eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Wykonanie etażowego gazowego centralnego ogrzewania w 14 lokalach mieszkalnych, w zasobie Gminy Bielsko-Biała zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części - etap VI/2023Ogłoszenie z dnia 2023-10-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie etażowego gazowego centralnego ogrzewania w 14 lokalach mieszkalnych, w zasobie Gminy Bielsko-Biała zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części – etap VI/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070019077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 499 06 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8aa66882-5e9a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie etażowego gazowego centralnego ogrzewania w 14 lokalach mieszkalnych, w zasobie Gminy Bielsko-Biała zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części – etap VI/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8aa66882-5e9a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00470320

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037710/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Walka z niską emisją - wykonanie gazowych etażowych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420377

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZGM/23/098/DN

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 503344,90 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wewnętrznych instalacji gazowych z dostosowaniem przewodów kominowych, wykonaniem etażowych instalacji centralnego ogrzewania, dostosowaniem pomieszczeń łazienek w związku z przebudową instalacji, w 14 lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - etap w VI/2023.
2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następujących lokalach:
1) Część 1 zamówienia ( 2 lokale)
a) lokal mieszkalny nr 13a przy ul. Nad Niprem 2 ,
b) lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Kazimierza Pułaskiego 11,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 87632,92 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wewnętrznych instalacji gazowych z dostosowaniem przewodów kominowych, wykonaniem etażowych instalacji centralnego ogrzewania, dostosowaniem pomieszczeń łazienek w związku z przebudową instalacji, w 14 lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - etap w VI/2023.
2) Część 2 zamówienia (6 lokali)
a) lokal mieszkalny nr 11 przy ul. Stefana Batorego 7b,
b) lokal mieszkalny nr 6a przy ul. Zygmunta Krasińskiego 11,
c) lokal mieszkalny nr 1 przy ul. NMP Królowej Polski 1,
d) lokal mieszkalny nr 2 przy. ul. Władysława Orkana 14,
e) lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Stefana Batorego 23,
f) lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Młyńskiej 51.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 199286,75 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa wewnętrznych instalacji gazowych z dostosowaniem przewodów kominowych, wykonaniem instalacji etażowego ogrzewania gazowego,
w 14 lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, w podziale na 3 części, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:
Część 3 zamówienia:
- lokal nr 1 przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 6
- lokal nr 2b przy ul. Franciszka Smolki 3
- lokal nr 3 przy ul. Adama Mickiewicza 33
- lokal nr 1 przy ul. Partyzantów 43
- lokal nr 3 przy ul. Wiktora Przybyły 11
- lokal nr 4 przy ul. Cechowej 9

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 216425,23 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 85320,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 85320,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 85320,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budowlany Bogdan Puchałka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9371517860

7.3.3) Ulica: ul. Piwonii 5

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 85320,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 204120,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 296735,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 204120,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budowlany Bogdan Puchałka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9371517860

7.3.3) Ulica: ul. Piwonii 5

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 204120,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 221400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 332167,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 221400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budowlany Bogdan Puchałka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9371517860

7.3.3) Ulica: ul. Piwonii 5

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 221400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.