, Łętownia, Łętownia – Gościniec, Wólka Łętowska”

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów w następujących miejscowościach: Majdan Łętowski, Łętownia, Łętownia – Gościniec, Wólka Łętowska (łączna długość: 21,5 km – drogi i parkingi, 7,074 km - chodniki).

Prace w zakresie utrzymania chodników należy wykonywać sprzętem wyposażonym w pług oraz posypywarkę zamontowaną na tylnej części pojazdu. Rozstaw osi pojazdu nie może być większy niż 1 500 mm, a jego dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 2 600 kg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena – (C) – waga 60%,
2) Czas rozpoczęcia pracy od zawiadomienia telefonicznego przez Zamawiającego (czas reakcji) – (T) – waga 40%.

2. Zasady oceny za kryterium „Cena”:
1) Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone w następujący sposób:

C = C(of. min)/C(of. bad) × 60 pkt

gdzie:
C – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”,
C(of. min) – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C(of. bad) – cena oferty badanej.

2) W kryterium „Cena” oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt. natomiast pozostałe oferty po przeliczeniu zgodnie z powyższym wzorem odpowiednio mniej.
3) Zamawiający do oceny kryterium „Cena – (C)” pobierze dane z oferty Wykonawcy.

3. Zasady oceny za kryterium „Czas rozpoczęcia pracy od zawiadomienia telefonicznego przez Zamawiającego (czas reakcji)”.
1) Punkty za kryterium „Czas rozpoczęcia pracy od zawiadomienia telefonicznego przez Zamawiającego (czas reakcji)” – (T)” zostaną obliczone w następujący sposób:

czas reakcji powyżej 120 minut - 0 pkt
czas reakcji od 91 minut do 120 minut - 10 pkt
czas reakcji od 61 minut do 90 minut - 25 pkt
czas reakcji do 60 minut - 40 pkt

2) Zamawiający do oceny kryterium „Czas rozpoczęcia pracy od zawiadomienia telefonicznego przez Zamawiającego (czas reakcji) – (T)” pobierze dane z oferty Wykonawcy (sekcja C pkt 2 formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ).
3) W przypadku gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego czasu reakcji Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje czas reakcji wynoszący powyżej 120 minut i przyzna 0 pkt w tym kryterium.

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:

Px = Cx + Tx

gdzie:
Px – ilość punktów, które otrzyma oferta „x”,
Cx – ilość punktów, które otrzyma oferta „x” za kryterium „Cena”,
Tx – ilość punktów, które otrzyma oferta „x” za kryterium „Czas rozpoczęcia pracy od zawiadomienia telefonicznego przez Zamawiającego (czas reakcji)”

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpoczęcia pracy od zawiadomienia telefonicznego przez Zamawiającego (czas reakcji)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w miejscowości: Wola Zarczycka”

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów w miejscowości: Wola Zarczycka (łączna długość: 47,54 km – drogi i parkingi, 8,441 km – chodniki).

Prace w zakresie utrzymania chodników należy wykonywać sprzętem wyposażonym w pług oraz posypywarkę zamontowaną na tylnej części pojazdu. Rozstaw osi pojazdu nie może być większy niż 1 500 mm, a jego dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 2 600 kg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena – (C) – waga 60%,
2) Czas rozpoczęcia pracy od zawiadomienia telefonicznego przez Zamawiającego (czas reakcji) – (T) – waga 40%.

2. Zasady oceny za kryterium „Cena”:
1) Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone w następujący sposób:

C = C(of. min)/C(of. bad) × 60 pkt

gdzie:
C – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”,
C(of. min) – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C(of. bad) – cena oferty badanej.

2) W kryterium „Cena” oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt. natomiast pozostałe oferty po przeliczeniu zgodnie z powyższym wzorem odpowiednio mniej.
3) Zamawiający do oceny kryterium „Cena – (C)” pobierze dane z oferty Wykonawcy.

3. Zasady oceny za kryterium „Czas rozpoczęcia pracy od zawiadomienia telefonicznego przez Zamawiającego (czas reakcji)”.
1) Punkty za kryterium „Czas rozpoczęcia pracy od zawiadomienia telefonicznego przez Zamawiającego (czas reakcji)” – (T)” zostaną obliczone w następujący sposób:

czas reakcji powyżej 120 minut - 0 pkt
czas reakcji od 91 minut do 120 minut - 10 pkt
czas reakcji od 61 minut do 90 minut - 25 pkt
czas reakcji do 60 minut - 40 pkt

2) Zamawiający do oceny kryterium „Czas rozpoczęcia pracy od zawiadomienia telefonicznego przez Zamawiającego (czas reakcji) – (T)” pobierze dane z oferty Wykonawcy (sekcja C pkt 2 formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ).
3) W przypadku gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego czasu reakcji Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje czas reakcji wynoszący powyżej 120 minut i przyzna 0 pkt w tym kryterium.

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:

Px = Cx + Tx

gdzie:
Px – ilość punktów, które otrzyma oferta „x”,
Cx – ilość punktów, które otrzyma oferta „x” za kryterium „Cena”,
Tx – ilość punktów, które otrzyma oferta „x” za kryterium „Czas rozpoczęcia pracy od zawiadomienia telefonicznego przez Zamawiającego (czas reakcji)”

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpoczęcia pracy od zawiadomienia telefonicznego przez Zamawiającego (czas reakcji)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w następujących miejscowościach: Tarnogóra, Ruda Łańcucka, Łukowa”

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów w następujących miejscowościach: Tarnogóra, Ruda Łańcucka, Łukowa (łączna długość: 16,80 km – drogi i parkingi).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena – (C) – waga 60%,
2) Czas rozpoczęcia pracy od zawiadomienia telefonicznego przez Zamawiającego (czas reakcji) – (T) – waga 40%.

2. Zasady oceny za kryterium „Cena”:
1) Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone w następujący sposób:

C = C(of. min)/C(of. bad) × 60 pkt

gdzie:
C – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”,
C(of. min) – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C(of. bad) – cena oferty badanej.

2) W kryterium „Cena” oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt. natomiast pozostałe oferty po przeliczeniu zgodnie z powyższym wzorem odpowiednio mniej.
3) Zamawiający do oceny kryterium „Cena – (C)” pobierze dane z oferty Wykonawcy.

3. Zasady oceny za kryterium „Czas rozpoczęcia pracy od zawiadomienia telefonicznego przez Zamawiającego (czas reakcji)”.
1) Punkty za kryterium „Czas rozpoczęcia pracy od zawiadomienia telefonicznego przez Zamawiającego (czas reakcji)” – (T)” zostaną obliczone w następujący sposób:

czas reakcji powyżej 120 minut - 0 pkt
czas reakcji od 91 minut do 120 minut - 10 pkt
czas reakcji od 61 minut do 90 minut - 25 pkt
czas reakcji do 60 minut - 40 pkt

2) Zamawiający do oceny kryterium „Czas rozpoczęcia pracy od zawiadomienia telefonicznego przez Zamawiającego (czas reakcji) – (T)” pobierze dane z oferty Wykonawcy (sekcja C pkt 2 formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ).
3) W przypadku gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego czasu reakcji Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje czas reakcji wynoszący powyżej 120 minut i przyzna 0 pkt w tym kryterium.

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:

Px = Cx + Tx

gdzie:
Px – ilość punktów, które otrzyma oferta „x”,
Cx – ilość punktów, które otrzyma oferta „x” za kryterium „Cena”,
Tx – ilość punktów, które otrzyma oferta „x” za kryterium „Czas rozpoczęcia pracy od zawiadomienia telefonicznego przez Zamawiającego (czas reakcji)”

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpoczęcia pracy od zawiadomienia telefonicznego przez Zamawiającego (czas reakcji)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawcy wraz z ofertą składają aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, wg załącznika nr 2 do SWZ.

2. Po dokonaniu wstępnej oceny ofert Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
a) w zakresie części 1 zamówienia - 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100),
b) w zakresie części 2 zamówienia - 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100),
c) w zakresie części 3 zamówienia - 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100),

2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 18.10 SWZ, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne, w przypadku uznania rachunku Zamawiającego (wpływ na konto Zamawiającego). Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp). Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:
Nadsański Bank Spółdzielczy
nr konta 27 9430 0006 1000 1182 2000 0003
z adnotacją: „Wadium – Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów w miejscowościach Wola Zarczycka, Majdan Łętowski, Łętownia, Łętownia – Gościniec, Wólka Łętowska, Tarnogóra, Ruda Łańcucka oraz Łukowa w sezonie 2022 - 2023 – w zakresie części nr …”.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy gwarancji/poręczenia.

6. Dokumenty wniesione w jednej z form wymienionych w pkt. 2 ppkt. 2-4 muszą zawierać w swojej treści nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinny zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

7. Wadium wnoszone w formie określonej w pkt. 5 nie może zawierać informacji, iż „gwarancja wygasa w momencie zwrotu oryginału dokumentu”.

8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

9. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy, nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

10. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zostały zawarte w rozdziale 15 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w rozdziale 7 SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 8 SWZ muszą zostać spełnione przez Wykonawców łącznie.

4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika winno być załączone do oferty.
Pełnomocnictwo winno:
a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie,
b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.

5. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.

7. Pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostęp u do oryginału.

8. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 ppkt. 2 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
b) do oferty dołączają oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 ppkt. 4) SWZ (w przypadku, o którym mowa w pkt. 8.7 SWZ). Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.

10. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

11. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień § 13 projektu umowy.

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiany danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

3. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie okoliczności wskazanych w § 13 ust. 2 projektu umowy poprzez przedłożenie stosownych ekspertyz, opinii, dokumentów, itp.

5. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności wprowadzenia zmian.

6. Konsekwencją zmiany umowy (aneksowania) może być w szczególności zmiana terminu zakończenia realizacji zadania, wydłużenie terminów obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

9. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, dostępnym na stronie prowadzonego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.