eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kazimierz Biskupi › Rozbudowa Przedszkola w Kazimierzu Biskupim wraz z modernizacją dróg dojazdowych - etap IIIOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa Przedszkola w Kazimierzu Biskupim wraz z modernizacją dróg dojazdowych - etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAZIMIERZ BISKUPI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019102

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Kazimierz Biskupi

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-530

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@kazimierz-biskupi.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip3.wokiss.pl/kazimierzbiskupi/bip/zamowienia-publiczne.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa Przedszkola w Kazimierzu Biskupim wraz z modernizacją dróg dojazdowych - etap III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-056d4a3f-7164-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470830

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006587/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa Przedszkola w Kazimierzu Biskupim wraz z modernizacją dróg dojazdowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip3.wokiss.pl/kazimierzbiskupi/bip/zamowienia-publiczne.html https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip3.wokiss.pl/kazimierzbiskupi/bip/zamowienia-publiczne.html
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
inwestycje@kazimierz-biskupi.pl

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kazimierzu Biskupim jest Pan Andrzej Andrzejewski, kontakt: adres e-mail: iod@kazimierz-biskupi.pl, telefon: 503906669;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. z Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,


11. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania,

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INR.271.40.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Przedszkola w Kazimierzu Biskupim wraz z modernizacją dróg dojazdowych - ETAP III w zakresie rozbudowy przedszkola o segmenty E, F, G, H, I, O1, O2, O3, O4 i O5 w zakresie wszystkich branż, zagospodarowaniu terenu oraz remontu ul. Ogrodowej w Kazimierzu Biskupim.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.
 Roboty budowlane kubaturowe,
 Instalacje sanitarne wewnętrzne,
 Instalacje elektryczne,
 Zagospodarowanie terenu wokół budynku
 Remont ul. Ogrodowej w Kazimierzu Biskupim.

2. Szczegóły dotyczące zakresów robót zawarte w dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa Przedszkola w Kazimierzu Biskupim wraz z modernizacją dróg dojazdowych - ETAP III”
- Inwentaryzacja
- Projekt budowlany
- Projekt wykonawczy
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- Przedmiar robót
- Inne opracowania

UWAGA! Załączona dokumentacja projektowa dotyczy całego zamierzenia budowlanego, natomiast zakres ETAPU III wyszczególniono w Przedmiarze robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000-3 - Izolacja cieplna

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp oraz spełniają wynikający z art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp dotyczące:

1.1 Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2 Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).
1.3 Dysponowania zdolnością techniczną lub zawodową:
1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej: 3 zadania polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz. 1065), o łącznej wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty od zleceniodawców potwierdzające, że wymienione roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


2) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadające następujące kwalifikacje i doświadczenie do pełnienia funkcji:
a. Kierownika budowy / robót konstrukcyjno-budowlanych - co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie wystarczającym do kierowania robotami, dla ww. przedmiotu zamówienia, oraz należącą do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz posiadającą doświadczenie zawodowe gwarantujące należyte wykonanie przedmiotu zamówienia tj. min 5 lat doświadczenia licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych,
b. Kierownika robót branży sanitarnej - co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami dla ww. przedmiotu zamówienia oraz należącą do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
c. Kierownika robót branży elektrycznej - co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami dla ww. przedmiotu zamówienia oraz należącą do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
d. Kierownika robót branży drogowej - co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami dla ww. przedmiotu zamówienia oraz należącą do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
(Przez dysponowanie bezpośrednie należy rozumieć samodzielne dysponowanie przez wykonawcę daną osobą fizyczną na podstawie różnych stosunków prawnych (np. umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę), jeżeli osoba ta będzie wykonywała wyłącznie osobiście, uzgodnione z wykonawcą czynności związane z realizacją zamówienia np. pełniła funkcję kierownika budowy, kierownika robót budowlanych. Przez dysponowanie pośrednie należy rozumieć natomiast powoływanie się przez wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego poprzez udostępnienie wykonawcy danej osoby przez inny podmiot w trybie art. 118 Ustawy Pzp)

3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wraz z ofertą (formularz ofertowy – Załącznik nr 2 ) każdy wykonawca składa:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu;

UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych , o ile wykonawca wskaże w formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

2) pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z właściwych dokumentów rejestrowych, o których mowa w pkt 1) lub ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej, chyba że upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki cywilnej wynikać będzie z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej, bądź wszyscy wspólnicy spółki podpiszą ofertę) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również złożenie elektronicznej kopii dokumentu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego
1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego;

3) oryginalny dokument wniesienia wymaganego wadium przetargowego w formie poręczenia lub gwarancji;
4) informację o korzystaniu z zasobów innych podmiotów na podstawie art. 118 Ustawy Pzp wraz z zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – tylko w przypadku, kiedy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganych zdolności zawodowych polegał będzie na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp – według wzoru Załącznika nr 7 do SWZ.

5) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – wyłącznie w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku dotyczącego kwalifikacji zawodowych wykonawcy (brak załącznika do SWZ - forma i treść informacji w tym zakresie została pozostawiona do indywidualnego opracowania przez wykonawcę);
Konieczność złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 5) następuje w przypadku uregulowanym w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy Pzp, tj. :
- gdy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp lub
- gdy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.

6) kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 97 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na oprocentowane konto w Banku:
nr 60 8530 0000 0200 0374 2000 0015 z dopiskiem
Rozbudowa Przedszkola w Kazimierzu Biskupim wraz z modernizacją dróg dojazdowych - ETAP III

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form.
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert ( tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie poręczenia lub gwarancji wówczas musi być przekazane zamawiającemu przez wykonawcę środkiem komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej. Gwarancję lub poręczenie należy wystawić w formie elektronicznej opatrzonej przez wystawcę gwarancji lub poręczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazać w takiej formie w jakiej dokument był wystawiony przez gwaranta lub poręczyciela, to jest w formie oryginału.
Warunku powyższego nie spełnia elektroniczna kopia oryginału dokumentu poręczenia lub gwarancji podpisana przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym - w szczególności wniesiona w formie cyfrowego skanu oryginału wadium sporządzonego w formie pisemnej, przesłanego następnie środkiem komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej kopii oryginalnego dokumentu wadium.
Oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć jako osobny plik obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na każde pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib.
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),
3) kwotę gwarancji (poręczenia),
4) termin ważności gwarancji (poręczenia),
5) bezwarunkowe, nieodwołalne oraz płatne na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.

8. Zwrot wadium przez zamawiającego następuje na zasadach i w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 1 – 5 Ustawy Pzp.

9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, wadium (w każdej z dopuszczonych Ustawą Pzp) może być wniesione przez jednego lub część lub wszystkich wykonawców, pod warunkiem, że łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej przez zamawiającego kwocie wadium. W taki przypadku wnosząc wadium należy wskazać w czyim imieniu i tytułem jakiego postępowania wadium jest wnoszone.
10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub który nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub który złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.

2. Zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania możliwe są w trybie art. 455 Ustawy Pzp. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

3. Przesłanki i dopuszczalny zakres zmian postanowień zawartej umowy wraz z określeniem rodzaju i zakresu zmian oraz warunków wprowadzenia zmian nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy zawarto w dokumentach zamówienia w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem ePUAP (Formularz do złożenia lub wycofania oferty) na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zamawiającego (adres skrzynki ePUAP Gminy Kazimierz Biskupi: kazimierz_biskupi

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.