eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cz瘰tochowa › Zakup i dostawa paliw ciek造ch oraz p造nu AdBlue na potrzeby Stra篡 Miejskiej w Cz瘰tochowie.Og這szenie z dnia 2022-12-01


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Zakup i dostawa paliw ciek造ch oraz p造nu AdBlue na potrzeby Stra篡 Miejskiej w Cz瘰tochowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: STRA MIEJSKA W CZ邘TOCHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151406966

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: KRAKOWSKA

1.5.2.) Miejscowo嗆: Cz瘰tochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-202

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Cz瘰tochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: smiejska@czestochowa.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Porz康ek i bezpiecze雟two publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa paliw ciek造ch oraz p造nu AdBlue na potrzeby Stra篡 Miejskiej w Cz瘰tochowie.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-146eaa06-715c-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00470339

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-12-01

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00014981/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Zakup i dostawa paliw ciek造ch oraz p造nu AdBlue na potrzeby Stra篡 Miejskiej w Cz瘰tochowie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-146eaa06-715c-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiaj帷y wymaga, aby ca豉 komunikacja mi璠zy wykonawcami a zamawiaj帷ym, poza z這瞠niem oferty, by豉 prowadzona przy pomocy poczty elektronicznej (na adres: smiejska@czestochowa.um.gov.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanego „Formularza z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 50 MB. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych poprzez e-maila wynosi 5 MB. Oferta powinna by sporz康zona w j瞛yku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.:.txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Informacje dotycz帷e przetwarzania danych osobowych zosta造 okre郵one w Rozdziale XI ust. 10 SWZ: "Postanowienia dotycz帷e przetwarzania danych osobowych".

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotycz帷e przetwarzania danych osobowych zosta造 okre郵one w Rozdziale XI ust. 10 SWZ: "Postanowienia dotycz帷e przetwarzania danych osobowych".

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SM-OOP.261.1.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 221481,15 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 2

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Zakup paliwa: oleju nap璠owego ON, benzyny bezo這wiowej Pb 95 oraz p造nu AdBlue.

4.2.5.) Warto嗆 cz窷ci: 117759,35 PLN

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09134100-8 - Olej nap璠owy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Spos鏏 oceny ofert zosta okre郵ony w Rozdziale XIV SWZ.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Zakup i dostawa oleju opa這wego lekkiego.

4.2.5.) Warto嗆 cz窷ci: 103721,80 PLN

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Spos鏏 oceny ofert zosta okre郵ony w Rozdziale XIV SWZ.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie niniejszego zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy:
1) nie podlegaj wykluczeniu;
2) spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu, okre郵one w og這szeniu o zam闚ieniu oraz niniejszej specyfikacji warunk闚 zam闚ienia.
2. Warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym;
zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej;
warunek ten zamawiaj帷y uzna za spe軟iony, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada aktualn koncesj w zakresie obrotu paliwami obj皻ymi niniejszym zam闚ieniem, wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z p騧n. zm.) - dotyczy ZADANIA Nr 1 i ZADANIA Nr 2 oraz posiada 鈍iadectwo jako軼i, informuj帷e o spe軟ianiu przez oferowany produkt wymaga zamawiaj帷ego – dotyczy ZADANIA Nr 2.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej;
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje co najmniej jedn stacj paliw czynn przez 24 godziny na dob 7 dni w tygodniu, po這穎n w granicach administracyjnych miasta Cz瘰tochowy – dotyczy ZADANIA Nr 1.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) O鈍iadczenie wykonawcy o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wype軟ione i podpisane przez wykonawc. O鈍iadczenie to stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia, spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu odpowiednio na dzie sk豉dania ofert, stanowi dow鏚 tymczasowo zast瘼uj帷y wymagane przez zamawiaj帷ego podmiotowe 鈔odki dowodowe – Za陰cznik Nr 1 do SWZ.
2) W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt 1 sk豉da ka盥y z wykonawc闚 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby przedstawia wraz z w豉snym o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w pkt 1, tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby.
4) Formularz ofertowy - wype軟iony i podpisany przez wykonawc – Za陰cznik Nr 2 do SWZ.
5) Formularz cenowy - wype軟iony i podpisany przez wykonawc - Za陰cznik Nr 3A do SWZ w zakresie ZADANIA Nr 1 oraz Za陰cznik Nr 3B do SWZ w zakresie ZADANIA Nr 2.
6) Wykaz os鏏 do kontakt闚 z zamawiaj帷ym - Za陰cznik Nr 4 do SWZ.
7) Wz鏎 umowy - parafowany przez wykonawc - Za陰cznik Nr 5A do SWZ w zakresie ZADANIA nr 1, Za陰cznik Nr 5B do SWZ w zakresie ZADANIA nr 2.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) Zamawiaj帷y przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni, aktualnych na dzie z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych tj. aktualnej na dzie sk豉dania dokumentu koncesji w zakresie obrotu paliwami obj皻ymi niniejszym zam闚ieniem wydanej przez Prezesa Urz璠u Regulacji i Energetyki zgodnie z wymogami ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z p騧n. zm.) - w zakresie ZADANIA Nr 1 i ZADANIA Nr 2, 鈍iadectwa jako軼i informuj帷ego o spe軟ianiu przez oferowany produkt wymaga zamawiaj帷ego - w zakresie ZADANIA Nr 2.
2) Je瞠li jest to niezb璠ne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, zamawiaj帷y mo瞠 na ka盥ym etapie post瘼owania wezwa wykonawc闚 do z這瞠nia wszystkich lub niekt鏎ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych aktualnych na dzie ich z這瞠nia.
3) Je瞠li zachodz uzasadnione podstawy do uznania, 瞠 z這穎ne uprzednio podmiotowe 鈔odki dowodowe nie s ju aktualne, zamawiaj帷y mo瞠 w ka盥ym czasie wezwa wykonawc lub wykonawc闚 do z這瞠nia wszystkich lub niekt鏎ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych aktualnych na dzie ich z這瞠nia.
4) Zamawiaj帷y nie wzywa do z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych w sytuacjach okre郵onych w art. 274 ust. 4 ustawy Pzp.
5) W sytuacjach okre郵onych w art. 128 ustawy Pzp zamawiaj帷y mo瞠 wezwa do z這瞠nia, poprawienia lub uzupe軟ienia w wyznaczonym terminie:
- o鈍iadczenia wykonawcy,
- podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych,
- innych dokument闚 lub o鈍iadcze sk豉danych w post瘼owaniu,
je瞠li s one niekompletne lub zawieraj b喚dy.
6) Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od wykonawc闚 wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i o鈍iadczenia wykonawcy lub z這穎nych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub innych dokument闚 lub o鈍iadcze sk豉danych w post瘼owaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1) Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia.
2) Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy, a pe軟omocnictwo / upowa積ienie do pe軟ienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowa積ionych przedstawicieli ka盥ego z wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie nale篡 za陰czy do oferty.
3) Oferta winna by podpisana przez ka盥ego z wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie lub przez upowa積ionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy.
5) Je瞠li oferta wsp鏊na z這穎na przez dw鏂h lub wi璚ej wykonawc闚 zostanie wy這niona w prowadzonym post瘼owaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, zamawiaj帷y za膨da w wyznaczonym terminie, z這瞠nia umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚, podpisanej przez wszystkich wykonawc闚, przy czym termin, na jaki zosta豉 zawarta nie mo瞠 by kr鏒szy ni termin realizacji zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-12-09 13:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem "Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania ofert lub wniosku" dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na MiniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 13:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Nie dotyczy

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.